Eurosieroty

   EUROSIEROTY

      Zestawienie bibliograficzne w wyborze

     WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. KOZAK, Stanisław : Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. - Warszawa : „Difin” 2010,                                                                                                                           nr inw. 30804
 2. JAKOŚĆ życia rodziny w świetle zjawiska migracji // J.ustyna Michałek [W:] Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa : „Difin”, 2010, s.157-167                                                                                                                                                    nr inw. 30291
 3. PEDAGOGIKA społeczna wobec problemow współczesnej rodziny : polska pedagogika spłeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska -Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : „Akapit”, 201, s. 28 – 41                              nr inw. 30664
 4. SIEROCTWO [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5,s.725-728                                                                                                                                               nr inw. 28685 c
 1. SYTUACJA wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej/ Teresa Kukułowicz [W:] Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej. -Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1999, s. 58-70                                                                                                                                                                                                                                           nr inw. 27389

                 ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. FIDELUS Anna : Gdy rodzice emigrują... . - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43 Poczucie odrzucenia wśród dzieci pozostawionych przez emigrujących rodziców. Eurosieroctwo. Propozycje działań wspierających  
 2. FOJCIK Małgorzata : Dziecko a migracja zarobkowa rodziców. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15  Wpływ migracji zarobkowej jednego z rodziców (najczęściej ojca) na życie rodziny. Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom rozłąki, ich wpływ na przygotowanie dzieci do życia  rodzinnego w dorosłym wieku. Badania przeprowadzone wśród rodzin czasowo niepełnych  
 3. KRUPA Bożena : Praca rodzica za granicą // EDUKACJA I DIALOG. – 2006, nr 4, s. 67-68
 4. MAĆKULA Dorota : Od Obieżysasa do Eusieroty - lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 25-41
  Scenariusz zajęć: A tato wyjechał i wróci dopiero na święta...  
 5. MARECIK Anna : Rodzice wyjechali // Wychowawca.- 2008, nr 2, s. 18  6.MAREK Edward : Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2008, nr 11-12, s. 23-27
  Emigracja zarobkowa - Polska - od 2001 r. ; Sieroctwo społeczne  
 6. MIŁKOWSKA Grażyna, KULESA Anna : Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2009, nr 9, s. 3-14 
 7. PIEKUT-BURZYŃSKA Sylwia, WĘGIERSKI Zbigniew : Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim). - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8
  Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie jest stanowisko i działania szkoły oraz opiekunów wobec eurosieroctwa w województwie kujawsko-pomorskim. Badania przeprowadził zespół Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej działający na Wydziale Pedagogicznym  
 8. RURA Grażyna : "Kukułcze dzieci". Problemy emigracyjnego sieroctwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20  
 9. WALCZAK Bartłomiej : Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 5 (2008), s. 21-26  
 10. WĘGIERSKI Zbigniew : Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5
 11. WINNICKA Ewa : RaportEurosieroty // Polityka. - 2007, nr 46, s. 34-36, 38, 40
 12. ZAWISZA-MASŁYK Ewa : Wokół pojęcia "eurosieroctwo" // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3-4, s. 40-42

Oprac. Dorota Adamczyk

na podst. zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

Filia w Opocznie