Kurator sądowy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (1978-2010)

Wyd. zwarte :

1. Badora Sylwia, Czeredrecka Barbara, Marzec Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. – Kraków : „Impuls”, 2001, s. 146-150 (Pozycja i rola kuratora sądowego) sygn. 28179

2. Czapów Czesław : Wychowanie resocjalizujące. – Warszawa : PWN, 1978, s. 109, 212, 243-237
sygn. 16 011

3. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lelek, Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999, s. 124-125 sygn. 27 436

4. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 2 : G-Ł / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa: „Żak”,2003,s. 982-991 sygn. 28 255

5. Hołyst Brunon : Kryminologia. – Warszawa : LexisNexis, 2007, s. 1451-1456 sygn. 28 59

6. Hołyst Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. – Warszawa : LexisNexis, 2007, s. 137
sygn. 29547

7. Kamiński Aleksander : Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulturalna. – Warszawa : PWN, 1982, s. 92, 259, 276, 386 sygn. 19972, 10560, 9507, 9343, 11880

8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem / red. Janusz Pietrzykowski. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1990 sygn. 26028

9. Krajewska Beata : Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe. – Kraków : „Impuls”, 2009, s. 49-53 sygn. 29 599

10. Ostrihanska Zofia, Greczuszkin Aneta : Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. -Lublin : "Norbertinum", 2005 sygn. 28674

11. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / red.
. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej, 2001, s. 267-285 ( powstanie
i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich, ewolucja systemu kurateli) sygn. 28 260

12. Pospiszyl Kazimierz : Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań . -Warszawa : "Żak", 1998, s. 137-138 sygn. 27110

13. Pytka Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne
i metodyczne. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2005, s. 267-295 sygn. 28260, 28806

14. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. – Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 2008, s. 98-100, 241-242 sygn. 29156

15. Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / red. Franciszek Kozaczuk
. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 87-91, 340-346 sygn. 28 495

16. Sękowska Zofia : Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. –Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2001, s. 76-79 sygn. 28271, 27120

17. Szczęsny Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. - Warszawa: ŻAK, 2003, s. 64-67
sygn. 28476, 28704

18. Stanley Stephen : Badanie aktów mowy w wywiadach prowadzonych przez kuratorów (w:) Socjologia pracy socjalnej / wybór i oprac. Martin Davies. – Katowice : „Śląsk”, 1999, s. 145-168 sygn. 28 182

Art. z czasopism:

1. Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej / Kuziora Grażyna // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 36-43

2. Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych / Gogacz Krzysztof // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 27-33

3. Czy kurator sądowy może być mediatorem? / Mazur Dariusz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 37-40

4. Dobry pan z teczką / Goszczyński Andrzej // Polityka. - 2004 nr 38 s. 98-99

5. Działalność kuratora alternatywą mediacji / Mazur Dariusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 27-31

6. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych w toku wykonywania dozorów probacyjnych / Gogacz Krzysztof // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2010, nr 3-4, s. 28-38

7. Efektywność oddziaływań resocjalizujących w percepcji zawodowych kuratorów rodzinnych / Gogacz Krzysztof // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 29-36

8. Etos i misja zawodowa sądowych kuratorów rodzinnych / Węgliński Andrzej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 29-32

9. Formy i metody pracy kuratora społecznego dla nieletnich / Huras Bolesław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 30-32

10. Identyfikacja z zawodem rodzinnych kuratorów sądowych (o reformie służb kuratorskich w Polsce)/ Węgliński Andrzej, Duński Andrzej// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1993, nr 4, s. 19-27

11. Instytucja kuratora sądowego w Polsce w ujęciu historycznym / Witkowska-Paleń Anna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 45-53

12. Jaki powinien być kurator sadowy? (w opinii rodziców młodzieży) / Nowak Beata Maria // Nowa Szkoła. – 2010, nr 10, s. 19-25

13. Kuratela dla nieletnich / Sawczuk Beata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 10, s. 436-440

14. Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym - recenzja / Aneta Drążewska. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 241-245

15. Metody oddziaływań wychowawczych w samoocenie kuratorów dla dorosłych / Gogacz Krzysztof // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2010, nr 1-2, s. 34-48

16. Na kłopoty kurator / Kurza Katarzyna // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 20-22
(Wyniki badań dotyczących pracy kuratorów sądowych.)

17. O możliwości usprawnienia pracy zawodowych kuratorów sądowych przez zastosowanie komputerów / Białczyk Barbara // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 24-27

18. Opiekuńcza rola kuratora sądowego / Cieplak Ewa// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 219-223

19. O programie komputerowym "Akurat - asystent kuratora" / Białczyk Barbara, Duszyński Sławomir, Białczyk Jerzy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 28-30

20. O projekcie diagnozy osobopoznawczej na gruncie kurateli sądowej dla dorosłych - kilka słów krytyki / Skowroński Bartłomiej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 32-34

21. Organizacja pracy zawodowych kuratorów rodzinnych w zespołach kuratorskich : propozycje / Węgliński Andrzej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 1, s. 23-33

22. Praca z uzależnionymi w warunkach dozoru kuratorskiego / Sobierajski Paweł // Wychowanie Na Co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 15-18

23. Probacja - mity i rzeczywistość / Stępniak Piotr // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 1, s. 39-44

24. Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Fidor Lucyna // Wychowanie Na Co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 24-27

25. Propozycje zmian w modelu kurateli dla nieletnich / Wojciechowska Kinga // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s. 21-22

26. Realizacja prawa do osobistej styczności osoby bliskiej z dzieckiem / Holewińska-Łapińska Elżbieta// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 8-13

27. Relacje między kuratorem a nieletnim - dylematy sprawowania nadzoru / Świerczek Andrzej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 19-23

28. Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich / Korpanty Anna // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 42-45

29. Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie / Zinkiewicz Beata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 17-23

30. Rola sadu karnego i rodzinnego oraz kuratorskiej służby sadowej w ochronie osób pokrzywdzonych. Współpraca kuratorów z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc ofiarom i sprawcom / Prusinowska-Marek Alina // Świat Problemów. – 2009, nr 8, s. 29-31

31. Sposoby oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych w toku dozorów probacyjnych / Gogacz Krzysztof // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 21-27

32. Strażnik, wychowawca czy opiekun : kim tak naprawdę jest kurator sądowy i jakie są jego zadania? / Krystyna Gromek // Niebieska Linia. - 2002, nr 2, s. 25-28

33. Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Kuziora Grażyna // Opieka, Wychowanie, Terapia.- 2006, nr 1/2, s. 47-52

34. Umiejscowienie kontroli (LOC) rodzinnych kuratorów sądowych a ich pozycja w percepcji podopiecznych / Mudrecka Irena // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 2, s. 40-44

35. Uwagi pedagoga na temat kurateli sądowej dla nieletnich / Tański Mariusz // Wychowanie Na CoDzień. - 2002, nr 10/11, s. 35-38

36. Wady i zalety systemu kuratorskiego w Polsce w percepcji kuratorów zawodowych Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie / Szyszko Monika // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 46-48

37. Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych / Nowak Anna // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 3, s. 5-11

38. Zadania sadu rodzinnego i kuratorskiej służby sądowej w kontekście projektu ustawy / Prusinowska-Marek Alina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 32-35

39. Zahamowanie modernizacji służb kuratorskich w Polsce / Węgliński Andrzej // Opieka, Wychowanie,Terapia. - 2002, nr 3, s. 27-33

oprac. Karolina Kalinowska
na podst. zbiorów
BPP Filii w Opocznie

2011 r.