Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce

Wydawnictwa zwarte

1. Bezrobocie a rynek pracy a rozwój przedsiębiorczości [W:] PSYCHOLOGICZNY portret prywatnego przedsiębiorcy / Elżbieta Wesołowska . – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersyt. Warmińsko-Mazurskiego, 2003, s. 22 nr in. 28235

2. Bezrobocie i zatrudnienie [W:] ELEMENTARNE zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 1998. – S. 243-259 nr inw. 27132

3. Bezrobocie : sposoby rozwiązywania problemów bezrobocia [W:] ZARYS gospodarki rynkowej. Cz. 2 / Roman Sowiecki. – Warszawa: Oficyna Wydaw. EUROMARK, 1997. S.91-101 nr inw. 27247

4. Bezrobocie [W:] WIKTYMOLOGIA / Brunon Hołyst. – wyd. 3 zm. i poszerz.. Warszawa: LexisNexis, 2006. – S. 237-240 oraz s. 274 nr inw. 29612

5. Bezrobotni [W:] SOCJOLOGIA kryminalistyczna . T. 1 / Brunon Hołyst.- Warszawa : LexisNexis, 2007 s. 117 nr inw. 27547

6. EKONOMIA / praca zbiorowa pod red. Wiesława Caban. – Wyd. 2 popr.. - Łódź: „Absolwent”, 1995. – S. 315-320 nr inw. 26998

7. GAZON Jules; ani bezrobocie, ani opieka społeczna; do wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 nr inw. 29946

8. GĘBSKI Marek: Rynek pracy: wybrane problemy. - Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 2008 nr inw. 29845

9. GIDDENS Anthony: Socjologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- S. 429-441 nr inw. 29431

10. Inflacja a bezrobocie : zarys programu polityki gospodarczej [W:] ELEMENTARNE zagadnienia ekonomii/ red. nauk. Roman Milewski. Warszawa: PWN, 1998. – S. 278-283

11. Inflacja i bezrobocie [W:] EKONOMIA : makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej / Ewa Kubiak, Halina Konieczna-Kisiel. – Warszawa: Wydaw. Samorządowe FRDL, 1999. – S. 209-234 nr inw. 27 243

12. JURAŚ-KRAWCZYK, Barbara ; Edukacyjny i społeczny wymiar bezrobocia (na przykładzie dużego miasta ) . – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000 nr inw. 27590

13. KOZAK Wiesław: Bezrobocie jako zjawisko społeczne [W:] Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku.- Warszawa; Scholar, 2007.- S.138-156 nr inw.29231, 28023

14. PEDAGOGIKA społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. i popr. . - Warszawa : „Żak”, 1995. S. 367-387 nr. inw. 26953, 27143

15. POLITYKA społeczna : zarys wykładu wybranych problemów / praca zbiorowa pod red. Lucyny Frąckiewicz, - Katowice : „Śląsk”, 2002. – S. 169-219 nr inw. 28174

16. Szylko, Małgorzata : PROBLEMY społeczne w sferze pracy [W:] Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.- S. 217-232 nr inw. 29674

17. PRZECIW ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002 nr inw. 28233

18. Regulowanie rynku pracy [W:] POLITYKA ekonomiczna / pod red. Bolesława Winiarskiego. Wyd. 3. – Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne, 1996.- S. 326-345 nr inw. 27040

19. RYNEK pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. nauk. Marian Noga, Kinga Stawicka. - Warszawa: „CeDeWu”, 2009 nr inw. 29944

20. SŁOWIK, Stanisław : Sposoby aktywizacji bezdomnych na przykładzie diecezji kieleckiej [W:] W stronę polityki aktywnej polityki społecznej / pod red. Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003. . - S. 210-213 nr inw. 28243

Artykuły z czasopism

1. ALFRED, Czesław : Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach // POLITYKA SPOŁECZNA.- 2008, nr 9, s.20-25

2. BEZROBOCIE młodzieży // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1999, nr 4, s. 13-19

3. CIEŚLA, Joanna, ROTKIEWICZ, Marcin: Dziesięć dobrych rad jak nie zostać bezrobotnym absolwentem // POLITYKA. - 2003, nr 11, s. 3-8

4. DOMINIK Iwona: Z gniewu, nudów, bezsenności // POLITYKA. - 2003, nr 11, s. 88-90

5. FILIPOWICZ Renata : Program „Absolwent” // SZKOLA ZAWODOWA. - 1999, nr 10, s. 25-29 / artykuł dotyczy bezrobocia wśród absolwentów szkół /

6. FUDAŁA Tadeusz : Aktywizująca polityka społeczna // PRACA SOCJALNA. - 2008, nr 2, s.115-120

7. JANUKOWICZ, Paweł: Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2010, nr 1, s. 18-20

8. JUREWICZ Monika: funkcjonowanie dziecka w warunkach bezrobocia rodziców // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 3, s. 42-48

9. KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // EDUKACJA. - 2006, nr 2, s. 202-207

10. KOZŁOWSKI Paweł : Bezrobocie w Polsce // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 8, s.. 53-54

11. KOZLOWSKI Paweł : Zatrudnieni -bezrobotni-wykluczeni // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 9, s. 55-56

12. KRAWCZONEK, Magdalena; bezrobocie - problem współczesności // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 4, s. 53-6

13. LUBELSKA Krystyna: Profesja w recesji: [boimy się stracić pracę, boimy się w pracy] // POLITYKA. - 2002, nr 18, s. 3-9

14. MARKIEWICZ Wojciech; Aaabsolutnie do wszystkiego: prasowe ogłoszenia o pracy- jak wybrać się i nie dać się nabrać // POLITYKA. - 2003, nr 6, s. 3-9

15. MARKIEWICZ Wojciech: Polska na zasiłku : 14 mln Polaków pracuje, 20 mln bierze zasiłki // POLITYKA. 2002, nr 17. S. 3-10

16. MATYJAS Bożena; Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta // EDUKACJA. – 2003, nr 2, s. 39-50

17. MOSIEK Piotr: Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 4, s. 54-55

18. NYKLEWICZ, Krzysztof: Nowa strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2010, nr 2, s. 23-28

19. PODGÓRSKA Joanna : Raport polityki: Nie robim, bo się narobim. Mamy problem z bezrobociem, ale także z tymi, którzy nie chcą i nie umieją pracować // POLITYKA. - 2004, nr 19, s. 3-9

20. RACZKOWSKA Jadwiga: Pedagogiczne problemy bezrobocia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE.- 1994, nr 4, s. 19-26

21. SOCHA Ryszarda; Choroba wolnych rąk [długotrwałe bezrobocie wywołuje depresję, która utrudnia znalezienie pracy-jak przerwać to błędne koło] // POLITYKA. - 2003, nr 26, s. 32-35

22. SOCHA Ryszarda : Niech pani zaczeka: [młodzi po studiach poszukujący pracy] // POLITYKA. - 2002, nr 50, s. 36-29

23. SOCHA Ryszarda: Praca bez płacy [co szósty Polak nie pracuje, co dziesiąty nie dostaje pensji] // POLITYKA. - 2003, nr 12, s. 41-43

24. SOCHA Ryszarda: Twój ruch [ pracy nie trzeba szukać tam, gdzie ona jest]// POLITYKA. - 2002, nr 6, s. 66-67

25. SOCHA Ryszarda: Wymówienie ze znieczuleniem [za pieniądze ludzie sami zwolnili się z pracy ] // POLITYKA. - 2002, nr 6, s. 66-67

26. SOLSKA Joanna: Plus minus bezrobotny // POLITYKA. - 2003, nr 47, s. 46-47

27. SZYMAŃSKI Mirosław : Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci // EDUKACJA. - 1996, nr 4, s.85-101

28. WSPARCIE dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem // PRACA SOCJALNA.- 2008, nr 1, s.102-114

EDUKACJA A RYNEK PRACY

Wydawnictwa zwarte

1. WOŹNIAK Ireneusz; Standardy kwalifikacji zawodowych jako łącznik między wymaganiami rynku pracy a edukacją zawodową [W:] standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne: relacje-modele, aplikacje / red. Stefan M. Kwiatkowski, Ireneusz Woźniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. - S. 12-42 nr inw. 28183

2. JAKOŚĆ kształcenia zawodowego w świetle potrzeb rynku [W:] Pomiar wyników kształcenia zawodowego / Urszula Jeruszka. - Warszawa : WSP TWP, 2000.- S. 177-200 nr inw. 28021

Artykuły z czasopism

1. BANACH Czesław, RAJKIEWICZ Antoni : Najpilniejsze problemy do rozwiązania w systemie edukacji w latach 2004-2015 / NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 1, s. 9-13

2. CIEPUCHA Elżbieta; Pracownia monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji / SZKOŁA ZAWODOWA. – 1999, nr 9, s. 15-16

3. DROGOSZ-ZABŁOCKA Elżbieta, KWIATKOWSKI Stefan M. : Prognozowanie kierunków kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy // EDUKACJA. - 2001, nr 2, s. 5-19

4. FROISSART Ferdynand, KORDZIŃSKI Jarosław: Doskonalenie przeciw kształceniu bezrobotnych // SZKOLA ZAWODOWA. - 1996, nr 2, s. 8-10

5. KWIATKOWSKI Stefan M. : Edukacja wobec rynku pracy; Ciechocinek, 28-30 kwietnia 2003 // EDUKACJA. - 2003, nr 3, s. 121-122

6. KWIATKOWSKI Stefan M. : Kształcenie zawodowe – nowe wyzwania // EDUKACJA. - 2001, nr 3, s. 5-10

7. LENART-PAWŁOWSKA Zofia: Przygotowanie do wejścia na rynek pracy // SZKOŁA ZAWODOWA. – 2000, nr 3, s. 23-27

8. MOOS Janusz: Program kształcenia modułowego w szkole policealnej na podbudowie liceum technicznego // SZKOŁA ZAWODOWA. - 1999, nr 9, s. 17-18

9. POROŻYŃSKI Henryk : Aspiracje zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do UE // EDUKACJA. - 2005, nr 2, s. 202-206

10. SUCHY Stanisław : Potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia młodzieży bezrobotnej w kontekście potrzeb rynku pracy // EDUKACJA. - 1996, nr 2, s. 39-60

11. ZAPLECZE medyczne urzędów pracy // SZKOŁA ZAWODOWA. - 1999, nr 9, s. 19-33
Oprac. na podst. zbiorów Filii w Opocznie

Dorota Adamczyk