Czas wolny dzieci i młodzieży

CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE :

1. Bączek Jakub B., Animacja czasu wolnego. – Warszawa: STAGEMAN POLSKA, 2011 sygn. 30 003

2. Briggs Susan : Marketing w turystyce. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003 sygn. 28 133
3. Ciosek Jan : Czynniki wpływające na ilość czasu wolnego ucznia szkoły podstawowej w środowisku miejskim : ( na podstawie materiałów nadawczych szkoły ćwiczeń w Zawierciu). – Katowice : „Śląsk”, 1963 sygn. 4 628

4. Czajka Stanisław : Z problemów czasu wolnego. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1970 sygn. 17092

5. Czas wolny i twoje hobby : poradnik bibliograficzny / oprac. Irena Szczepańska-Gołąbek. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1979 sygn. 17 094
6. Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / red. Krzysztof Przecławski. – Warszawa : WSiP, 1978 sygn. 17 009, 17 010

7. Ćwikowski Marek : Problemy społeczne wolnego czasu. – Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1967 sygn. 6714

8. Danielewska Sławomira : Placówka wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. – Warszawa : IW ZZ, 1988 sygn. 24 704

9. Dąbrowski Zygmunt : Czas wolny dzieci i młodzieży. – Warszawa : PZWS, 1966 sygn. 5 877, 6 508, 6 312, 7 387

10. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lelek, Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999, s. 42 sygn. 27 436

11. Grochociński Marian : Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. – Warszawa : WSiP, 1979 sygn. 18 267

12. Izdebska Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje. białystok: "Trans Humana", 2000. S. 207-212 sygn. 27 691

13. Kamiński Aleksander : Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulutralna.- Warszawa: PWN, 1982, s. 346-358 sygn. 19972, 10560, 9507, 9343, 11880

14. Kawula Stanisław [ i in.] : Organizacja czasu wolnego dziecka wiejskiego. – Warszawa : WSiP, 1976 sygn. 13 458, 13 459

15. Łobocki Mieczysław : Teoria wychowania w zarysie. - Kraków : „Impuls”, 2007, s. 258-264 sygn. 29 668, 28 756

16. Pedagogika społeczna : debata : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. – Warszawa : PWN, 2007, s. 219-237
sygn. 28 738, 28739

17. Pedagogika społeczna : dokonania, aktualności, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / red. Stanisław Kawula. - Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2001, s. 581-596 sygn. 27 824

18. Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011 sygn. 30 004

19. Rodzina i dziecko / red. Maria Ziemska. - Warszawa: PWN, 1979
sygn. 23 224, 23 564, 18 950, 17 598, 17 698

20. Wroczyński Ryszard : Pedagogika społeczna. – Warszawa : PWN, 1985,
s. 220-254 sygn. 2311

21. Wychowanie : pojęcia procesy, konteksty. T. 2 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : GWP, 2007, s. 13, 222, 303-324, 346-347 sygn. 29 716

ARTYKUŁY Z CZASOPISM ( 2005-2010) :

1. Bielski Janusz : Aktywność ucznia w czasie wolnym // Lider. – 2010, nr 1, s. 7-10

2. Bobrowski Krzysztof : Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267-287

3. Chomicz Roman : Etos czasu wolnego uczelni a preferencje stylu życia studentów // Lider. – 2010, nr 1, s. 29-30

4. Chomicz Roman : Rodzina tradycyjna – w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 21-25

5. Denek Kazimierz : Ku pedagogice czasu i jego wartościach // Lider. – 2010, nr 1, s. 4-6

6. Denek Kazimierz : Pedagogiczne aspekty czasu wolnego // Lider. – 2006, nr 12, s. 8-14

7. Drost Małgorzata : Czas wolny, czas stracony (badania sondażowe) // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 5-9

8. Groenwald, Maria : Przerwa międzylekcyjna - czas odpoczynku ucznia?
// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 9, s. 17-22

9. Grysko Iwona : O czasie wolnym młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 50-56

10. Gutowska Beata : Wolny czas w rodzinie // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 51-54

11. Harasimik Agnieszka : Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 101-109

12. Jatulewicz Elżbieta : Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 4, s. 20-22

13. Jurczak Adam : Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje – bariery – uwarunkowania // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 12, s. 25-30

14. Jurewicz Monika : Czas wolny uczniów szkół podstawowych // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 44-48

15. Karczewska Joanna : Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2008/2009, nr 1, s. 7-14

16. Karkoszka Gabriela, Kozik Violetta, Palica Danuta : Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie wolnym – kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 30-33

17. Kłosiński Leszek : Czas wolny // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 14

18. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // 2007, nr 11, s. 42-43

19. Mudrak-Nowak Joanna : Jak zorganizować czas wolny uczniów // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9 , s. 52-55

20. Musialska, Kinga : Aspiracje wolnoczasowe młodzieży // Opieka, Wychowanie,Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 64-65

21. Nowosad Inetta : Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów. Opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły // Wychowanie Na Co Dzień. – 2010, nr 9, s. 3-7

22. Piwoński Zdzisław : Refleksja o czasie (wolnym…) // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 195, s. 11-15

23. Przybylski Marian : Rola zajęć pozalekcyjnych w rozbudzaniu zainteresowań krajoznawczo-turystycznych i zagospodarowanie czasu wolnego uczniów // Forum Nauczycielskie. – 2006, nr 35, s.7-8

24. Rechnio Beata : Czas wolny – radość i problem // Wszystko Dla Szkoły. – 2006, nr 6, s. 6-10

25. Rochowicz Feliks : Czas wolny uczniów – w świecie aktywności i zajęć sedenteryjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 3, s. 16-20

26. Stola Zofia : Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywność fizyczna w czasie wolnym gimnazjalistów w Rawiczu // Lider. – 2009, nr 11, s. 24-26

27. Szczechowicz-Kasza Izabela : Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 2, s. 29-33

28. Toczek-Werner Sylwia : Czas wolny ucznia – nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole // Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 7-8, s. 6-12

29. Zimolzak Piotr : Zarządzanie czasem a agresja w szkole // Dyrektor szkoły. –2008, nr 1, s. 37-39

oprac. Karolina Kalinowska
na podst. zbiorów
BPP Filii w Opocznie

2011 r.