WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1-2(33/34), CZERWIEC 2010PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2010 nr 1-2 | Czasopisma bibliotek pedagogicznych ...

Anna Marcol
nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 
  Czasopisma bibliotek pedagogicznych na przykładzie "Dialogów Bibliotecznych"  
     
 

     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, placówki te, w ramach zadań pozastatutowych, mogą prowadzić działalność wydawniczą. Często korzystają z tej możliwości, ponieważ publikowane informatory, broszury, ulotki, zestawienia bibliograficzne i wykazy nowości są pomocne w pozyskiwaniu nowych czytelników. Niektóre biblioteki decydują się także na wydawanie książek (np. z okazji obchodzonych jubileuszy) oraz własnych czasopism, które przyczyniają się do kształtowania ich pozytywnego wizerunku w środowisku oświatowym i bibliotekarskim.
     Przeglądając strony internetowe bibliotek pedagogicznych (placówek macierzystych), można dotrzeć do informacji o siedmiu tytułach wydawanych w latach 2001-2010 (dwa z nich już się nie ukazują). Są to periodyki poradnikowe, informacyjne lub informacyjno-poradnikowe, drukowane w niewielkich nakładach, najczęściej dwa razy w roku (ze względu na ograniczenia finansowe i czasowe).
     Uwzględniając kolejność chronologiczną ich powstawania, należy wymieć takie pisma, jak:
* "Między Nami Bibliotekarzami" (Elbląg),
* "Biuletyn Informacyjny" (Toruń),
* "Warsztaty Bibliotekarskie" (Piotrków Trybunalski),
* "Siglum" (Łódź),
* "Exempli Gratia" (Gdańsk),
* "Dialogi Biblioteczne" (Katowice).
      Tytuły te powstały przede wszystkim z myślą o nauczycielach bibliotekarzach zatrudnionych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Wyjątek stanowią opolskie "Strony", od 2009 r. wydawane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu, które mają profil społeczno-kulturalny.

TABELA: Czasopisma polskich bibliotek pedagogicznych (placówek macierzystych) publikowane w latach 2001-2010

TYTUŁ

WYDAWCA

CZAS UKAZYWANIA SIĘ

CZĘSTOTLIWOŚĆ

NOŚNIK

Między Nami Bibliotekarzami

Warmińsko-
-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
im. Karola Wojtyły
w Elblągu

2001-2006

4 numery rocznie

papierowy, wybrane artykuły udostępniono na stronie internetowej biblioteki
(zakładka BIULETYN)

Biuletyn Informacyjny

Biblioteka Pedagogiczna
w Toruniu

2002-2004

1 do 2 numerów rocznie

papierowy, ostatni numer udostępniono na stronie internetowej biblioteki (zakładka BIULETYN)

Warsztaty Bibliotekarskie

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

2002-nadal

4 numery rocznie

do 2003 papierowy, obecnie wyłącznie elektroniczny (zakładka WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE na stronie
internetowej biblioteki)

Siglum

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. prof. T. Kotarbińskiego

w Łodzi

2003-nadal

2 numery rocznie

papierowy i elektroniczny (zakładka SIGLUM na stronie internetowej biblioteki)

Exempli Gratia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej
w Gdańsku

2005-nadal

1 do 2 numerów rocznie

początkowo papierowy
i elektroniczny, od nr 5 wyłącznie elektroniczny (zakładka EXEMPLI GRATIA na stronie internetowej biblioteki, CD)

Dialogi Biblioteczne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. Lompy
w Katowicach

2008-nadal

2 numery rocznie

papierowy i elektroniczny
(zakładka DIALOGI BIBLIOTECZNE
na stronie internetowej biblioteki)

Strony

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

2009-nadal

(jako periodyk PBW)

2 numery rocznie

papierowy, fragmenty niektórych tekstów udostępniono na stronie internetowej czasopisma

Źródło: opracowanie własne

     Główny zasięg oddziaływania wymienionych tytułów bibliotekarskich ogranicza się zazwyczaj do regionu, w którym są wydawane, aczkolwiek niektóre z nich mogą liczyć na szersze zainteresowanie, ponieważ poza treściami dotyczącymi regionalnego środowiska bibliotekarskiego i oświatowego publikują także materiały o charakterze fachowym. Ich popularyzacji sprzyja rejestracja w Narodowym Ośrodku ISSN, działającym przy Bibliotece Narodowej w Warszawie (większość z nich posiada numery ISSN) oraz prezentacja w Internecie. Na uwagę zasługuje fakt, że aż pięć czasopism posiada wersję tradycyjną i internetową, a pozostałe dwa obecnie ukazują się wyłącznie w formie elektronicznej, co pozwala ich wydawcom na pokonanie barier miejsca, czasu, nakładu.
     Typowym czasopismem publikowanym przez bibliotekę pedagogiczną są "Dialogi Biblioteczne" (ISSN 1899-2064) - biuletyn Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach. Ukazuje się od 2008 r. w wersji papierowej i elektronicznej, obecnie jako półrocznik.
     Podstawowe informacje o tym tytule można znaleźć w katalogu i bazach Biblioteki Narodowej (np. CZASOPISMA POLSKIE 2001-) oraz w bazie ARIANTA dokumentującej naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. Opisy "Dialogów" pojawiły się również w Rozproszonym Katalogu Bibliotek Polskich (KaRo) oraz w NUKACIE - katalogu centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich.
Nakłady poszczególnych zeszytów półrocznika osiągają 200 egzemplarzy. Są one bezpłatnie przekazywane przede wszystkim bibliotekom różnych typów (szkolnym, pedagogicznym, publicznym, uniwersyteckim, fachowym i in.).
     Na terenie województwa śląskiego trafiają m.in. do:
* Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
* Biblioteki Naukowej Muzeum Śląskiego w Katowicach,
* Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
* Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Czytelnia Bibliologiczna),
* wszystkich filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.
     Poza województwem można się z nimi zapoznać w:
* Bibliotece Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech w Opolu,
* Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie,
* Bibliotece Narodowej w Warszawie,
* Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego,
* Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
     Celem "Dialogów" jest wspomaganie pracy nauczycieli bibliotekarzy, popularyzacja tematyki bibliotekarskiej, oświatowej, kulturalnej i regionalnej oraz rozpowszechnianie informacji o ciekawych imprezach i inicjatywach podejmowanych w regionalnym środowisku bibliotekarskim. Poszczególne numery półrocznika nie mają charakteru monotematycznego, jednak każdy z nich uwzględnia istotne w danym czasie rocznice i obchody. Przykładowo, większość materiałów metodycznych opublikowanych w ostatnim zeszycie (z listopada 2009) poświęcono Juliuszowi Słowackiemu i Wojciechowi Korfantemu oraz historii najnowszej promowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2009/2010.
     Struktura wewnętrzna czasopisma obejmuje kilka działów (nie wszystkie pojawiają się w każdym numerze):
* Z ŻYCIA BIBLIOTEKI (relacje z inicjatyw podejmowanych przez PBW i jej filie),
* LUDZIE KSIĄŻKI I PRASY (artykuły i wywiady prezentujące sylwetki bibliotekarzy, bibliotekoznawców, literatów, dziennikarzy i in.),
* Z PRAKTYKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA (scenariusze zajęć i wystaw, zestawienia bibliograficzne),
* Z BIBLIOTEKARSKIEJ PÓŁKI (artykuły związane z szeroko pojętą tematyką bibliotekarską i bibliotekoznawczą),
* PLACÓWKI OŚWIATOWE W REGIONIE (prezentacje placówek oświatowych),
* REGIONALIA (artykuły wspomagające edukację regionalną),
* Z RELACJI UCZESTNIKA (sprawozdania z konferencji, warsztatów, spotkań),
* BIBLIOTEKA POLECA (recenzje i omówienia książek zakupionych do zbiorów Biblioteki).
     Tylko pierwszy dział jest zarezerwowany dla pracowników PBW (biblioteki macierzystej i placówek filialnych) - pozostałe są otwarte dla autorów spoza instytucji. Dotychczas współpracę z naszym pismem podjęli bibliotekarze z bibliotek szkolnych i uniwersyteckich. Na łamach "Dialogów" gościliśmy także osobistości znane w środowiskach naukowych i literackich:
* doktora Matthiasa Kneipa - poetę i publicystę, popularyzatora Polski i Śląska w Niemczech,
* Agatę Kalinowską-Bouvy z Mareil sur Mauldre pod Paryżem - poetkę, dziennikarkę i tłumaczkę,
* Renatę Partykę z Hamburga - dziennikarkę, poetkę i wydawcę,
* profesor Marię Kalczyńską z Opola - prezesa Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich, bibliologa.
     Informacje o publikacji kolejnych numerów czasopisma są publikowane przez serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Notki o "Dialogach" pojawiły się także na blogu malin.net.pl oraz na stronach internetowych (m.in. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddziału w Rybniku).
     Wszystkie dotychczas opublikowane numery są dostępne na stronie internetowej PBW (format pdf), w zakładce "Dialogi Biblioteczne". Umieszczono w niej także wskazówki dla autorów ( http://pbw.katowice.pl/v2/dialogi/wskazowki_dla_autorow.pdf). Kolejne numery półrocznika ukażą się w 2010 r., wiosną i jesienią.
     Zapraszamy do lektury i zachęcamy do współpracy!

Przypis:
Referat wygłoszony podczas VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego nt. Od biblioteki do mediateki w dniu 18.03.2010

 
 

 

Czasopisma bibliotek pedagogicznych na przykładzie "Dialogów Bibliotecznych" / Anna Marcol // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2010 (33/34) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100102.htm. - ISSN 1732-7008