Metody aktywizujące w nauczaniu

Wydawnictwa zwarte:

ARENDS, Richard I.: Uczymy się nauczać.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. nr inw. 26928

BEREŹNICKI, Franciszek: Dydaktyka kształcenia ogólnego. – Kraków: oficyna Wydawnicza ”Impuls’, 2001.- S. 255-324 nr inw. 28 160, 28108

BERNACKA, Danuta : Od słowa do działania. – Warszawa: „Żak”, 2001. Książka zawiera przegląd współczesnych metod kształcenia nr inw. 27653, 27802, 28479

BOWKETT, Stephen: Wyobraź sobie, że…: ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. – Warszawa: WSiP, 2000 nr inw. 28246

BRUDNIK, Edyta, MOSZYŃSKA, Anna, OWCZARSKA, Beata: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących. - Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003 nr inw. 28997

DYBEK, Halina: Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – S. 63-75 nr inw. 27647

DZIEDZIC, Anna, GUDRO M.: Drama w szkole podstawowej: propozycje lekcji dla klasy IV, V, VI wg podręczników Nagajowej: „Słowo za słowem”, „Słowo zwykle i niezwykłe”, „Słowa i świat”. – Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998 nr inw. 27059

DZIERZGOWSKA, Irena: Jak uczyć metodami aktywnymi. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o, 2005 nr inw. 28483

EDUKACJA regionalna: poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej / pod red. Zofii Piwońskiej.- Rzeszów: wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, 2001 nr inw. 27873

GOŁĘBNIAK, Bogusława D., TEUSZ Grażyna: Edukacja przez język. Warszawa: Wydawnictwa CODN, 1996 nr inw. 29030

INTERAKTYWNE metody nauczania: z przykładowymi konspektami: w nauczaniu przedmiotowa poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej / praca zbiorowa pod red. Marii Jadczak. – Toruń: Wydawnictwo BEA BLEJA s.c. , 2001

nr inw . 27880
KOMOROWSKA, Hanna: Metodyka nauczania języków obcych. – Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2005. - S. 25-34 nr inw. 28485

KUJAWIŃSKI, Jerzy: Metody edukacyjne nauczania i wspierania w klasach początkowych. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.- S. 35-46 nr inw. 27999

LEWANDOWSKA-KIDOŃ, Teresa: Drama w kształceniu pedagogicznym. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001 nr inw. 27690

LEWANDOWSKA-KIDOŃ, Teresa: Drama w procesie wychowania [W:]Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, 1998. S.57-67 nr inw. 28673

ŁOJEK, Jadwiga, Panfil, Violetta: Ścieżki edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej. – Warszawa: WSiP, 2003.- S. 23-41 nr inw. 28 239

NALASKOWSKI, Stanisław: Metody nauczania. – Wyd. 2. – Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 1998 nr inw. 27476

OKOŃ, Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. – Warszawa: „Żak”, cop. 2003 nr inw. 28475

PANKOWSKA, Krystyna: Drama jako twórcza metoda edukacyjna [W:] Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania.- Kraków: Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2003.- S. 159-176 nr inw. 28147

PANKOWSKA, Krystyna: Pedagogika dramy: teoria i praktyka. – Warszawa: „ŻAK”, 2000 nr inw. 27735

SIWEK, Helena: Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej.- Warszawa: WSiP , 2005. S.- 143-154 nr inw. 28817

SZYMAŃSKA, Maria Alicja: Drama w nauczaniu początkowym: przewodnik metodyczny dla nauczyciela.- Łódź: Wydawnictwo JUKA, 1996 nr inw. 26 937

SZYMAŃSKI, Mirosław S.: O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia. – Warszawa: „ŻAK”, 2000 nr inw. 27800, 28468

SZYMAŃSKI, Mirosław S.: Rozprawa o metodzie (projektów) [W:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim / red. Krzysztof Kruszewski. – Warszawa: WSiP, 2000. – S. 275-293 nr inw. 27 762

ŚLIPKO, Beta: Metoda projektów w edukacji europejskiej [W:] SZKOŁA: edukacja europejska. Cz. 2 / pod red. Jana Kropiwnickiego. Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie Sp z o.o., 2002. S. 86-87 nr inw. 27952

TUSZYŃSKA, Ligia: Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska dla studentów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – S. 49-60 nr inw. 28527, 28816

Artykuły z czasopism:
(wybór za lata 2000-2008)

Aktywizujące metody nauczania – raz jeszcze / Stępień Anna [i inni] // „OKO”. - 2003, nr 5, s. 75-78

Aktywne metody kształcenia umiejętności i postaw prośrodowiskowych uczniów / Ferensztajn B., Ferensztajn W. // „OKO”. - 2003, nr 5, s. 8-16

Aktywne metody w nauczaniu / Uchto Beata // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 6, s. 23-26

Co to jest projekt? / Dzierzgowska Irena // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 8-17 (Niezbędnik Dyrektora Szkoły)

Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące na lekcjach? / Liszka Honorata // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2004, nr 12, s. 1-2

Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące w pracy z dziećmi / Piwko Krystyna // LIDER. - 2008, nr 2, s. 17-19

Drama a poczucie sprawstwa / Jagiełło-Rusiłowski Adam // REMEDIUM. – 20008, nr 7-8, s. 50-51

Drama artystyczna czyli jak powstaje spektakl dramowy – na przykładzie realizowanej z okazji Święta Dramy w Kielcach sztuki E. Wojnarowskiej Był kiedyś raj / Dziedzic Anna // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 7-8, s. 3-5

Drama w klasach integracyjnych / Grygier Urszula // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2003, nr 3, s. 146-149

Drama, czyli jak zwiększyć atrakcyjnośc edukacji szkolnej / Strzelecka Tamara // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 2, s. 38-41

„Edukacja talentu” Shinichi Suzuki. Z doświadczeń pedagoga / Brodziak Halina // ŻYCIE SZKOŁY. – 2006, nr 3, s. 16-19

Inscenizacja jako metoda kształcenia wyobraźni / Dubis Anna, Rzepecka-Roszak Elżbieta // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 10, s. 8-9

Kogo aktywizują metody aktywne? (z praktyki szkolnej nauczyciela polonisty) / Słowikowska Teresa // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 4, s. 29-32

Ku autokreacji przez dramę / Maksymowicz Lucyna // EDUKACJA. – 2004, nr 1, s. 33-44

Metoda pracy grupowej w edukacji szkolnej / Strzelecka Tamara // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 1, s. 23-24

Metoda projektów na lekcjach: „ Wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji” w liceum profilowanym / Bogdańska Maria // SZKOLNE WIEŚCI. – 2003, nr 2, s. 24

METODA projektu na lekcjach języka polskiego / Chomiuk A. // JĘZYK POLSKI
W GIMNAZJUM. – 2003/2004, nr 1, s. 21-28

METODA projektu w kształceniu zintegrowanym / Elżbieta Kacprzak // „O.K.O.”. – 2006, nr 13, s. 67-70

METODY dydaktyczne w kreowaniu edukacji refleksyjnej / Kazimierz Denek // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 4-5, s. 3-9

METODY niekonwencjonalne w nauczaniu / Marzena Herdzik // SZKOLNE WIEŚCI. - 2008, nr 1, s. 21-23

PEDAGOGIKA zabawy i inne metody aktywizujące (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum) / Zientarska Anna // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2008, nr 3, s. 14-17

PROJEKT metodą aktywizująca i integrująca / Strzelecka Tamara // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 7, s. 22-25

REALIZACJA ścieżek metodą projektów / Chmielniak Joanna // NOWA SZKOŁA.- 2003, nr 4, s. 45-48

ŚWIAT bez uzależnień byłby lepszy. Debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu / Halina Błażejewska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2001, nr 9, s. 13-14

UMYSL jako szafa grająca: rzeczywistość i fikcja dramy / John Komers // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2003, nr 4, s. 17-21

Webquest: jak wykorzystać te metodę w nauczaniu? / Anna Żarów // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 6, s. 6-8

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Aktywizujące metody i techniki w mojej pracy z uczniami klas I-III / Ewa Węgrzyńska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2002/2003, nr 1, S. 74-79

Cztery pory roku. Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II z wykorzystaniem metod aktywizujących / Irena Irena // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 4, s. 20-21

Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach I-III / Beata Korus // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 4, s. 37-51

Mandala jako sztuka i zabawa / Stanik Małgorzata // NAUCZANIE POCZĄTKOWE – KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. - 2004/2005, nr 3, s. 60-63

Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym / Klasińska Barbara // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. -2002, nr 7-8, s. 22-24

Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczyk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2006, NR 3, S. 24-27

„O sztuce motywowania” (metody aktywizujące) / Macieja Danuta // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2002/2003, nr 2, s. 7-16

Problemy uczniów rozwiązywane nową metodą aktywizującą „Sotory Line” / M. Czornik // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003/2004, nr 2, s. 84-90

Propozycja scenariusza zajęć zintegrowanych z zastosowaniem metod aktywizujących dla kl. I (S.P)/ Konicka Małgorzata // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 7-8, s. IV-VI (Wkładka Metodyczna)

Wykorzystanie techniki swobodnych tekstów Celestyna Freineta w pracy z dziećmi
w młodszym wieku szkolnym /Elżbieta Zyzik // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003/2004, nr 2, s. 28-34

JĘZYK POLSKI

CZEGO nauczyła nas lektura „Tajemniczy ogród” (cykl lekcji przeprowadzonych metodą projektu, arkusz oceny realizacji projektu, arkusz oceny prezentacji, karty pracy) / Kwiatkowska-Żak Iwona // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 81-100

DRAMA w kształceniu językowym / Karina Borowiec, Szymik Eugeniusz // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2002/2003, nr 4, s. 36-41

MŁODZI w kulturze Kielc – wychowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta metodą projektu / Miazga Małgorzata // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2005/2006, nr 4, s. 91-97

W SŁUŻBIE wielkiego Armatora Jana Józefa Szczepańskiego (propozycja metodyczna – praca metodą drzewka decyzyjnego) / Iwona Rubaj // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2002/2003, nr 4, s. 27-31

WEJŚĆ w rolę…Koncepcja wykorzystania dramy w praktyce szkolnej / Ewa Fritzkowska // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2003/2004, nr 1, s. 42-48

WYKORZYSTANIE metody projektu w nauczaniu matematyki / Edyta Fraszczak // SZKOLNE WIEŚCI. - 2003, nr 6, s. 20

BIOLOGIA

METODA projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2000, nr 4, s. 200-202

METODY aktywizujące proces nauczania biologii / Grażyna Senderowska // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2001, nr 2, s. 212-216

CHEMIA

ANALIZA przypadku dydaktycznego / Kozakowska Danuta // CHEMIA W SZKOLE. - 2002, nr 2, s. 119-120

CHEMIK detektywem – aktywizujące metody utrwalania wiadomości / Maciejowska Iwona // CHEMIA W SZKOLE. – 2008, nr 4, s. 38-42

CO wiemy o pochodnych węglowodorów? : konspekt lekcji w gimnazjum metodą mapy pojęciowej / Maria Daniłowicz // CHEMIA W SZKOLE. - 2002, nr 2, s. 92-93

MAPY mentalne – metody aktywizujące w nauczaniu / Chmurka Małgorzata // CHEMIA W SZKOLE. - 2008, nr 5, s. 11-13

NAUCZANIE elementów historii chemii metodami aktywizującymi / Dobrosz-Teperek K., Jasiewicz B. // CHEMIA W SZKOLE. - 2006, nr 6, s. 32-36

PROJEKT interdyscyplinarny jako skuteczna metoda kształcenia uczniów / Małecka M., Burewicz A. // CHEMIA W SZKOLE. - 2004, nr 3, s. 12-16

SCENARIUSZE lekcji chemii dla gimnazjum // Ewa Kowalczewska // AURA. - 2002,
nr 5 - 9(Dodatek), s. 3-8

SCENARIUSZ lekcji chemii w klasie liceum z wykorzystaniem gry dydaktycznej / Krystyna Uszpolewicz // CHEMIA W SZKOLE. - 2002, nr 3, s. 146-151

WŁÓKNA naturalne czy sztuczne : konspekt lekcji metodą korespondencyjnej debaty / Elżbieta Rzepiejewska // CHEMIA W SZKOLE. - 2000, nr 5, s. 251-252

FIZYKA

METODA projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki // Flisowska Małgorzata // FIZYKA W SZKOLE. - 2002, nr 1, s. 33-37

ROZMOWA przewodnika z izolatorem: metody aktywizujące na lekcjach fizyki (inscenizacje, scenariusze dialogów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum) / Halina Dąbrowska // FIZYKA W SZKOLE. – 2007, nr 3, s. 51-55

GEOGRAFIA

METODA projektu w edukacji regionalnej / Barwinek Grażyna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2005, nr 2, s. 41-45

METODA projektu w edukacji regionalnej / Barwinek Grażyna // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2005, nr 2, s. 41-45

METODY aktywizujące na lekcjach geografii / Musiał Stefania // GEOGRAFIA W SZKOLE. – 2002, nr 5, s. 247-249

HISTORIA

AKTYWNE metody nauczania historii w gimnazjum / Stanisław Lenard // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2000, nr 4, s. 183-197

DRAMA jako metoda oparta na kreacji uczniów / Joanna Krasoń // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2001, nr 3, s. 184-185

METODA grup roboczych i prezentacyjnych na lekcjach chemii / Izabela Lewandowska // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2000, nr 4, s. 216-222

METODA projektów na lekcji powtórzeniowej z historii /Grzegorz Adamczyk // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2001, nr 4, s. 227-229

METODA projektów w nauczaniu historii / Grażyna Okła // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2000, nr 1, s. 38-44

NAUCZANIE historii regionalnej metodami aktywnymi / Sławomir Jóźwik // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2000, nr 1, s. 2-3

POLACY i Niemcy obok siebie (scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą dramy w liceum) / Alina Rzepecka // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2002, nr 2, s. 79-82

PROPOZYCJA wykorzystania metody analizy przypadków w klasie I gimnazjum / Rewizorska Elżbieta // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2002, nr 2, s. 112-114

STANDARDY egzaminacyjne a metody aktywne / Małgorzata Smoła // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2006, nr 2, s. 39-41

STRATEGIE aktywizujące ucznia w nauczaniu historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Elżbieta Biesiadecka // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2003, nr 4, s. 220-223

JĘZYKI OBCE

METODA w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Barbara Przybyło // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2005, nr 2, s. 68-73

READER'S Theater – teatr wyobraźni (drama na lekcji jezyka obcego) / Elżbieta Gajewska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2008, nr 3, s. 75-79

ZNACZENIE metody kierowania umysłem w dydaktyce obcojęzycznej / Wioletta A. Piegzie // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2007, nr 2, s. 27-37

MATEMATYKA

CZEKOLADOWA lekcja (metoda wprowadzająca pojęcia ułamka + karta pracy ucznia) / Dorota Lech Dorota, Barbara Pilas // MATEMATYKA. – 2007, nr 2, s. 97

LEKCJA ćwiczeniowa metodą konkursu (scenariusz lekcji dla klasy IV) / Agnieszka Dyrka // MATEMATYKA. – 2008, nr 4, S. 212-214

METODY aktywizujące w nauczaniu matematyki / Krzysztof Zajdel // DYREKTOR SZKOŁY. – 2004, nr 10, s. 38-40

PRZYRODA

DRAMA na lekcjach przyrody / Urszula Grygier // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2000, nr 4, s. 180-182

JAK realizować projekty w szkole: O czym szumią cisy w Wierzchlesie? Projekt dla klasy VI / Joanna Metkowska // BIOLOGIA W SZKOLE, nr 1/2, s.46-49

METODA projektów w nauczaniu przyrody / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk // NOWA SZKOŁA. – 2000, nr 6, s. 31-34

METODA projektów w nauczaniu przyrody / AgnieszkaWołoszyn-Korczyk // NOWA SZKOŁA. – 2001, nr 9, s. 44-46

STUDIUM przypadku w nauczaniu przyrody i edukacji ekologicznej / Małgorzata Grodzińska-Jurczak Małgorzata // BIOLOGIA W SZKOLE. – 2001, nr 4, s.208-212

WYCHOWANIE FIZYCZNE

METODY aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia / Kubińska Zofia, Danielewicz Jolanta // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2002, nr 11, s. 26-29

METODY aktywizujące na zajęciach wychowania fizycznego / Urszula Kierczak // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2002, nr 10, s. 24-28

Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia / Z. Kubińska , J. Danielewicz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2003, nr 2, s. 17-20

MUZYKA

METODA aktywnego słuchania muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych / Renata Gozdecka // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2004, nr 5, s. 285-308

METODY E. E. Gordona i J. Taciny w świetle badań i doświadczeń pedagoga kształcenia słuchu muzycznego / Alicja Kozłowska-Lewna // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2007, nr 5, s. 8-18

SHINICHI Suzuki twórcą metody kształcenia talentu / Halina Brodzik // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2005, nr 2, s. 3-9

TECHNIKA

DYSKUSJA „Pro-kontra” w edukacji ogólnotechnicznej / Aleksander Marszałek // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. – 2005, nr 4-5, s. 13-16

METODA projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych realizowanych na technice i informatyce / G. Jałowińska // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. – 2004, nr 2, s. 31-38

PRZYCZYNY nieprawidłowego odżywiania się (konspekt lekcji przeprowadzony metodą metaplan) / Renata Kowalska // WYCHOWANIE TECHNICZNE Z PLASTYKĄ. – 2002, nr 1, s. 8-9

Na podst. zbiorów Filii

oprac. D. Adamczyk i K. Kalinowska