WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 2(10), CZERWIEC 2004PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2004 nr 2 | Chrońmy przyrodę ...

Sylwia Wydra
bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Chrońmy przyrodę ojczystą. Konspekt lekcji z ekologii dla klas I-III szkoły podstawowej  
     
 

Temat: Tworzenie plakatu: "Chrońmy przyrodę ojczystą"

Cele:
Ogólne:
- określenie możliwości własnych działań w celu ochrony środowiska przyrodniczego
Operacyjne:
po lekcji uczeń potrafi:
- wskazać działania, jakie trzeba podjąć, aby chronić środowisko
- dokonać samooceny własnych działań

Środki dydaktyczne:
- kolorowe kartki z nazwami: zwierzęta, rośliny, ptaki, owady, drzewa, morza, rzeki, jeziora, góry, powietrze
- arkusze brystolu
- kredki, mazaki
- rysunki zwierząt, drzew, ptaków do pokolorowania
- rysunek do pokolorowania: "Wizyta Dinka w zanieczyszczonym mieście"
- film: "Kwaśne deszcze"
- komputer
- projektor multimedialny

Metoda:
- metaplan (sesja plakatowa)
- pogadanka

Formy: grupowa (podział na 3 grupy)

Przebieg lekcji:

1. Co to jest środowisko? (Co składa się na środowisko?)
- zwierzęta
- rośliny
- owady
- ptaki
- drzewa
- morza
- rzeki
- jeziora
- góry
- powietrze
2. Czy człowiek może żyć bez środowiska? (bez zwierząt, ptaków, roślin...)
3. Jeśli człowiek nie może żyć bez przyrody, to co musi zrobić, aby środowisko nadal istniało? (chronić)
4. Co to znaczy chronić środowisko?
5. A czy słyszeliście o miejscach, gdzie chronione są rośliny, zwierzęta...?
- rezerwaty przyrody
- pomniki przyrody
- Dąb Bartek
- parki narodowe
- parki krajobrazowe
- "Czerwone księgi" (rośliny i zwierzęta chronione)
6. A gdzie możemy jeszcze spotkać zwierzęta, rośliny, drzewa, ptaki, owady...?
- las
- park
- dom
- woda
7. Czy zwierzęta, rośliny są w tych miejscach chronione, bezpieczne?
8. Podział uczniów na 3 grupy
(każda grupa otrzymuje arkusz brystolu, kredki, mazaki, rysunki zwierząt, drzewa, ptaków).

ZWIERZĘTA
- dokarmiaj zwierzęta zimą
- nie zabijaj zwierząt
- nie hałasuj przy zwierzętach
- nie bij zwierząt
- szczep zwierzęta przeciw wściekliźnie
- chodź ze zwierzętami do lekarza

PTAKI
- nie niszcz gniazd
- dokarmiaj ptaki zimą
- nie strącaj jaj z gniazd
- nie wyrywaj ptasich piór
- nie strzelaj do ptaków z procy
- nie płosz ptaków

ROŚLINY
- nie niszcz drzew
- nie zrywaj liści, gałęzi
- nie depcz trawników
- wyrywaj chwasty
- chodź po wyznaczonych ścieżkach
- nie zrywaj kwiatów
- podlewaj kwiaty
- akcja sadzenia kwiatów, drzew

Dzieci tworzą plakaty dotyczące ochrony środowiska, a po skończeniu kapitanowie poszczególnych grup prezentują wykonane plakaty.
9. Uczniowie oceniają poszczególne plakaty intensywnością oklasków (im więcej oklasków, tym plakat ładniejszy).
10. Ćwiczenia śródlekcyjne: szumiące drzewa, kwiaty podlewane i usychające (dzieci kucają, rosną).
11. Wyświetlenie filmu: "Kwaśne deszcze" Co widzieliście na filmie? Co zanieczyściło powietrze? (spaliny, dymy)
12. Rozdanie rysunków z Dinkiem. Co należałoby zrobić, aby Dinek oddychał świeżym powietrzem?
13. Podsumowanie wiadomości.  

 
 

 

Chrońmy przyrodę ojczystą : konspekt lekcji z ekologii dla klas I-III szkoły podstawowej / Sylwia Wydra // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2004 (10) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/2/040210.htm. - ISSN 1732-7008