WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1(21), MARZEC 2007PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2007 nr 1 | Czym dla ciebie ...

Wiesława Olczykowska
dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Czym dla ciebie jest patriotyzm? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas ponadgimnazjalnych  
     
 

CELE

OGÓLNE:
- kształtowanie patriotyzmu;
- przypomnienie znanych patriotycznych utworów literatury polskiej

SZCZEGÓŁOWE:
- uczeń ma poczucie własnej tożsamości narodowej;
- uczeń rozumie pojęcie "patriotyzmu" oraz potrafi je zdefiniować;
- zna utwory z kanonu literatury polskiej dotyczące patriotyzmu oraz potrafi dokonać ich prawidłowej interpretacji;
- wie,jakie są obowiązki wobec ojczyzny w czasie wojny i pokoju, w czasach ubezwłasnowolnienia narodu oraz jego niezawisłości;
- uczeń posiada subiektywne pojęcie patriotyzmu.

METODY DYDAKTYCZNE: rozmowa kierowana, dyskusja, analiza i interpretacja dzieła literackiego

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :dekoracja sali dydaktycznej,fragmenty filmów, dyskietki z nagraniami pieśni narodowych, wybranych utworów literackich, fragmenty tekstowe dzieł literackich, słowniki języka polskiego, prezentacja medialna

 

TOK LEKCJI:

1. Powitanie uczniów.
- Witam Was w siedzibie biblioteki. Jesteśmy tu, aby porozmawiać o bardzo ważnych
dla każdego człowieka sprawach związanych z tożsamością człowieka.

2. Rozmowa na temat tożsamości uczniów.
- Czy zastanawialiście się nad tym, kim jesteście?
- Mogą paść różne odpowiedzi: synami, córkami, uczniami, Polakami.
- Co oznacza słowo "Polak"?
-Czym dla Ciebie jest bycie Polakiem?
W rozmowie wypłynie termin "patriotyzm".
- Właśnie patriotyzm jest tematem naszej lekcji.
Na ekranie pojawia się 1.plansza prezentacji z napisem tematu lekcji.
- Co oznacza słowo "patriotyzm"?
Praca uczniów ze słownikami. Definicja ogólna - miłość do ojczyzny.
- Czym dla Ciebie jest ojczyzna ? Jeśli mówisz słowo ojczyzna", o czym myślisz?
- Odpowiedzi uzyskane: mój kraj, moje miasto, wieś, moja dzielnica, mój dom, moi najbliżsi, moi krewni, przyjaciele i znajomi, język ojczysty, historia, kultura, flaga narodowa, hymn, godło, inne.

A teraz chciałabym przedstawić to Wam za pomocą różnych obrazów. Prezentacja mixu.
Ukazuje się obraz mapy Europy z zaznaczonymi konturami granic Polski. Słychać "Rotę", ukazują się wybrane obrazy z przeszłości Polski, specyficzny krajobraz polski/łany szumiących zbóż, Morze Bałtyckie/. Potem portrety sławnych Polaków.

- Na 2. planszy prezentacji pojawia się wykres:

OJCZYZNA

mój dom

moja ulica

moja dzielnica

moje miasto

moja wieś

mój kraj

.................

moja rodzina

moi przyjaciele

moi znajomi

Polacy

.................................................................

język ojczysty

flaga narodowa

hymn narodowy

literatura

historia

kultura

 

A teraz porozmawiajmy chwilę o hymnie narodowym. Co oznacza to pojęcie? Praca uczniów ze słownikami. Definicja hymnu narodowego.
- Jak nazywa się polski hymn narodowy i co wiecie o jego powstaniu?
-1797 w Reggio we Włoszech, autor Józef Wybicki - "Pieśń legionów polskich", poźniej "Mazurek Dąbrowskiego", od 1831-hymn narodowy, od 1927 - polski hymn państwowy; lata 1918-1927 -nie było hymnu narodowego, funkcjonowały: "Bogurodzica", "Boże,coś Polskę", "Rota", "Mazurek Dąbrowskiego".
- A jaki był pierwszy polski hymn narodowy?
- "Bogurodzica"- pieśń bitewna rycerstwa polskiego.

3. Problem emigracji z ojczyzny.
- Jak myślicie, czy gdyby przyszło Wam opuścić z jakichś powodów ojczyznę, za kim czy za czym byście tęsknili?
- Padają odpowiedzi ww.
- A czy wolno w ogóle opuszczać ojczyznę? W jakich sytuacjach?
- Rozmowa o obecnej sytuacji społecznej w kraju, panującym bezrobociu i braku środków do życia.
Problem emigracji czasowej i na zawsze.
Notatki z prasy. Odczytanie. Analiza.
Konluzja - opuszczanie ojczyzny przez Polaków jest dla niej niekorzystne.
- Teraz cofniemy się do przeszłości. Wysłuchajcie fragmentu utworu, który powinien być Wam znany. Waszym zadaniem będzie wskazanie jego tytułu, nazwiska autora, nazwiska bohatera, jak również odpowiedź, czym dla bohatera była ojczyzna, dlaczego ją opuścił i za czym na obczyźnie tęsknił najbardziej.
- Uczniowie wysłuchują fragmentu "Latarnika" H. Sienkiewicza - fragm. czytania przez głównego bohatera "Pana Tadeusza".
-Odpowiedzi uczniów.
- A jakie inne polskie utwory patriotyczne znacie?
- Padają odpowiedzi: "Pan Tadeusz", "Sonety krymskie", "Konrad Wallenrod", "Grażyna" A. Mickiewicza, utwory J. Słowackiego, utwory H. Sienkiewicza.
- Zajmiemy się przez chwilę "Panem Tadeuszem" A. Mickiewicza. Kto w utworze tym jest głównym bohaterem?
- Ksiądz Robak- Jacek Soplica.
- Jaka była jego przeszłość? Kim był ksiądz Robak?
- Prezentacja filmu.
- Odpowiedzi uczniów - przedstawienie przeszłości bohatera, jego pokuty za grzechy młodości.
- A jakich znacie innych wielkich bohaterów literackich - patriotów?
- Konrad Wallenrod, Konrad , Kordian, Grażyna.

4. Obowiązki wobec ojczyzny:
- w czasie wojny;
- pokoju.
Prezentacje filmowe, ewentualnie nagrań.

 5. Plansza 3. na ekranie-podsumowanie.
Obowiązki wobec ojczyzny w czasie wojny:
- walka o jej wolność;
- poświęcenie szczęścia osobistego.

Obowiązki wobec ojczyzny w czasie pokoju:
- nauka, zdobywanie wiedzy i kwalifikacji;
- praca dla ojczyzny.

6. Odczytanie i analiza wiersza W. Szymborskiej "O miłości do ziemi ojczystej".

 7. Zadanie pracy domowej - Rozprawka "Czym dla Ciebie jest patriotyzm?"

 
 

 

Czym dla ciebie jest patriotyzm? : scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas ponadgimnazjalnych / Wiesława Olczykowska // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2007 (21) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/1/070103.htm. - ISSN 1732-7008