Biblioterapia i czytelnictwo osób niepełnosprawnych

BIBLIOTERAPIA I CZYTELNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydawnictwa zwarte

1. BIBLIOTERAPIA w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : „Impuls”, 2010 nr inw.29 926

2. BORECKA Irena : Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. - Wałbrzych, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej, 2001 nr in. 28125

3. SZCZUPAŁ, Bernadeta : Możliwości wykorzystania biblioterapii w pracy z osobami przewlekle chorymi [W:] Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz.- Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2006. s. 202-209 nr inw. 28 678

Artykuły czasopism

1. BARIERY w dostępie do ksiązki i biblioteki w środowisku niedostosowanym społecznie / B. Zybert // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 1, s. 16-19

2. BIBLIOTEKA Centralna Polskiego Związku Niewidomych / S. Peryt // // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1997, nr 2, s. 11-12

3. BIBLIOTEKA przy szpitalu pomniku Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi / I. Nagórska // BIBLIOTEKARZ . – 1991, nr 2/3, s. 26-27

4. BIBLIOTEKA szkolna dla dzieci niewidomych w Owińskach / S. Machowiak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1980, nr 6, s. 138

5. BIBLIOTEKARSKIE lektury . Franciszek Czajkowski – przełamywanie barier osamotnienia / M. Skarżyńska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1997, nr 2, s. 22-23

6. BIBLIOTEKARZ i czytelnik niepełnosprawny / H. Żuraw // OŚWIATA I WYCHOWANIE. – 1983, nr 5, s.32-35

7. BIBLIOTEKI a dzieci specjalnej troski / E. Kitlińska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 1980, nr 4, s. 81-82

8.BIBLIOTEKI szpitalne : nowa perspektywa organizacyjna / H. Kamińska // BIBLIOTEKARZ. – 1976, nr 5, s. 115

9. BIBLIOTERAPIA jako metoda pedagogiki specjalnej (podsumowanie programu z lat 1989-996)

10. BIBLIOTERAPIA jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego ./ Maria Niedźwiecka // SZKOLA SPECJALNA. – 2000, nr 4, s. 211-214

11. BIBLIOTERAPIA – model polski / W. Szulc // BIBLIOTEKARZ. – 1991, nr 7/8, s. 19-22

12. BIBLIOTERAPIA niepełnosprawnych / R. Ossowski // BIBLIOTEKARZ. – 1991, nr 1, s. 17-18

13.BIBLIOTERAPIA, poglądy, doświadczenia / Irena Borecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 1991, nr1, s. 10-12

14. BIBLIOTERAPIA w placówce opiekuńczo wychowawczej / Tomasz Kruszewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. 2006, nr 6, s. 29-30

15. BIBLIOTERAPIA w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych /Agnieszka Andrzejewska // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERPIA. – 2001, nr 1945) s.29-31

16. BIBLIOTERAPIA w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie / B. Zybert // BIBLIOEKARZ. – 1992, nr 1, s. 16-19

17.BLIŻEJ inwalidów i niepełnosprawnych / F. Czajkowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1981, nr 11/12, s. 271-273

18. CO dalej? Biblioteki w zakładach opieki zdrowotnej i domach opieki społecznej / E. Ciepłucha // BIBLIOTEKARZ. – 1984, nr 9/10, s. 231-235

19. CZŁOWIEK chory i książka / W. Szulc // BIBLIOTEKARZ . – 1984, nr 9/10, s. 220-233

20. CZYTANIE bez granic / L. Tyrowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1995, nr 7/8, s. 21-22

21. CZYTELNICTWO i biblioterapia w szkołach szpitalnych Warszawy // R. Miszczuk // BIBLIOTEKARZ. – 1991, nr 10, s. 15-17

22.CZYTELNICTWO niewidomych i ludzi niepełnosprawnych w polskich bibliotekach publicznych / T. Czajkowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 1983, nr ½, s.3-5

23. CZYTELNICTWO uczniów lekko upośledzonych umysłowo z klas starszych/ Brasławska – Haque // SZKOLA SPECJALNA. – 2000, nr 1, s. 51-54

24. EKSPERYMENT biblioterapeutyczny wśród niedostosowanych społecznie / B. Zybert // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 1, s. 14-16

25.ELEMENTY biblioterapii w domach dziecka / Irena Borecka // PROBLMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1985, nr 9, s. 25-27

26.FORMY pracy z niepełnosprawnym czytelnikiem indywidualnym / L. Ippoldt // BIBLIOTEKARZ. – 1995, nr 5, s. 21-25

27. INTEGRACYJNE zajęcia czytelnicze uczniów ze szkoły masowej i ośrodka specjalnego dla dzieci niesłyszących / T. Ciborska // SZKOŁA SPECJALNA . – 1987, nr 1, s.40-47

28. KSIĄŻKA dla chorego / Z. Beszczyńska // GULIWER. – 1997, nr 2, s. 44-45

29. KSIĄŻKA w działalności resocjalizacyjnej / Jolanta Mikołajczyk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2005, nr 11, s.21-22

30. KSIĄŻKA w życiu dziecka przewlekle chorego / S. Rybak // NOWA SZKOŁA. – 1964, nr 10, s. 42-43

31. KSIĄŻKA w życiu dziecka z odchyleniem normy / U. Eckert // SZKOŁA SPECJALNA. – 1981, nr 4, s. 316-320

32.KSIAŻKA w życiu niewidomych / Dorota Godzic-Żywicka, Justyna Patalong // PORADNIK BIBLIOEKARZA. – 1997, nr 5, s. 4-10

33. KSIĄŻKA wobec dzieci chorych / Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1998, nr 1, s.8-9

34. NIEWIDOMI i ksiązki w 40-leciu / D. Spychalski // BIBLIOTEKARZ. – 1984, nr 9/10, s. 240-247

35. O POTRZEBIE traktowania czytelnictwa jako jednej z metod pedagogiki specjalnej / E. Tomasik // SZKOŁA SPECJALNA. – 1982, nr 1, s. 7-13

36.O PROGRAMIE biblioterapeutycznym realizowanym w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach / A. Pawełczak-Gadyk // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 7/8, s. 29-30

37. O PROGRAMIE biblioterapeutycznym w zakładzie dla niedostosowanych społecznie / A. Sadowska // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 9, s.17-19

38. OBECNI wśród nas / F. Czajkowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1984, nr 7/8, s. 188-191

39.OBSŁUGA czytelników niepełnosprawnych w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu / m. Fedorowicz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1992, nr 2, s. 19-21

40. ORGANIZACJA czytelnictwa i biblioterapii w szkołach szpitalnych Warszawy /R. Miszczuk // BIBLIOTEKARZ.- 1991, nr 10, s. 17

41. OSOBY z dysfunkcją wzroku jako czytelnicy / Małgorzata Kowalska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2009, nr 3, s.30-31

42. POTRZEBY czytelnicze dzieci specjalnej troski / I. Łukijaniuk // BIBLIOTEKARZ. – 1980, nr 1, s.15-17

43. PRACA z dziećmi upośledzonymi umysłowo, głuchymi i niewidzącymi / E. Tomasik // BIBLIOTEKARZ. – 1991, nr 9, s.16-18

45. ROLA biblioteki w pracy z uczniem zdolnym i trudnym / Anna Nowak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1992, nr 9, s. 1-4

46. ROLA książki w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych / J. Szocki // OŚWIATA I WYCHOWANIE. – 1982, nr 17, s. 14-17

47. RYSOWANIE bajek czyli sposób w korelacji języka polskiego i plastyki w nauczaniu u dzieci upośledzonych umysłowo / Jolanta Smeja // SZKOLA SPECJALNA. – 1995, nr 4, s. [234]-237

48. SACRUM w biblioterapii / w. Kozakiewicz // BIBLIOTEKARZ . – 1991, nr 9, s. 15-16

49. SEMINARIUM z cyklu „Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej” (20.10.1995, WSPS w Warszawie ) / Elżbieta Paradowska // SZKOLA SPECJALNA. – 1996, nr 2, 115-117

50.STAN i perspektywy rozwoju czytelnictwa w placówkach opieki zdrowotnej / F. Czajkowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1985, nr 9/10, s. 245-250

51. SYSTEM obsługi i czytelnictwa osób chorych i niepełnosprawnych w Łodzi / B. Pawlicka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1980, nr 5, s. 7-10 i 19

52. WYBRANE działy pracy pozalekcyjnej w szkole specjalnej / M. Milewczyk // SZKOLA SPECJALNA. – 1986, nr 3, s. 216-222

53. Z DOŚWIADCZEŃ w pracy z czytelnikiem specjalnej troski / L. Ippodt // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1995, nr 4, s. 9-10

54. Z PROBLEMÓW czytelnictwa dzieci ze schorzeniami i uszkodzonymi narządami organizmu / J. Szocki // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1985, nr 7/8, s. 19-22

55. ZASTOSOWANIE biblioterapii w grupie dzieci niewidomych / E. Tomasik // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 7/8, s. 22-29

Oprac. na podst. zbiorów Filii w Opocznie
(uzupełniła o nowe pozycje i artykuły za lata 1998-2010

Dorota Adamczyk)