WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 3-4(31/32), GRUDZIEŃ 2009PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2009 nr 3-4 | IV Forum Młodych ...

Anna Marcol
nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

 
  IV Forum Młodych Bibliotekarzy w Krakowie  
     
 

    Forum Młodych Bibliotekarzy ma już czteroletnią tradycję. Po raz pierwszy zostało zorganizowane w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze pod hasłem "Zrób karierę w bibliotece". Spotkanie to odbiło się szerokim echem w środowisku bibliotekarskim, ponieważ było pierwszym w Polsce tego typu przedsięwzięciem skierowanym do młodej kadry. Zaprezentowana wówczas tematyka koncentrowała się wokół [.] stereotypów związanych z zawodem bibliotekarza, mobilnością zawodową i nowymi zawodami bibliotekarskimi, ścieżkami awansu zawodowego, niekonwencjonalnymi formami działalności biblioteki i pracy z młodym czytelnikiem, sposobów [...] promocji instytucji kulturalnej w regionie i kraju oraz oceny literatury zawodowej.[1]
    Tegoroczne Forum, w którym uczestniczyło ponad 100 bibliotekarzy z całego kraju, zorganizowano w dniach 5-6 listopada 2009 r. pod hasłem "Inicjatywy młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie". Jego organizatorem było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, która zaprosiła do współpracy inne biblioteki krakowskie. [2]
    Uczestników spotkania przywitała Anna Wiśniewska - dyrektor WBP, życząc bibliotekarzom owocnych obrad. Głos zabrali również przedstawiciele SBP: Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia, wicedyrektor Biblioteki Narodowej oraz Piotr Marcinkowski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Organizatorzy zadbali ponadto o patronat medialny nad imprezą, który objęły redakcje "Dziennika Polskiego" i "Poradnika Bibliotekarza".
    Spotkania odbywały się w trzech blokach tematycznych: "Tworzenie środowiska cyfrowego", "Interakcje: klient cyfrowy i twarzą w twarz", "Bibliotekarzu przełam się: wzmocnić siebie i organizację". [3] W ich ramach zaplanowano kilkanaście wykładów i pięć warsztatów, prowadzonych przez bibliotekarzy, doradców zawodowych, stylistkę i wizażystkę, uwzględniając problematykę dotyczącą bibliotek cyfrowych, digitalizacji i e-lerningu, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, mowy ciała oraz wystroju wnętrz bibliotecznych.
    W pierwszym dniu Forum dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia prowadzone przez Monikę Jurczyk-OSĘ - pierwszą w Polsce personal shopper, która doradzała bibliotekarkom, w jaki sposób dobrać ubranie do typu sylwetki oraz wyliczyła, jakie elementy garderoby powinny się znaleźć w każdej kobiecej szafie. Prowadząca szczegółowo omówiła najczęściej występujące typy figur, wskazując, co należy w nich eksponować lub tuszować. Wspomniała także o palecie kolorystycznej ubrań, którą należy dostosować do jednego z czterech typów urody, odpowiadających porom roku: wiośnie, lecie, jesieni i zimie. Tematykę spotkania uzupełniły warsztaty prowadzone przez Katarzynę Dudę - makijażystkę Telewizji TVN.
    W drugim dniu Forum dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Bożeny Jaskowskiej - wicedyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, która zachęcała do wprowadzania w bibliotekach elementów empowermentu pracowniczego, czyli [.] zespołu celowych działań i praktyk menedżerskich dających władzę, kontrolę i autorytet podwładnym. [4] Przeprowadzone przez nią badania potwierdziły bowiem, że style zarządzania preferowane przez polskie biblioteki naukowe (zwłaszcza uczelni państwowych) sprzyjają marginalnemu traktowaniu młodej kadry, co w dłuższej perspektywie czasu może być przyczyną jej zawodowego wypalenia. Okazało się, iż możliwość rozwoju zawodowego, realizacji własnych pomysłów, podejmowania ambitnych zadań oraz poczucie odpowiedzialności za los placówki jest dla wielu bibliotekarzy doskonałym czynnikiem motywującym oraz zachętą do jeszcze większego angażowania się w swoją pracę.
    Poza udziałem w części wykładowej i warsztatach bibliotekarze mieli okazję do zwiedzenia krakowskiej WBP, która jest otwarta dla czytelników przez siedem dni w tygodniu. Największe zainteresowanie wzbudziła Czytelnia Główna, zaopatrzona w system monitoringu, ponad 160 miejsc dla odwiedzających (w tym 12 w pracowni komputerowej), pomieszczenie do pracy zespołowej oraz automaty z napojami i słodyczami. Na wzmiankę zasługuje także Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, gdzie można skorzystać z książek, czasopism i kartotek zagadnieniowych z różnych dziedzin biznesu, komputerowych baz danych i serwisów elektronicznych oraz wysłać zapytanie do fachowców współpracujących z biblioteką.
    Ostatnim punktem tegorocznego spotkania był Hyde Park, podczas którego głos zabierali uczestnicy Forum. Na uwagę zasługuje wystąpienie Piotra Marcinkowskiego - przewodniczącego Sekcji Młodych Bibliotekarzy SBP, który zachęcał uczestników spotkania do wstąpienia w jej szeregi. Przedstawił propozycje działań, wśród których dotychczas uwzględniono następujące punkty:

  • wyjazdy studyjne do bibliotek zagranicznych (finansowane przez sponsorów),
  • nawiązanie szerszej współpracy ze środowiskiem bibliotekoznawców i studentów,
  • opracowanie dodatku do "Poradnika Bibliotekarza", kierowanego do młodej kadry,
  • organizację Europejskiego Forum Młodych Bibliotekarzy,
  • zwiększenie obecności bibliotekarzy w serwisach społecznościowych.

    Jednym z ważniejszych zadań jest również organizacja V Forum Młodych Bibliotekarzy w roku 2010. Chęć jego współorganizacji zadeklarowały biblioteki lubelskie.

Przypisy:

[1] http://www.wimbp.zgora.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=118 [dostęp: 8.11.2009].
[2] Bibliotekę Akademii Górniczo-Hutniczej, Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Naukową Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz Bibliotekę Politechniki Krakowskiej.
[3] Szerzej: http://www.rajska.info/4forum/index.htm [dostęp: 11.11.2009].
[4] I. Marzec: Empowerment pracowniczy w dążeniu do doskonalenia organizacji [on-line]. Dostępny w WWW: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref33_full.html [dostęp: 11.11.2009].

 
 

 

IV Forum Młodych Bibliotekarzy w Krakowie / Anna Marcol // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2009 (31/32) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/3-4/090319.htm. - ISSN 1732-7008