Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

Regulamin udostępniania zbiorów i informacji Biblioteki Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim i Filii
w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim

 

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim są dostępne dla użytkowników w następujących godzinach:
- od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem czwartku, od godz. 8.30 do 18.00;
- w czwartek od godz. 11.00 do 15.00;
- w soboty od godz.8.00 do 14.00.

2. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów są organizowane od poniedziałku do czwartku w godz.8.30-14.00.

3. 1) Filia w Bełchatowie udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.30, w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz.8.00 do 14.00;
2) Filia w Opocznie udostępnia zbiory w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 11.00-17.00,w środę w godz.9.00-17.30, w soboty jest nieczynna;
3) Filia w Radomsku udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.30, w soboty jest nieczynna;
4) Filia w Tomaszowie Maz. udostępnia zbiory w poniedziałek w godz. 09.00-17.30, od wtorku do piątku w godz.11.00-17.00,w soboty jest nieczynna.

4. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

5. W okresie ferii szkolnych wszystkie placówki biblioteczne udostępniają zbiory w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godz.8.30 -15.00; w soboty są nieczynne. W takim systemie pracują również internetowe centra informacji multimedialnej.

6. W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 3 tygodni.

7. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 razy w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

8. Inne zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych czy przepisów bhp, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego. 9. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 2.

1. Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i jej filii mogą korzystać:
1) wszyscy mieszkańcy powiatów: piotrkowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego zameldowani na pobyt stały ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i innych pracowników placówek resortu oświaty i kultury,
2) wszyscy pracownicy oświaty i kultury pracujący na terenie ww. powiatów, a nieposiadający zameldowania na pobyt stały w tych powiatach,
3) studenci wszystkich szkół wyższych znajdujących się w ww. powiatach nieposiadający zameldowania na pobyt stały.

2. Do korzystania ze zbiorów BPP i filii upoważnia jedna karta biblioteczna wydana w którejkolwiek z placówek podczas pierwszej wizyty. Czytelnik zobowiązany jest wypełnić deklarację w każdej z placówek, ze zbiorów której chce korzystać.

3. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innej osobie, za wyj. osoby upoważnionej.

§ 3.

Wyszczególnione w § 2 osoby, po zarejestrowaniu się jako czytelnicy Biblioteki i otrzymaniu karty bibliotecznej, mogą korzystać ze wszystkich usług Biblioteki.

§ 4.

Osoby niewyszczególnione w § 2 lub niezarejestrowane jako czytelnicy Biblioteki, zainteresowane zbiorami, mogą korzystać z nich tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki lub kąciku czytelniczym ( umownie zwanym dalej "czytelnią").

Zasady korzystania z Wypożyczalni

§ 5.

1. Rejestracja czytelników odbywa się w Wypożyczalni. Przy rejestracji należy okazać:
1) studenci - legitymację studencką i dowód osobisty;
2) wszyscy pracownicy oświaty i kultury pracujący na terenie ww. powiatów, a nieposiadający zameldowania na pobyt stały w tych powiatach-dowód osobisty i oświadczenie o zatrudnieniu w oświacie bądź kulturze poprzez podpis na deklaracji;
3) uczniowie niepełnoletni - legitymację szkolną oraz dowód osobisty prawnego opiekuna (zapis dokonywany jest na podstawie dokumentu w obecności opiekuna lub rodzica);
4) pozostałe osoby uprawnione do korzystania z Biblioteki - dowód osobisty. Wszyscy czytelnicy potwierdzają na deklaracji własnym podpisem zobowiązanie do ścisłego przestrzegania regulaminu Biblioteki. Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów bibliotecznych (podstawa prawna - Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - DzU 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

2. Czytelnik zobowiązany jest zgłaszać każdorazowo zmiany danych osobowych oraz teleadresowych.

§ 6.

Przy rejestracji czytelnik może wnieść roczny pieniężny dar dla biblioteki, który zostanie przeznaczony na wzbogacanie księgozbioru.

§ 7.

1. Po zarejestrowaniu się czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

2. Karta biblioteczna wszystkich czytelników ważna jest przez 12 miesięcy od momentu zarejestrowania.

3. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić w Wypożyczalni. Oryginał karty zostaje unieważniony, a czytelnik otrzymuje drugą kartę. Za jej wydanie pobiera się karę w wysokości określonej w Rozporządzeniu Dyrektora BPP na dany rok kalendarzowy.

§ 8.

1. Od momentu wdrożenia elektronicznego modułu obsługi wypożyczalni, wypożyczenie jest rejestrowane przez bibliotekarza elektronicznie.

2. Czytelnik wypożycza materiały biblioteczne, przedstawiając aktualną kartę biblioteczną oraz dowód osobisty.

3. Wypożyczenia może dokonać także osoba upoważniona pisemnie przez czytelnika (nie dotyczy to studentów niezameldowanych na pobyt stały w powiatach: piotrkowskim, bełchatowskim, radomszczańskim, tomaszowskim, opoczyńskim), przy czym upoważnienie takie musi zostać wpisane w deklarację w obecności pracownika Biblioteki.

4. Osoba upoważniona musi przedstawić kartę biblioteczną właściciela i swój dowód osobisty.

5. Czytelnik upoważniający inną osobę do korzystania ze swej karty bibliotecznej odpowiada osobiście za wypożyczone materiały biblioteczne.

6. Czytelnik może upoważnić tylko 1 osobę do korzystania ze swojej karty w placówkach BPP.

§ 9.

Czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną może w każdej z placówek BPP wypożyczyć jednorazowo:
- 6 książek na okres 42 dni (nauczyciele i inni pracownicy resortu oświaty i kultury);
- 4 książki na okres 28 dni (pozostali czytelnicy);
- 1 komplet materiałów audiowizualnych na okres 2 tygodni;
- wybrane tytuły na czas określony przez bibliotekarza.

§ 10.

Biblioteka informuje czytelnika o możliwości wypożyczenia zarezerwowanych materiałów za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatora GG albo telefonicznie i rezerwuje te materiały przez okres 3 dni od wysłania informacji. Zamówienie jest ważne przez miesiąc od dnia jego złożenia w katalogach on-line. Zarezerwowane przez czytelnika pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni od dnia złożenia rezerwacji.

§ 11.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się materiałów bibliotecznych przeznaczonych do udostępniania na miejscu, oznaczonych przy sygnaturze specjalnymi symbolami, za wyjątkiem sytuacji określonej w §17. Materiały ww. udostępnia się na miejscu w Czytelni. W Czytelni można zamówić odpłatnie kserokopię fragmentu zbiorów bibliotecznych, bibliografii sporządzonej w oparciu o elektroniczną bazę danych Biblioteki oraz bazy online innych bibliotek.

§ 12.

Najpóźniej w ostatnim dniu regulaminowego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych należy je zwrócić lub prolongować termin, zgłaszając się osobiście lub telefonicznie albo z wykorzystaniem komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Prolongata może być dokonana najwyżej dwukrotnie. Prolongaty nie dokonuje się na pozycje szczególnie poszukiwane przez innych czytelników oraz na te, których termin zwrotu już upłynął. Osoba, która przetrzymała dane pozycje, może je wypożyczyć najwcześniej po upływie 3 dni od dnia zwrotu. § 13. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może prosić o zwrot materiałów bibliotecznych przed upływem terminu zwrotu.

§ 14.

1. W przypadku przetrzymywania materiałów bibliotecznych poza wyznaczony termin, Biblioteka nalicza opłaty karne za każdy miesiąc lub dzień (dotyczy wypożyczeń krótkoterminowych) po terminie zwrotu. Wysokość opłaty karnej za 1 vol. ustala w każdym roku Dyrektor Biblioteki i ogłasza na tablicy ogłoszeń.

2. Biblioteka może zawiadomić czytelnika o przetrzymywaniu materiałów bibliotecznych telefonicznie lub wysyłając upomnienia pocztą. Koszt tych monitów, określonych Rozporządzeniem Dyrektora BPP na dany rok, ponosi czytelnik.

3. Biblioteka ma prawo dochodzenia zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze postępowania windykacyjnego lub sądowego, którego kosztami obciąża się czytelnika.

4. Czytelnik, który mimo zastosowanych wcześniej kar nadal nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru Biblioteki.

5. Niesumienność czytelnika w jednej z placówek powoduje blokadę konta w pozostałych.

§ 15.

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność materialną za stan powierzonych im zbiorów. W razie zagubienia/zniszczenia książki lub innego materiału bibliotecznego, czytelnik zobowiązany jest odkupić Bibliotece tę pozycję. W przypadku braku możliwości odkupienia takiego samego tytułu, czytelnik może odkupić inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o takiej samej lub większej wartości. Czytelnik ma prawo wnieść opłatę za zagubione/zniszczone materiały biblioteczne, zgodnie z obowiązującym w danym roku kalendarzowym zarządzeniem Dyrektora BPP.

§ 16.

Wycena wartości zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych uwzględnia:
1) bieżącą wartość pozycji,
2) aktualność merytoryczną,
3) dostępność na rynku wydawniczym,
4) zapotrzebowanie ze strony czytelników, poniesione przez Bibliotekę dodatkowe koszty, np. opłat pocztowych.

Zasady korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych

§ 17.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filie świadczą usługę wypożyczeń krótkoterminowych (nocnych i weekendowych), która jest formą udostępniania zbiorów poza bibliotekę.

2. Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną oraz zwracający w terminie wypożyczone zbiory.

3. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych Biblioteka w poszczególnych placówkach udostępnia księgozbiór oznaczony następującymi symbolami przy sygnaturze:
- "W", "BW", "Inf" - Biblioteka w Piotrkowie Tryb., za wyj. wydawnictw szczególnie cennych,
- "P" - Filia w Bełchatowie,
- "C", "K" - Filia w Opocznie,
- "CZT" - Filia w Radomsku,
- "C" - Filia w Tomaszowie Maz.

4. Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych dokumentów wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej.

5. Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych starodruków, słowników, encyklopedii, drogich i cennych podręczników akademickich.

6. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 3 woluminów (jednostek inwentarzowych) na czas zamknięcia Biblioteki do jej ponownego otwarcia (tj. w następnym dniu pracy Biblioteki).

7. Wypożyczenie krótkoterminowe następuje najwcześniej na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki po uprzednim wypełnieniu rewersu na każdy wypożyczony wolumin.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki obowiązują zapisy mieszczące się w § 14, § 15 oraz § 16 Regulaminu udostępniania.

9. Niedotrzymanie terminu zwrotu, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek może stanowić podstawę do utraty przez użytkownika prawa do korzystania z tej formy udostępnień.

Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych

§ 18.

1. Na prośbę czytelnika, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, sprowadza się pozycje lub kserokopie materiałów bibliotecznych, których biblioteka nie posiada w swoim księgozbiorze.

2. Zamówione książki są udostępniane tylko na miejscu. Dokumenty przetworzone metodami reprograficznymi użytkownik otrzymuje na własność po zwrocie kosztów uzyskania kopii.

3. Limit miesięcznego międzybibliotecznego konta czytelniczego wynosi 5 woluminów.

4. Koszty wypożyczenia międzybibliotecznego pokrywa czytelnik.

5. Okres udostępniania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca.

6. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych BPP wypożycza zbiory własne (lub ich reprodukcje) bibliotekom w kraju.

7. Filie BPP nie realizują zamówień w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zbiory filii udostępniane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych tylko za pośrednictwem placówki macierzystej.

Zasady korzystania z Czytelni

§ 19.

1. Czytelnie placówek BPP są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi.

2. W Czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów Biblioteki.

3. Korzystający z Czytelni powinien:
* przedstawić kartę biblioteczną lub dokument tożsamości,
* dokonać wpisu do zeszytu odwiedzin,
* zachować ciszę i nie korzystać z telefonów komórkowych.

4. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych do kopiowania poza budynek Biblioteki.

5. Czytelnik jest zobowiązany obchodzić się troskliwie ze zbiorami, a zauważone braki zgłaszać bibliotekarzowi. W przeciwnym wypadku ponosi za nie odpowiedzialność. 6. Przed opuszczeniem Czytelni wypożyczone materiały należy zwrócić bibliotekarzowi.

Zasady korzystania z internetowego centrum informacji multimedialnej

§ 20.

1. Z ICIM mogą korzystać nieodpłatnie wszystkie osoby po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi oraz okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.

2. Centrum informacji służy jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby pracujące w edytorze tekstu, korzystające z baz danych i katalogów oraz Internetu w celach edukacyjnych.

3. W centrum można korzystać ze skanera i drukarki. Skanowanie i drukowanie jest odpłatne.

4. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

5. Zabrania się:
* wykorzystywania komputerów do prowadzenia gier, zabaw i rozmów;
* instalowania programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych;
* korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;
* odwiedzania internetowych stron o tematyce erotycznej lub pornograficznej;
* dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, przełączania lub odłączania klawiatury, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek itp.;
* wnoszenia do centrum jedzenia, napojów, włączonych telefonów komórkowych

Zasady korzystania z usług informacyjnych

§ 21.

1. Biblioteka udziela porad bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych oraz udostępnia tematyczne zestawienia bibliograficzne; udziela instruktażu dotyczącego korzystania z kartkowych i bibliograficznych katalogów i baz danych.

2. Prawo do korzystania z usług informacyjnych mają wszyscy użytkownicy Biblioteki oraz serwisu internetowego BPP.

3. Informacji udziela się bezpośrednio w siedzibie Biblioteki oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej i komunikatora internetowego Gadu-Gadu.

4. Użytkownik pokrywa koszty poniesione przez Bibliotekę związane z wydrukiem zamówionych materiałów.

Uwagi końcowe

§ 22.

1. Dyrektor BPP ma prawo zarządzeniem własnym wydać aktualny tekst dokumentu po 3 jego zmianach. 2.Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 01.09.2013 r. zarządzeniem Dyrektora BPP nr z dnia 14.06.20132 roku na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2003 z dnia 13.06.2013 roku.

 

ANEKS NR 1

DO "REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ JEJ FILII W BEŁCHATOWIE, OPOCZNIE, RADOMSKU I TOMASZOWIE MAZOWIECKIM" obowiązujący od 1.12.2013 roku Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 13/2013 z dnia 31.10.2013 roku na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2013 z dnia 26.10.2013 roku wprowadzam zmianę do "Regulaminu udostępniania zbiorów i informacji Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filii w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim".

W § 1 ust.3 pkt 1 Regulaminu przyjmuje brzmienie: Filia w Bełchatowie udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.30,w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz.8.00 do 14.00.

 


Aktualizacja: 08.11.2013


© Biblioteka Pedagogiczna