Metody pedagogiki specjalnej w nauczaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym

Metody pedagogiki specjalnej

w nauczaniu dzieci  z upośledzeniem umysłowym

zestawienie bibliograficzne

w wyborze

Wydawnictwa zwarte

BOGDANOWICZ Marta : Metoda Dobrego Startu. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : WSiP, 1999 sygn. 27442

BOGDANOWICZ Marta : Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. - Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2014 sygn. 31314

BOGDANOWICZ Marta : Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. - Wyd. 5. - Warszawa : WSiP S.A., 1999 sygn. 28219

BOGDANOWICZ Marta, OKRZESIK Dariusz : Opis i planowanie zajęć według Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. - Wyd. 7. - Gdańsk : „Harmonia”, 2014 sygn. 31362

BYERS Richard, ROSE Richard : Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002 sygn. 28256

CZAJKOWSKA Irena, Herda Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : WSiP, 1996 sygn. 26947

DYDAKTYKA specjalna : wybrane zagadnienia / red. Janina Wyczesany. – Gdańsk ; „Harmonia”, 2014 sygn. 31333

DZIECKO niepełnosprawne : rozwój i wychowanie / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2003 sygn. 30518

DZIECKO z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : „Impuls”, 2006 sygn. 30519

FRANCZYK Anna, Krajewska Katarzyna, Skorupa Joanna : Baw się poprze animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem). – Kraków : „Impuls”, 2012 sygn. 30706

KINEZJOLOGIA edukacyjna / Elżbieta Dzionek [ i in.]. - Wyd. 2. - Kraków ; „Impuls”, 2007 sygn. 30511

KSZTAŁCENIE zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Janina Wyczesany, Adam Mikrut.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002 sygn. 28037

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. - Wyd. 3. - Kraków : „Impuls”, 2010 sygn. 30516

NAPRAWA Renata : Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Gdańsk : „Harmonia”, 2010 sygn. 30032

NAPRAWA Renata, MATERNICKA Kornela, TANAJEWSKA Alicja : Indywidualne programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym kl. I-III. - Gdańsk : Harmonia, 2007 sygn. 29252, 29253

PODNIESIENIE efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli / Ministerstwo Obrony Narodowej. - Warszawa MEN ; akademia pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, [2010 ] sygn. 30096-30097

PODNIESIENIE efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 /Ministerstwo Obrony Narodowej. - Warszawa : MEN, 2010 sygn. 30098

PODNIESIENIE efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 /Ministerstwo Obrony Narodowej. - Warszawa : MEN, 2010 sygn. 30099

PORADNIK metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa / red. Grażyna Tkaczyk , Teresa Serafin. – Warszawa : MEN, 2001 sygn. 27713, 28417

SĘKOWSKA Zofia : Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2001. – S. 214-265 sygn. 28271

TKACZYK Grażyna : Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1997 sygn. 27599

TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA Aleksandra : ABC pedagoga specjalnego ; poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym. - Kraków : „Impuls”, 2007 sygn. 28953

WYCZESANY Janina : Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia . - Wyd. 9. - Kraków : „Impuls”, 2011 sygn. 30495

Artykuły z czasopism

Aksamit-Staszkiewicz Diana: Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną przez nauczycieli i uczniów szkół ogólnodostępnych w Polsce i na Litwie // Szkoła Specjalna. - 2013 nr 1, s. 26 - 33.

Augustyniak-Lauks Barbara: Indywidualne techniki pracy z dorosłą głuchoniemą uczennicą analfabetką // Szkoła Specjalna. - 2009 nr 3, s. 195 - 203.

Cichoń-Piasecka Małgorzata: Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna.- 2005, nr 1, s. 53 - 58.

Cybulska Ewa: Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej - seminarium WSPS // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 176 - 177.

Dycht Marzena: Źródła stresu nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi./ /Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 3, s. 28 – 43.

Gęga Monika: Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31 - 33.

Grudziewska Ewa: Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194 - 200.

Hackiewicz Joanna, Tomczyszyn Dorota: Czytanie ze zrozumieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie pracy w kl. V i VIZSS w Białej Podlaskiej // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 367 - 372.

Ippoldt Lidia: Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie  // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37.

Jerzewska Marta: Rozwój własnym tempem // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 41 - 45.

Krawczonek Magdalena: Uczeń upośledzony umysłowo // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 42 – 43.

Krawczonek Magdalena: Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16 - 18.

Krawiecka Kinga: Ogród pełen kwiatów... z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 221 - 225.

Krawiecka Kinga: Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną... Przeżywanie wzruszeń muzycznych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4,s. 293-298.

Kulesza Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia (Część 1) // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 1,s. 15 - 31.

Kulesza Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym(część 2). Dzieci trzy- i czteroletnie // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 102 - 112.

Kulesza Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym(część 3). Dzieci pięcio- i sześcioletnie//Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 197 - 208.

Kulesza Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 4). Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim //Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 271 - 282.

Kulesza Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym(część 5). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim //Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 337 - 348.

Kulesza Ewa Maria: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym(część 6). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 8 – 22.

Kulesza Ewa Maria: Specjalne wychowanie przedszkolne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - z doświadczeń przedszkola specjalnego nr 249 w Warszawie //Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 131 - 134.

Małecka Anita: Otwarci na świat - program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 51 - 64.

Marcinkowska Barbara: Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną(część 1) // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 215 - 223.

Marcinkowska Barbara: Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną(część 2) // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 296 - 302.

Moroziewicz Marzena: Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo //Plastyka Wychowanie. - 1996 nr 3, s. 23 - 25.

Ploch Leszek: Współzawodnictwo i współdziałanie - jako formy rewalidacyjnej w internacie dla dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1997 nr 1,s.19 - 29.

Sikorski Jacek : Stan zdrowia jako wyznacznik jakości życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 122 - 135

Woźnicka Anita : Aktywność ruchowa i formy jej rozwijania w pracy z osobami głęboko upośledzonymi umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 380 - 382.

Wyględowska Emilia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12 - 14.

Oprac. Dorota Adamczyk

na podst. zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

Filia w Opocznie

Czerwiec 2017