Etyka zawodu nauczyciela bibliotekarza

Etyka zawodu nauczyciela bibliotekarza- zestawienie bibliograficzne w wyborze (1982-2011)

WYDAWNICTWA ZWARTE :
1. Andrzejewska Jadwiga : Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. Tom II. Praca pedagogiczna biblioteki. – Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1996 sygn. 27279

2. Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1998, s. 387-388 sygn. 27841, 26849

3. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom I : A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003, s. 1067-1076 sygn. 28 151

4. Saniewska Danuta : Vademecum nauczyciela bibliotekarza. – Warszawa : Agencja „Sukurs”, 2003 sygn. 28317

5. Saniewska Danuta : Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. – Warszawa : Agencja „Sukurs”, 2000 sygn. 27628

ARTYKUŁY Z CZASOPISM :

1. Bibliotekarz wobec czytelnika : (refleksje etyczne) / Zbigniew Żmigrodzki // Poradnik Bibliotekarza. - 1990, nr 4/5, s. 7-9

2. Bibliotekarz wobec wartości, ale jakich? / Ślipko T. // Bibliotekarz. – 2003, nr 9,
s. 16-19

3. Dlaczego i jak powstał projekt kodeksu etyki zawodowej bibliotekarzy
i pracowników informacji SBP / Sosińska-Kalata Barbara // Bibliotekarz.-2004, nr 10, s. 2-4

4. Etyka a prestiż zawodu i wizerunek bibliotekarza / Luboch Edyta // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 10, s. 3-7

5. Etyka nauczyciela-bibliotekarza / Barbara Michałek // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 6, s. 5-8

6. Etyka pracowników informacji w Polsce - czy jest możliwa? / Małgorzata Kisilowska // Bibliotekarz. - 1999, nr 5, s. 2-5

7. Etyka w nauce o informacji / Sosińska-Kalata B // Bibliotekarz. – 2003, nr 9, s. 3-10

8. Etyka zawodowa. Co to jest i czy jest potrzebna polskiemu bibliotekarzowi? / Izabela Kamasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 12, s. 6-8

9. Etyka zawodowa. Co to jest i czy jest potrzebna polskiemu bibliotekarzowi? / Izabela Kamasz // Poradnik Językowy. – 2004, nr 12, s. 6-8

10. Kodeks bibliotekarskiej etyki na Łotwie / Kosman Janina // Bibliotekarz. – 2002, nr 7/8, s. 13-14

11. Kodeks etyczny bibliotekarza szkolnego – potrzebny? Możliwy? / Gębołyś Zdzisław // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 4, s. 3-5

12. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 2-3

13. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Projekt // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 9, s. 3-6

14. Kodeks etyki bibliotekarzy / Gębołyś Zdzisław // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 4-9

15. Kodeks etyki zawodowej polskiego bibliotekarza. Tezy projektu wstępnego / Żmigrodzki Zbigniew // Bibliotekarz. – 1991, nr 4, s. 2-3

16. Kodeks etyki zawodowej węgierskiego bibliotekarza / Zdzisław Gębołyś // Bibliotekarz. - 2006, nr 11, s. 17-18

17. Kodeksy etyki bibliotekarzy : (propozycje rozwiązań a ogólnoświatowa praktyka) / Zdzisław Gębołyś // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 4-9

18. Kodeksy etyki zawodowej bibliotekarzy w Europie / Gębołyś Zdzisław // Bibliotekarz. – 2003, nr 9, s. 10-16

19. Powinności zawodowe a osobowość bibliotekarza / Józef Zając // Bibliotekarz. - 1985, nr 6, s. 1-11

20. Pracować dobrze, lepiej, najlepiej. Z problemów etyki zawodowej nauczyciela-bibliotekarza / Łydziński M. // Poradnik Bibliotekarza. – 1984, nr 7/8, s. 179-183

21. Rozumienie etyki zawodowej w środowisku bibliotekarskim / Elżbieta Czyżewska // Bibliotekarz. - 2001, nr 5, s. 2-8

22. Temat nieobecny – etyka zawodowa bibliotekarza / Burakowski J // Poradnik Bibliotekarza. – 1982, nr 1, s. 27-28

23. W kręgu pojęć etyki bibliotekarskiej / Zbigniew Żmigrodzki // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 3, s. 32

24. Zawód bibliotekarza dziś i jutro / Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 12, s. 3-9


oprac. K. Kalinowska
BPP Filia w Opocznie