Bieda i ubóstwo

BIEDA I UBÓSTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

BALCERZAK-PARADOWSKA B. : Ubóstwo rodzin w Polsce [W:] Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian / red. nauk. ZbigniewTyszka. - Poznań : 2001 nr inw. 28011
BIAŁOBRZESKA Katarzyna : O potrzebie wielowymiarowej analizy ubóstwa dzieci i młodzieży -kilka uwag pedagoga społecznego [ W:] Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska . - Toruń : „Akapit”, 2008, s.131-139 nr inw. 29843
BOCZOŃ Jerzy, Toczyński, W., Zielińska Anna : Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej [W:] Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. - Wyd. 2 rozszerz. i popr. . - Warszawa : 1995, s. 341-366 nr inw. 27143
GIDDENS, Anthony : Socjologia. - Wyd. nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 475-572 nr inw. 30 867
GIDDENS, Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 330-365 : Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne nr inw. 29431
KAWULA Stanisław : Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro . - Toruń : „Akapit”, 2012 , s. 194-210 nr inw. 30876
KARWACKI Arkadiusz : Specyfika pracy socjalnej w społeczeństwach trwale ubogich [W:] Wielowymiarowość pracy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek. - Toruń : „Akapit”, cop. 2002, s. 183-193 nr inw. 28504
PEDAGOGIKA społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : „Akapit”, 2010, s. 215-237 nr inw. 30664
POLITYKA społeczna : zarys wykładu wybranych problemów / praca zbiorowa pod red. Lucyny Frąckiewicz. - Katowice : „Śląsk”, 2002, s. 307-335 nr inw. 28174
PRZECIW ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002 nr inw. 28233
SEGIET Waldemar : Ubóstwo [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.6, Su-U/red. nauk. i przew. Kom. Red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : „Żak”, cop. 2007, s. 870-872 nr inw. 28891
SPOŁECZEŃSTWO i polityka / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza APRA-JR, 2007, s. 1348-1249 nr inw. 29830
WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Krzysztofa Piątka. - Toruń : „Akapit”, 2002, s. 167 - 193 nr inw. 28504
WYMIARY życia społecznego : Polska na przełomie XX I XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. – Warszawa : „Scholar”, 2002, s. 177 - 199 nr inw. 28023
ZWOLIŃSKA Andrzej : Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012 , s. [278]- 293 nr inw. 30875

Artykuły z czasopism

BIAŁAS, A. : Bieda i ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 5 - 9
BOKSZANIN Anna : Dzieci z bagażem biedy // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 121 - 126
CHAŃKO Anna : O potrzebie poczucia koherencji u osób bezdomnych // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 115 - 120
GAJEWSKA Małgorzata : Niedożywienie - jedna z form zaniedbania dzieci // Praca Socjalna. -2011, nr 6, s. 43 - 50
GLINA D. : Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 51 - 55
GOLINOWSKA Stanisława : Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w minionym dwudziestoleciu // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 7 - 13
KARWACKI Arkadiusz, SZLENDAK Tomasz : Bieda i rozpiętość dochodów jako źródło problemów społecznych - test koncepcji poziomicy // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 1 - 4
KĘPSKI Czesław : Głodne dzieci w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 23 - 30
MALINOWSKI Ludwik : Naukowa dyskusja o ubóstwie // Praca Socjalna. - 2013, nr 5, s. 144 -148
MALINOWSKI Ludwik : Polska bieda – prawdy, fikcje, niedomówienia //Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 61 - 80
MENDECKA Grażyna : Agresywna bieda // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 19 - 21
MURAWSKA Barbara : Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 10 - 20
PERY Andrzej : Co w trawie piszczy? Pomoc materialna udzielana uczniom // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 53-56
RUTKOWSKI W. : Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii europejskiej // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s. 6 - 12
SZARFENBER Ryszard : Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce (walka z ubóstwem i wykluczeniem) // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 86 - 112
WARZYWODA-KRUSZYŃSKA Wielisława : Bieda dzieci w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi) // Polityka Społeczna. - 2009 , nr 9, s.13 - 17
WOLF Christian : Czy ubóstwo czyni głupszym ? // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 132 -138

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Dorota Adamczyk

nauczyciel-bibliotekarz

BPP Filia w Opocznie
2014 r.