WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1-2(25/26), CZERWIEC 2008PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2008 nr 1-2 | Seminarium "Formy ...

Jadwiga Szymczyk
konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Seminarium "Formy współpracy biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi" w WODN w Piotrkowie Trybunalskim  
     
 

    W dniu 2 kwietnia 2008 r., w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb., odbyło się seminarium adresowane donauczycieli bibliotekarzy, poświęcone formom i możliwościom współpracy bibliotek szkolnych z biblioteką pedagogiczną.
    W podstawie programowej kształcenia ogólnego czytamy: "Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia". Z realizacją tego celu znakomicie korespondują funkcje biblioteki szkolnej: informacyjna, kształcąca, edukacyjna, dydaktyczna, wychowawcza, kulturotwórcza, rozrywkowa, rekreacyjna, postawotwórcza a także wielokrotnie wskazywany "megacel" pracy biblioteki szkolnej, jakim jest wspieranie rozwoju ucznia. Jak wiele robią w tym zakresie nauczyciele bibliotekarze, dobrze wiemy. Ale potrzeby uczniów rosną, rosną też wymagania wobec nich. Warto więc poszukiwać kolejnych rozwiązań wskazujących uczniowi możliwości rozwoju, doskonalących umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji, poszerzania jego horyzontów myślowych. Powstał więc pomysł wskazania nauczycielom bibliotekarzom nowych sugestii, pozwalających na uatrakcyjnienie ich pracy, a w efekcie wzbogacających warsztat pracy ucznia.
    Do prezentacji oferty Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. zaproszono koleżanki z Multimedialnego Centrum Informacji i Promocji i Medialnej Pracowni Edukacyjnej - Dagmarę Roszkowską, Sylwię Kubicką i Anetę Gnyp, które omówiły projekty kierowane do szkół: "Medialna podróż w krainę książki i informacji - program szerzenia kultury czytelniczej i medialnej" i " Multimedialna Pracownia Ekologiczna". Koleżanki zachęcały do współtworzenia "Warsztatów Bibliotekarskich" poprzez nadsyłanie własnych materiałów, takich jak artykuły teoretyczne, scenariusze zajęć i imprez, sprawozdania z konferencji, wyjazdów, materiały promujące własną bibliotekę i jej osiągnięcia itp.; proponowały udzielanie instruktażu metodycznego w zakresie ewidencji zbiorów, tworzenia opisu bibliograficznego, selekcji zbiorów, katalogowania zbiorów specjalnych, opracowania rzeczowego lub innych zaproponowanych przez zainteresowanych bibliotekarzy. Inna forma współpracy to wypożyczenia międzybiblioteczne, propozycja cenna zwłaszcza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Doskonałym rozwiązaniem dla każdej biblioteki szkolnej byłoby posiadanie bogatego i stale aktualizowanego, zgodnie z zapotrzebowaniami nauczycieli i uczniów, księgozbioru. Nieczęsto zdarza się biblioteka, która jest w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeby swojej szkoły. BPP służy wsparciem w postaci swojego księgozbioru, posiada bowiem literaturę gromadzoną pod kątem nauczycieli różnych specjalności na różnych etapach kształcenia. W ramach umowy między placówkami udostępnia nieodpłatnie wybrane pozycje lub część księgozbioru, np. na potrzeby organizowanych w szkole imprez, olimpiad i konkursów, wystaw tematycznych czy okolicznościowych, spotkań autorskich oraz na potrzeby prowadzonych lekcji i zajęć.
    Inną ciekawą propozycją jest możliwość skorzystania z tematycznych zestawień bibliograficznych zawierających ok. 450 opracowań, z których ok. 20 jest opracowanych z myślą o nauczycielach bibliotekarzach. Tematyka wykazów jest dobierana na podstawie zapytań czytelniczych oraz propozycji zgłaszanych przez nauczycieli z wykorzystaniem poczty e-mail, komunikatora Gadu-Gadu oraz osobiście w Multimedialnym Centrum Informacji i Promocji. Wsparcie informacyjno-promocyjne to promowanie i informowanie o najciekawszych wydarzeniach planowanych w bibliotekach szkolnych na stronie internetowej BPP, w dziale "Aktualności".
    Program "Medialna podróż w krainę książki i informacji" dotyczy współpracy w obrębie zagadnień: organizacji i prowadzenia zajęć lekcyjnych, organizowania konkursów czytelniczych, literackich czy konkursów związanych z szeroko pojętą książką ; organizacji akcji "Cała Polska czyta dzieciom", organizacji Tygodnia Bibliotek, wydawania broszur. Propozycji jest wiele i z pewnością warto z nich skorzystać. Bardzo ciekawą propozycją jest możliwość uczestniczenia w lekcjach prowadzonych w bibliotece w zakresie edukacji ekologicznej.
    "Współpraca, to zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów".
    Niech ta zacytowana przez Dagmarę Roszkowską definicja zachęci wszystkich nauczycieli bibliotekarzy do skorzystania z propozycji Biblioteki Pedagogicznej a także do szeroko pojętej współpracy, do której zachęcają dwa akty prawne. Są to: Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 29 kwietnia 2003 r., oraz Ustawa o systemie oświaty.
    Omawianemu powyżej seminarium przyświecały słowa wypowiedziane przez Winstona Churchilla, "Bogaczami przyszłości będą bogaci w intelekt". Róbmy wszystko, by ułatwić naszym uczniom pozyskanie, zgromadzenie i umiejętność wykorzystania tkwiących w nich zasobów potencjału intelektualnego.

 
 

 

Seminarium "Formy współpracy biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi" w WODN w Piotrkowie Trybunalskim / Jadwiga Szymczyk // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2008 (25/26) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2008. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/1-2/080109.htm. - ISSN 1732-7008