WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 3/4(19/20), GRUDZIEŃ 2006PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2006 nr 3/4 | Książki, które ...

oprac. Sylwia Kubicka
nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Książki, które warto przeczytać  
     
 

Badziukiewicz Beata, Sałasiński Mirosław : Vademecum wychowawcy.
- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

    Książka została napisana jako przewodnik dla nauczycieli, nauczycieli wychowawców i opiekunów. Autorzy dzielą się z czytelnikami swoimi refleksjami na temat jak stawać się dobrym wychowawcą.
    Pozycja ukazuje ważną i potrzebną funkcję wychowawcy. Zawiera też przepisy prawne regulujące jego pracę. Znajdujemy tu rozdziały mówiące o tym:
- jaka jest rola wychowawcy oraz jej funkcje;
- jakie mogą być modele wychowawcy ze wskazaniem przykładów zachowań pozytywnych i negatywnych;
- jak powinna wyglądać współpraca wychowawcy z innymi nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym.
    Beata Badziukiewicz i Mirosław Sałasiński przypominają także nauczycielom, jakie można stosować narzędzia pracy wychowawcy, aby radzić sobie z uczniami i osiągnąć zamierzone efekty wychowawcze. Do narzędzi tych można zaliczyć:
- ustalenie klasowych reguł postępowania i egzekwowanie przestrzegania ich przez klasę;
- stosowanie kar i nagród w stosunku do wychowanków;
- pokazywanie przykładów, które są praktycznym zastosowaniem przyjętych zasad i ustaleń;
- wskazywanie autorytetów wśród znanych osób i budowanie swojego autorytetu wśród uczniów;
- sposobu prowadzenia godzin wychowawczych, aby stanowiły one dla młodzieży czas efektywnie wykorzystany.
    W dalszej części autorzy ukazują wychowawcę, który występuje w roli nauczyciela stawiającego oceny, m.in. ze sprawowania.
     W swojej pracy styka się on z sytuacjami trudnymi i problemami wychowawczymi w klasie. Może spotkać się, np.:
- z trudną klasą, w którą będzie w konflikcie;
- z wagarami wśród uczniów;
- z modą na nieuczenie się;
- z obłędem naukowym, czyli "wyścigiem szczurów";
- z uzależnieniami wśród młodzieży od alkoholu i narkotyków;
- z przemocą w klasie.
    Wychowawca, któremu bliskie są sprawy wychowanków, będzie musiał pomagać wychowankom rozwiązywać ich problemy osobiste oraz będzie spotykać się z uczniami wymagającymi dużego wysiłku wychowawczego. Są to uczniowie, którzy niezależnie od programów i zamiarów szkoły, sprawiają duże kłopoty wychowawcze. Autorzy stworzyli charakterystyki poszczególnych "trudnych" uczniów, do których należą następujące typy:
- klasowy bandzior;
- klasowy błazen;
- klasowa ofiara;
- liderzy i outsiderzy;
- uczeń niepełnosprawny;
- uczniowie tworzący klasową parę;
- uczniowie tworzący klasowe klitki.
    Wreszcie omówione zostały propozycje nielekcyjnych zajęć, które wychowawca może zorganizować, takich jak:
- wycieczki
- wyjazdy integracyjne
- wyjścia (konkursy, wystawy, akcje, przedstawienia)
- dyskoteki szkolne
- kółka zainteresowań
- przerwy międzylekcyjne.
    Na zakończenie autorzy poruszyli jeszcze zagadnienia, które na pewno przydadzą się nauczycielom, a mianowicie jak się zachować, gdy dostaje się wychowawstwo w nowej klasie, jak zyskać zaufanie uczniów i go nie stracić oraz jak wypracować klasowe zasady postępowania i co to znaczy, mieć autorytet.
     Myślę, że każdy nauczyciel, nauczyciel wychowawca i opiekun powinien zapoznać się szczegółowo z książką "Vademecum wychowawcy"; stanowi ona "skarbnicę" wiedzy na ten temat, napisaną w bardzo przystępny sposób przez praktyków.

 

Edukacja kreatywna / red. Ewa A. Zwolińska.
- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005

    Książka skierowana jest do nauczycieli, dla których rozwijanie kreatywności, czyli aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży, jest priorytetem. Stanowi ona zbiór artykułów naukowców z różnych ośrodków naukowych w Polsce.
    Prace te oscylują wokół szeroko rozumianej następującej tematyki:
- podstawowe założenia kreatywnego wychowania i kształcenia;
- kreatywność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
- kreatywność w edukacji polonistycznej i geograficznej;
- kreatywność w edukacji artystycznej;
- rozwijanie twórczości plastycznej i muzycznej u dzieci chorych i niepełnosprawnych.
    Autorzy ukazują, jak wiele jest w tym zakresie do zrobienia i jak można wykorzystać szanse na pobudzenie aktywności twórczej w procesie edukacji.
    Polecam tę książkę jako pomoc dla nauczycieli rozwijaniu kreatywności. Niech zajęcia będą dla uczniów interesujące, a dla nauczycieli wyzwaniem, a nie rutyną.

 
 

 

Książki, które warto przeczytać / oprac. Sylwia Kubicka // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2006 (19/20) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/3-4/060309.htm. - ISSN 1732-7008