Statut Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 roku

na podst. uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2018 z dnia 05.04.2018 roku

wydaję tekst jednolity

STATUTU

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE .
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI .
III. ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI .

IV.PRACOWNICY.
V. ZBIORY BIBLIOTEKI .
VI. GOSPODARKA FINANSOWA.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej "Biblioteką" jest placówką publiczną - wojewódzką jednostką budżetową, działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198
z późn. zmianami.);

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm)

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 , poz. 574 z późn. zmianami.);

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U.
z 2013 r. , poz.369 z późn. zmianami);


2.Siedzibą Biblioteki jest miasto Piotrków Trybunalski.


3. Biblioteka działa na terenie województwa łódzkiego.

§ 2.

1. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
2. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 3.

1.Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, innych placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

2.Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dla użytkowników;

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

5) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

3. Biblioteka może ponadto:

1) prowadzić działalność wydawniczą;
2) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne
i spotkania autorskie.

§ 4.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone
z uwzględnieniem:

 1. kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty;

 2. wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej;

 3. realizacji podstaw programowych;

 4. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;

 5. wyników sprawdzianu i egzaminów;

 6. innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

§ 5.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, polega na :

 1. zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły i placówki działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.

 1. organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

§ 6.

W realizacji tych zadań Biblioteka może współpracować:

a) ze szkołami , placówkami i instytucjami oświatowymi , zwłaszcza powiatu piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego,radomszczańskiego;

b) z uczelniami wyższymi ;

c) z bibliotekami pedagogicznymi oraz bibliotekami innych typów;

d) z innymi organizacjami w ramach realizacji własnych zadań statutowych.

§ 7.

1.Zadania, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5, biblioteka ma obowiązek realizować od 01 stycznia 2016 roku.

2.Zadania,o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5 ,biblioteka może realizować do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział III
ORGANY I ORGANIZACJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 8.

1. Organami Biblioteki są:
1) dyrektor Biblioteki - używający symbolu D;
2) rada pedagogiczna - używająca symbolu RP.

§ 9.

1.Biblioteką kieruje dyrektor.
2. Funkcję dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
3. Do obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie działalnością Biblioteki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie w placówce nadzoru administracyjnego, organizacyjnego, finansowego i pedagogicznego;
3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) wykonywanie wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
5) realizacja zadań statutowych, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę;
6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji wszystkich zadań statutowych Biblioteki.

§ 10.

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Bibliotece.
3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Biblioteki oraz regulaminu rady;
2) zatwierdzanie wieloletniej strategii rozwoju oraz rocznych planów pracy Biblioteki;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Bibliotece.
4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Biblioteki;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
5. Organizację działalności rady pedagogicznej określa szczegółowo regulamin rady.

 

§ 11.

Organy Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie ww. ich kompetencji.

§ 12.

Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Bibliotekę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 13.

Rada pedagogiczna Biblioteki może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący Bibliotekę po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. O jego wyniku powiadamia radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 14.

W skład Biblioteki wchodzą jednostki organizacyjne używające następujących symboli:
1) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim - BPP ;
2) Filia w Bełchatowie – BŁ;
3) Filia w Opocznie – OP;
4) Filia w Radomsku – RD;
5) Filia w Tomaszowie Mazowieckim – TM.

§ 15.

 1. W bibliotece w Piotrkowie Trybunalskim tworzy się wydziały używające następujących symboli:
  1) Wydział Udostępniania - U ;
  2) Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych –W;
  3) Wydział Finansowo – Administracyjny - FA.

 2. Wydziałem kieruje kierownik, zgodnie z zakresem przydzielonych obowiązków.

 3. Dyrektor ma prawo tworzenia, likwidacji i przekształcania wydziałów Biblioteki.

 4. W BPP działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 16.

1. Filią kieruje kierownik filii, zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.
2. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty,
w ramach posiadanych środków.
3.Filie nie mają struktury wydziałowej.
4. W każdej filii działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 17.

Strukturę Biblioteki przedstawia "Schemat organizacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

§ 18.

1.Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim i jej filie są dostępne dla użytkowników w dniach i godzinach określonych
w "Regulaminie udostępniania zbiorów i informacji Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filii
w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim".

2.Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

3.W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 3 tygodni w terminie wskazanym przez Dyrektora BPP.

4. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 razy w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

5. Inne zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające
z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych czy przepisów bhp, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.

6. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.

7. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki do dnia 21 kwietnia danego roku, zaopiniowany przez Kuratora Oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący bibliotekę do dnia 29 maja danego roku.

Rozdział IV
PRACOWNICY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 19.

 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni:
  1) nauczyciele na stanowiskach bibliotekarzy,
  2) nauczyciele na stanowiskach kierowników filii lub wydziałów,
  3) pracownicy ekonomiczno-administracyjni,
  4) pracownicy obsługi.

 2. Zasady zatrudniania pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, określają odrębne przepisy.

 3. Stanowiska: wicedyrektora, kierowników wydziału i kierowników filii mogą być utworzone bądź zlikwidowane za zgodą organu prowadzącego.

Powierzenia i odwołania z tych stanowisk dokonuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 1. Nauczyciele Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarzy realizują zadania statutowe Biblioteki przydzielone wydziałom, w których są zatrudnieni, wg osobistych zakresów obowiązków zawodowych.

 2. Kierownicy wydziałów kierują ich pracą, realizują osobiście zadania własnych komórek oraz wspomagają dyrektora
  w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarzy.

 3. Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim pracujący w wydziałach realizują poszczególne zadania przypisane tym wydziałom.

Do zadań Wydziału Udostępniania Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:

 1. udostępnianie zbiorów użytkownikom w wypożyczalni oraz czytelni;

 2. prowadzenie elektronicznej bazy użytkowników, z uwzględnieniem bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji;

c) udzielanie informacji, realizacja kwerend czytelniczych w oparciu o własny warsztat informacyjny oraz zasoby Internetu

d) opracowywanie wystawek;

e) prowadzenie spotkań promujących Bibliotekę i jej zbiory;

f) realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych;

g) gromadzenie, akcesja oraz prowadzenie kartkowego katalogu czasopism;

h) tworzenie elektronicznej bazy artykułów z czasopism;

i) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów;

j) nadzór nad funkcjonowaniem ICIM;

k) wypracowywanie dochodów budżetowych.

Do zadań Wydziału Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:

a) gromadzenie, ewidencja, opracowywanie i selekcja zbiorów bibliotecznych;

b) uzgadnianie stanu finansowego zbiorów z księgowością;

c) tworzenie warsztatu informacyjnego Biblioteki poprzez:

- opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych i wykazów nabytków,

- opracowywanie baz bibliograficznych: „Piotrkowiana”, „Porta”;

d) wspieranie pracy szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych poprzez:

- organizację różnorodnych form szkoleniowych,

- organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w oparciu o programy edukacyjne Biblioteki,

- publikację materiałów edukacyjnych;

e) wspieranie pracy bibliotek szkolnych poprzez:

- instruktaż w siedzibie własnej lub bibliotece szkolnej,

- organizację i prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych,

- publikację materiałów szkoleniowych;

f) organizacja imprez oświatowo-kulturalnych;

g) promocja zbiorów i usług Biblioteki z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych mediów;

h) działalność wydawnicza poprzez merytoryczne i techniczne opracowywanie pisma BPP „Warsztaty Bibliotekarskie” oraz broszurowej serii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiczna prezentuje”;

i) współpraca z placówkami oświatowo-kulturalnymi regionu piotrkowskiego.


7. Nauczyciele bibliotekarze pracujący w poszczególnych wydziałach mogą wykonywać zadania wspierające inne wydziały.

8. Pracownicy merytoryczni działalności podstawowej BPP angażują się wspólnie
w organizację imprez edukacyjno- kulturalnych.

9. Kierownicy oraz bibliotekarze zatrudnieni w filiach BPP realizują wszystkie zadania związane z udostępnianiem zbiorów, informacją edukacyjną, prowadzeniem działalności dydaktycznej na rzecz wspierania szkół i placówek oświatowych, kulturalnej oraz związane z wypracowywaniem dochodów budżetowych. Poszczególnym pracownikom przydzielone są różne zadania związane z opracowywaniem zbiorów wg zakresu ich obowiązków zawodowych. Kierownicy filii realizują dodatkowo zadania związane z gromadzeniem zbiorów, promocją placówek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli bibliotekarzy oraz administracyjnego nad pracą wszystkich pracowników swych placówek.


10. Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Finansowo-Administracyjnym Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim realizują zadania wydziału, do których należy ogólnie:

- obsługa budżetu i dochodów budżetowych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji.
- prowadzenie wszystkich spraw administracyjnych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim
i filiach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji.
1) Pracownicy administracyjni obsługują budżet i dochody budżetowe placówki.
2) Pracownicy administracyjni zajmują się prowadzeniem sekretariatu BPP, spraw kadrowych BPP i filii, zaopatrzeniem BPP, prowadzeniem spraw bhp oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemów komputerowych
.
3) Pracownicy obsługi zajmują się:

- utrzymywaniem porządku w magazynie zbiorów,

- utrzymaniem w czystości lokalu Biblioteki,
- dostarczaniem korespondencji oraz realizacją innych obowiązków związanych
z funkcjonowaniem placówki.

11. Biblioteki filialne BPP nie zatrudniają pracowników ekonomiczno- administracyjnych. Są w nich zatrudnieni pracownicy obsługi, którzy utrzymują w czystości lokale biblioteczne, dostarczają korespondencję oraz wykonują inne obowiązki związane
z funkcjonowaniem placówek.

Rozdział V
ZBIORY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 20.

 1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i pozostałe druki oraz dokumenty na innych nośnikach pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujące w szczególności:


1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach
obcych;

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych
ramowymi planami nauczania;

3) literaturę piękną polską i dzieła klasyki światowej a także teksty kultury,
o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy
wychowania przedszkolnego;

6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz
o zmianach wprowadzanych w systemie oświaty;

7) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek
w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie
wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji
zewnętrznej;

8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej
z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej.

2. Na warunkach określonych regulaminem Biblioteki, zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla użytkowników,
z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.


3. Zbiory biblioteczne gromadzone są poprzez zakup z finansowych środków budżetowych.


4. Biblioteka pozyskuje zbiory także poprzez dary, depozyty, odkupienie oraz wymianę.

Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 21.

1. Środki finansowe na utrzymanie Biblioteki zapewnia organ prowadzący Bibliotekę.
2. Biblioteka wypracowuje dochody budżetowe.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Statut uchwala Rada Pedagogiczna BPP na swym plenarnym posiedzeniu.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.
3. Dyrektor biblioteki ma prawo po 3 nowelizacjach statutu wydać w drodze własnego zarządzenia jego tekst jednolity.

§ 23.

1.Statut wchodzi w życie od 1 maja 2018 roku.

2. Z dniem 30 kwietnia 2018 roku traci moc Statut obowiązujący  od 1 września 2013 roku.

Załącznik nr 1 do STATUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 9A/2018 z dnia 22.05.2018 roku w sprawie zmian do STATUTU

Wprowadzam od dnia 22.05.2018 roku nowy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DYREKTOR

   • WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA

   • WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

   • WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

   • FILIA W BEŁCHATOWIE

   • FILIA W OPOCZNIE

   • FILIA W RADOMSKU

   • FILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

   • INFORMATYK

   • INSPEKTOR BHP

   • ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 roku w sprawie zmian do STATUTU

Wprowadzam od dnia 25.05.2018 roku nowy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DYREKTOR

   • WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA

   • WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

   • WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

   • FILIA W BEŁCHATOWIE

   • FILIA W OPOCZNIE

   • FILIA W RADOMSKU

   • FILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

   • INFORMATYK

   • INSPEKTOR BHP

   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Zestawienia

BEZDOMNOŚĆ i UBÓSTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

 1. BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena, Ubóstwo rodzin w Polsce // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian / praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. – (Seria Socjologia ; Nr 30). – S. 343-354 Sygn.: 39713

 1. BARANOWICZ Sylwia, Aktywizacja bezdomnych jako forma zapobiegania marginalizacji na przykładzie wspólnoty „Betlejem” w Jaworznie // W: Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji / red. nauk. Artur Fabiś. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2007. – S. 331-343. Sygn.: 42777

 1. BIAŁOBRZESKA Katarzyna, Dzieciństwo w biedzie – w poszukiwaniu perspektywy badawczej // W: Zagrożone człowieczeństwo. T. 1, Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Cezary Kurkowski. - Kraków : "Impuls", 2012. – S. 303-311. Sygn.: 42489

 1. BOCZOŃ Jerzy, TOCZYSKI Witold, ZIELIŃSKA Anna, Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 1995. – S. 341-366.

Sygn.: 36528 C, 36525, 36687, 36527

 1. CĘCELEK Grażyna, Bieda i ubóstwo a funkcjonowanie rodziny // W: Wybrane problemy współczesnej pedagogiki społecznej / red. Zofia Matulka, Mirosław Wójcik. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2008. – S. 79-85 . Sygn.: 42774

 1. CĘCELEK Grażyna, Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2011. Sygn.: 41647

 1. CZABAŃSKI Krzysztof, Rodziny specjalnej troski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. O pożytkach z interesowania się ubóstwem, s. 9-23.

Sygn.: 27413

 1. DĘBOWSKI Przemysław, Wielkomiejscy rozbitkowie : „złomiarstwo” jako sposób na życie osób ubogich // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). – S.123-135. Sygn. 42375

 1. GIDDENS Anthony, Socjologia / tł. Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Ubóstwo, s. 332-342. Bezdomni, s. 351-352 Sygn.: 39557, 40133

 1. GIDDENS Anthony, Socjologia / współpr. Philip W. Sutton ; tł. Olga Siara, Alina Szulżycka, Paweł Tomanek. - Wyd. nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze, s. 475-519. Sygn.: 42713

 1. GIERMAKOWSKA Regina, Oblicza bezdomności. Teoria i praktyka // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). – S. 73-89. Sygn. 42375

 1. GILL-PIĄTEK Hanna, KRZYWONOS Henryka, Bieda : przewodnik dla dzieci. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010. Sygn.: 41981

 1. GŁÓD Franciszek, Bezdomni : psychologiczno-pastoralna analiza życia, osobowości i próby resocjalizacji. - Wrocław : [b. w.], 2008. - (Rozprawy Naukowe ; 68). Sygn.: 43036

 1. HOŁYST Brunon, Suicydologia. – Wyd. 2 zm. i rozszerz. – Warszawa : „LexisNexis”, 2012. Suicydogenne aspekty bezdomności, s. 802-809. Sygn.: 41942

 1. KUBICKA Hanna, Bezdomność – przykład zagrożenia rozwoju społeczno-kulturowego przez stopniową utratę związków z innymi a instytucjonalne możliwości i granice włączenia społecznego // W: Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 1 / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 336-351.

Sygn.: 39920 - 39921, 40155

 1. MACIEJEWSKI Jan, Ubóstwo jako element marginalizacji w polskim społeczeństwie. Wybrane aspekty socjologiczne // W: Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji / red. nauk. Artur Fabiś. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2007. – S. 213-220. Sygn.: 42777

 1. MATERNE Jerzy, Pedagogika socjalna : systematyzacja zagadnień i pojęć. - Szczecin : "Mater", 1999. Głęboki niedostatek materialny, s. 81-83. Bezdomność, s. 83-84. Sygn.: 38815

 1. MIŚ Lucjan, Prezentacja zjawisk inkluzji bezrobotnych i biednych w informacyjnych programach telewizyjnych TVP1 i TVN // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). – S. 275-282. Sygn. 42375

 1. NÓŻKA Marcjanna, Marginalizacja osób w środowisku bezdomnych //
  W: Marginalizacja : w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 214-223. Sygn.: 40397

 1. PAWLIK Beata Maria, Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne. - Warszawa : "Difin", 2015. - (Engram). Sygn.: 43092

 1. Pedagogika społeczna : dokonania - aktualność perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. Syndrom 3B = Bezrobocie – Bieda – Bezdomność, s. 540-542. Drogi wyjścia z sytuacji 3B, s. 543-545.

Sygn.: 38472, 39543, 39544

 1. PIETRZYK Agnieszka, WOŹNIAK Marta, Bezdomność młodzieży – przyczyny i style radzenia sobie z nią przez dziewczęta i chłopców // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 455-479. Sygn.: 43195

 1. POROWSKI Michał, Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 1995. – S. 433-443.

Sygn.: 36528 C, 36525, 36687, 36527

 1. SEGIET Katarzyna, Dzieciństwo zagrożone biedą i ubóstwem jako problem społeczny i pedagogiczny czasów współczesności // W: Marginalizacja : w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 147-154. Sygn.: 40397

 1. STANKIEWICZ Leszek, Zrozumieć bezdomność : (aspekty polityki społecznej). - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. Sygn.: 39171

 1. SZACKA Barbara, Wprowadzenie do socjologii. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. Bieda, s. 317-319. Oblicze polskiej biedy, s. 342-348. Sygn.: 41727

 1. SZCZYGIELSKA Izabela, Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. Poziom ubóstwa, s. 98-100. Sygn.: 42419

 1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. - Warszawa : "Elipsa", 2010. Sygn.: 41907

 1. WSZEBOROWSKI Krzysztof, WSZEBOROWSKI Tomasz K., Bezdomność jako problem społeczny na przykładzie województwa pomorskiego // W: Marginalizacja : w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 224-232. Sygn.: 40397

 1. ŻYWCZOK Alicja, Metafizyczne aspekty ubóstwa materialnego i duchowego // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 417-433. Sygn.: 43195

Artykuły:

 1. BIAŁAS Agnieszka : Bieda i ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 2, s. 5-9.

 1. BOKSZCZANIN Anna : Dzieci z bagażem biedy // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 121-126.

 1. CĘCELEK Grażyna : Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 8, s. 49-56.

 1. CHARAPKOWSKA-ZIELIŃSKA Aldona : Pomoc bezdomnym // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1996, nr 3, s. 37-40.

 1. CHRĄŚCIEL Katarzyna : Zjawisko bezdomności w ujęciu nie tylko normatywnym // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 17-31.

 1. CZAJKOWSKA Irena : Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 58-66.

 1. DERDA Danuta : Zamożność i bieda // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 113-115.

 1. DUDZIAK Bronisława : Bezdomni w Bielsku-Białej i Cieszynie // Praca Socjalna. – 2007, nr 4, s. 105-116.

 1. FIGURSKI Jacek : Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek // Praca Socjalna. – 2005, nr 1, s. 60-65.

 1. GAPIŃSKI Bartłomiej : Wigilia na Dworcu Głównym PKP - święto bezdomnych // Praca Socjalna. – 2010, nr 3, s. 68-84.

 1. GŁĄBICKA Katarzyna : Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego // Praca Socjalna. – 2010, nr 5, s. 14-23.

 1. GRĄDZKI Władysław : Pomoc jako forma opieki // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1998, nr 4, s. 5-13.

 1. GRUSZKA Jerzy : Bezdomni w Krakowie – socjodemograficzny portret zbiorowości // Praca Socjalna. – 2015, nr 5, s. 78-100.

 1. HAŃSKA Małgorzata : Gorycz bezdomności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 5, Wkładka, s. (8)-(12).

 1. ILNICKA Renata Małgorzata : Bezdomność czy wyizolowanie społeczne? // Praca Socjalna. – 2009, nr 5, s. 3-20.

 1. J. R. : Raport UNICEF o ubóstwie dzieci w krajach rozwiniętych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 9, s. 42-45.

 1. KIELAN Dagmara : Sukcesy i klęski readaptacji społecznej byłych więźniów // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 3/4 s. 38-41.

 1. KISIELA Marta : Piwnica Kofoeda - istotny element duńskiego systemu pomocy w wychodzeniu z bezdomności // Praca Socjalna. – 2007, nr 5, s. 120-130.

 1. KOPCZYŃSKA SIKORSKA Jadwiga, SZYSZKO Marta : Sytuacja dzieci z rodzin ubogich – realia a potrzeby // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 83-90.

 1. KOSTRZYŃSKA Małgorzata : W jaki sposób świat „obcych” staje się światem „swoich”? // Praca Socjalna. – 2010, nr 4, s. 54-68.

 1. KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // Edukacja. – 2006, nr 2, s. 20-27.

 1. KRUPA Bożena : Skutki rosnącej biedy // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 45-47.

 1. MALINOWSKI Ludwik : Refleksje o ubóstwie i wykluczeniu w Unii Europejskiej // Praca Socjalna. – 2011, nr 5, s. 113-123.

 1. MAŁECKA Justyna : Ubóstwo w rodzinach sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 20-21.

 1. MARTYNEK Piotr : Opieka nad bezdomnymi dziećmi w USA // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 7, s. 308-313.

 1. MIERZWA Tadeusz : Rodzaje bezdomności i bezdomni we Włoszech // Praca Socjalna. – 2009, nr 4, s. 107-126.

 1. MIERZWA Tadeusz : Włoskie organizacje pozarządowe działające na rzecz bezdomnych // Praca Socjalna. – 2010, nr 4, s. 103-125.

 1. MŁYŃSKI Józef : Deprywacja społeczna integralną częścią pracy socjalnej // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 3-13.

 1. MURZYŃSKA Urszula : Program zapobiegania bezdomności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 8, s. 39-41.

 1. NAPORA Elżbieta : Pogoda dla klasowych bogaczy // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 3, s. 87-94.

 1. NOWAK Joanna : Bezdomność – konieczność czy wybór? : komunikat z badań // Praca Socjalna. – 2006, nr 1, s. 71-77.

 1. PIETRZYK Agnieszka : Style wychowywania dzieci w polskich rodzinach ubogich i zamożnych : podobieństwa i różnice // Problemy Rodziny. – 2001, nr 2, s. 29-34.

 1. PŁOWIEC Kamila : Pomoc bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 42-48.

 1. PRZYBYLSKA Joanna : Program wyrównywania szans // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 10-15.

 1. PRZYMEŃSKI Andrzej : Polityka społeczna wobec problemu bezdomności w Polsce po 1990 roku // Praca Socjalna. – 2006, nr 4, s. 3-23.

 1. SAWICKA Katarzyna : Sytuacja dzieci ze środowiska biedy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 3, Wkładka, s. (6)-(12).

 1. SIERPOWSKA Iwona : Sytuacja prawna osoby bezdomnej w Polsce // Praca Socjalna. – 2011, nr 3, s. 85-105.

 1. SPIŻEWSKA Anna : „Famuły” – świadectwo pauperyzacji Łodzi przemysłowej // Praca Socjalna. – 2008, nr 6, s. 43-55.

 1. STANKIEWICZ Leszek : Zjawisko bezdomności : zarys problematyki // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 116-122.

 1. STRZELEC Agnieszka : Ubóstwo łódzkich dzieci a ich osiągnięcia szkolne // Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 10/11, s. 6-10.

 1. SZWEDA-LEWANDOWSKA Zofia : Przegląd globalnych problemów pracy socjalnej // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 100-112.

 1. TRAFIAŁEK Elżbieta : Praca socjalna w modelu aktywnej polityki społecznej // Praca Socjalna. – 2008, nr 1, s. 37-48.

 1. TRUPACZ Monika : Realizacja rządowego programu „Bezdomność” w woj. mazowieckim // Praca Socjalna. – 2007, nr 2, s. 102-124.

 1. TUROWSKI Stanisław : Bieda antywychowuje // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 39-41.

 1. TYL Magdalena : Dysfunkcjonalność rodziny a bezdomność // Praca Socjalna. – 2005, nr 1, s. 46-59.

 1. WAGNER Iwona : Metody ograniczania i przezwyciężania nierówności społecznych // Praca Socjalna. – 2011, nr 4, s. 53-72.

 1. WAGNER Iwona : Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją // Praca Socjalna. – 2010, nr 1, s. 3-20.

 1. WIĄCEK Aneta : O standaryzacji usług świadczonych na rzecz bezdomnych // Praca Socjalna. – 2011, nr 4, s. 114-127.

 1. WOJTCZAK Dorota : Bieda i ubóstwo – skutki pauperyzacji // Praca socjalna. – 2006, nr 3, s. 25-44.

Oprac. na podstawie zbiorów BPT

Oferta edukacyjna

I WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W REALIZACJI ZADAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

* Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej oraz organizacja wycieczek bibliotecznych.

Tematy lekcji:

- Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. - zbiory, warsztat informacyjny biblioteki i udostępnianie.
- Wyszukiwanie informacji w katalogu on-line w Bibliotece Pedagogicznej
w Tomaszowie Mazowieckim
- Bibliografia załącznikowa w pracy maturalnej.

* Pomoc w przygotowywaniu uroczystości szkolnych poprzez udostępnianie scenariuszy i materiałów repertuarowych.

* Organizacja wystaw tematycznych i okolicznościowych i ich udostępnianie.

* Opracowywanie zestawień bibliograficznych na poszukiwane tematy. Przesyłanie ich elektronicznie zainteresowanym szkołom i placówkom oświatowym. Publikacja wszystkich zestawień na stronie internetowej biblioteki pedagogiczna.edu.pl/tomaszow w dziale "Zestawienia".

* Prezentacja zbiorów  Biblioteki (nowości, zestawienia tematyczne książek) na radach pedagogicznych, na zamówienia szkoły.

* Pomoc w wyszukiwaniu literatury na wskazany temat.

II WSPIERANIE PRACY BIBLIOTEK SZKOLNYCH

* Organizujemy warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy

"Ewidencja zbiorów - wpływy"
"Ewidencja zbiorów - ubytki"
"Skontrum w bibliotece szkolnej"

* Udzielamy instruktaży z bibliotekarstwa

- w  bibliotece
- na życzenie w lokalu biblioteki szkolnej