Autyzm

AUTYZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE:

AUTYZM - Akademia dla NGO's : drogi do atywizacji społecznej i zawodowej : projekt realizowany w latach 2005-2008 / zespół zarządzajacy Michał Wroniszewski [ i in.]. - Warszawa : "Synapsis", nr inw. 30601

BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, Lucyna : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005.    nr inw. 30521

BŁESZYŃSKI, Jacek : Ewoluowanie terapii jako procesu optymalizacji efektywności rozwoju dziecka autystycznego na przykładzie trzech form // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki. - T. 2 / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000.
nr inw. 30499

BŁESZYŃSKI, Jacek : Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2014. nr inw. 31805

BRAGDON, Allen D., GAMON David : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009. nr inw. 28216

DEJA Agnieszka, Wroniszewski Michał : Informator dla rodziców osób z autyzmem : Mazowsze 2008. - Warszawa : "Synapsis", 2008. nr inw. 30609

GRANDIN, Temple : Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem. – Warszawa: „Fraszka Edukacyjna” ; Fundacja SYNAPSIS, 2006.

GRODZKA, Magdalena : Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. nr inw. 29247

JAK tworzyliśmy Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS i Farmę Życia / red. merytoryczna Piotr Frączak, Monika Kamińska. - Warszawa : "Synapsis", 2008. nr inw. 30615

KAUFMAN Raun K : Autyzm - przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. - Białystok : "Vivante", 2016. nr inw. 31806

KONCEPCJA Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem / aut. Helena Dorociak [i in.]. - Warszawa : "Synapsis", 2010. nr inw. 30602

MODELE zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / red. Catherine Maurice; współpraca Gina Green, Stephen C. Luce. - Warszawa : Wydaw. Twigger, 2002. nr inw. 29245

MOOR, Julia: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. - Warszawa: "Mała Litera"; ""Cyklady", 2006.  nr inw. 31365

OLECHNOWICZ, Hanna : Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. - Warszawa: WSiP, 2004. nr inw. 29246

OLECHNOWICZ Hanna, Wiktorowicz Robert : Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. - Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2013. nr inw. 31632

PECYNA, Maria Bogumiła : Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998. - S. 103-120: Dziecko autystyczne jako problem diagnostyczny i terapeutyczny; nr inw. 27146, 27214

PISULA, Ewa ; Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej. - Sopot: GWP, 2015. nr inw. 31363

RAPORT 2008 : autyzm - mapa drogowa dla Mazowsza : dostępność świadczeń dla osób z autyzmem / aut. Michał Wroniszewski [ i in.]. - Warszawa : "Synapsis". nr inw. 30600

ROGER, Sally J: Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM):ak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. nr inw. 31364

SHER, Barbara : Gry i zabawy we wczesnej interwencji: ćwiczenia dla dzieci ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego. -Wyd.2.- Gdańsk :"Harmonia", 2014. nr inw. 31366

SZATMARI, Peter : Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem. - Kraków : „Znak”, 2007.  nr inw. 29248

TEITELBAUM Osnat, Teitelbaum Philip : Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012. nr inw. 31807

TERAPIA i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2003. nr inw. 28268

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APPELT Karolina : Autyzm u dzieci // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 40-41

Autyzm, cukrzyca i ciąża // Wiedza i Życie. – 2015, nr 6, s. 11

BARŁÓG Krystyna : Dziecko autystyczne w klasie szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 8/9, s. 26-28

BIADASIEWICZ Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95

BŁESZYŃSKI Jacek : Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12

BŁESZYŃSKI Jacek : Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 23-25

BŁESZYŃSKI Jacek : Czy szkoła powinna się otworzyć na autyzm? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 25-27

BŁESZYŃSKI Jacek, BOBKOWICZ Lucyna : Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 251-257

CIEMBOROWICZ Małgorzata : ,,Pracuję z dziećmi autystycznymi..." // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 428-429

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Autyzm a płeć // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23

DUBIS Anna : Autyzm czy nie autyzm? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29

FILEK Bernadeta :Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami //Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 139-142

GRYGIER Urszula : Pomoc dziecku w klasie integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 43-44

IGNATOWICZOWA Ł., IGNATOWICZ R. : Autyzm wczesnodziecięcy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 9, s. 430-43

KĘPCZYŃSKA Agnieszka :  Skąd się bierze autyzm? // Wiedza i Życie. – 2015, nr 10, s.68-63

KLAMA Ramona : Praca z dzieckiem autystycznym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555

KOSECKA Anna : Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 1, s. 41-50

KRUK-LASOCKA Joanna : Autyzm a oligofrenia // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 4, s. 195-200

LACH Joanna : Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 95-97

LEŚNIEWSKA Katarzyna : Geneza autyzmu wczesnodziecięcego (wybrane teorie) // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr1/2, s. 29-33

LOEBL Wirginia : Kategorie użytkowników wspomagającej i alternatywnej komunikacji / // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 247-255

LOEBL Wirginia : Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej - implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 137-140

MARCZAK Janina Halina : Dzieci autystyczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 22-25

MAREK Elżbieta : Zrozumieć autystyczny świat // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 376-378

MIŁKOWSKA G. : Autyzm znany czy nie znany? // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 2/3, s. 83-89

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 67-74

NAPIÓRKOWSKA Małgorzata : Moje spotkanie z Piotrem (Terapia dziecka autystycznego) // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 9, s. 10-12

NAPIÓRKOWSKA Maria Arkadia : Czy to możliwe? Ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 171-177

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja czy izolacja? // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 367-369

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003 nr 4, s. 43-44

OLECHNOWICZ Hanna : Przez ręce do głowy i serca : kształtowanie rozumnego działania dłoni metodą Felicji Affolter : perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 215-221

OSTROWIŃSKA Anna : Integracyjny turnus terapii twórczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 22-25

PAWŁOWSKA Halina : Echolalia w prawidłowym i zaburzonym rozwoju mowy // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 262-266

PAWŁOWSKA Halina : Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym : (na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca) // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 40-46

PAWŁOWSKA Halina : Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 67-70

PAWŁOWSKA-JAROŃ Halina : Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226

PIERÓG Marta : Zabawy dziecka autystycznego // Edukacja i Dialog. - 2005 nr 7, s. 30-34

PISULA Ewa : Dzieci zamknięte we własnym świecie // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 324-327

PISULA Ewa : Profile stresu u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 419-425

PISULA Ewa : Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 44-52

PISULA Ewa : Zaburzenia autystyczne u dzieci // Nowa Szkoła. - 1992, nr 7, s. 409-412

POŁEĆ Iwona : Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 8, s.40-47

PURA Maria : Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2003 nr 4, s. 44-45

RAFALSKA-KAWALEC Jadwiga : Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25

RASZEWSKA Maria, SZOĆ Krystyna : O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172

SĘDZIMIR Barbara : Dziecko autystyczne // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 16-17

SIJER Agata : Być sobą wśród innych - rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 71-78

SŁOMIŃSKA Dominika : Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 328-332

WINCZURA Barbara : Spór o genezę autyzmu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 3/4, s. 135-151

WINCZURA Barbara : Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 235-241

WOLNA B. : Moje spostrzeżenia w pracy z dzieckiem autystycznym // Szkolne Wieści. - 2003, nr 6, s. 13

WOSIK-KAWALA Danuta : Dziecko autystyczne w rodzinie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 1, s. 15-18

ZAJĄC Izabela, PUCHER Jadwiga, GRABARA Małgorzata : Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 8-10

Oprac. na podstawie zbiorów Filii

Dorota Adamczyk
uzup. 2017r. - Karolina Kalinowska