Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

WYDAWNICTWA ZWARTE

GOŁEMBOWSKA Monika : Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2009. - S. 287-296 
Sygnatura: 29555

HOŁYST Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. - S. 946-974 : Rozdz. XLI, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży , s.946-960
Sygnatura: 28590 K

JAMROŻEK Mirosław : Diagnostyka detekcyjna niedostosowania społecznego nieletnich // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 204-229
Sygnatura: 28279

JORDAN Maria : Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - (Prace Monograficzne ; nr 370)
Sygnatura: 28180

JORDAN Maria : Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", cop. 2005. - S. 123-134
Sygnatura: 28481

PISANKO Marzena : Nasilenie skłonności agresywnych a poczucie bezpieczeństwa u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 394-407
Sygnatura: 28279

PISANKO Marzena : Poczucie alienacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 118-128
Sygnatura: 28279

PYTKA Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2005. - S. 88-123                                      Sygnatura 28806, 28260 K

PYTKA Lesław, ZACHARUK Tamara :  Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społecznego  // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Wyd. 2 rozszerz. i popr. - Warszawa : "Żak" , 1995. - S. 396-417 
Rola czynników środowiskowych, biopsychicznych i sytuacyjnych w genezie nieprzystosowania społecznego
Sygnatura: 27143; 26953 ; 30351 (
wyd. z 2003 r.)

RAJTAR Tomasz : Przejawy i nasilenie nieprzystosowania społecznego nastoletnich dziewcząt // W: Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - (Dziecko Jako Ofiara i Sprawca Przemocy ; T. 2). - S. 69-83
Sygnatura: 29844

STANIASZEK Magdalena : Typ nieprzystosowania społecznego wychowanków ośrodków socjoterapeutycznych. Implikacje dla praktyki oddziaływań wychowawczo-resocjalizujących // W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 345-371
Sygnatura: 30935

SZAŁAŃSKI Jan : Poczucie koherencji młodzieży niedostosowanej społecznie a spostrzeganie postaw wychowawczych rodziców // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 106-117
Sygnatura: 28279

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 120-123 : Zjawisko patologii społecznej w Polsce. Demoralizacja, niedostosowanie społeczne i przestępczość młodzieży 
Sygnatura: 31017

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 53-76                                                                                                       Sygnatura: 30631

URBAN Bronisław : Pedagogika osób niedostosowanych społecznie // W: Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. - S. 301-310
Sygnatura: 27624

WOŹNIAK-KRAKOWIAN Agata, PIEŃKOWSKA Katarzyna : Wagary jako forma niedostosowania społecznego młodzieży - próba rozwiązania problemu // W: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 191-211
Sygnatura: 30294

WYSOCKA Ewa : Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (Resocjalizacja). - S. 21-36, 226-261, 261-285                                                                                   Sygnatura: 29249


ŻEGNAŁEK Kazimierz : Dydaktyka ogólna: wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005. - S. 320-321
Sygnatura: 30592

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARCZYK Piotr, ZAJĄC Wojciech, LEŚNIKOWSKI Marek : Dziecko zagrożone niedostosowaniem i niedostosowane społecznie w rodzinie i szkole //Opieka, Wychowanie, Terapia. -1995, nr 4, s. 28-31

DEPTUŁA Maria : Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75

FIDELUS Anna : Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie : nowa alternatywa w wychowaniu resocjalizacyjnym // Nowa Szkoła. -2008, nr 3, s. 22-27

FlORCZYKIEWICZ Janina : Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 360-368

FRYDEL Zbigniew : "Niewychowalni" // Wychowanie na co Dzień .-1998 , nr 7/8 , s. 37-38

GAJDA Anna Kinga : Czym jest inność, jak ją można rozumieć // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 12, nr 2 (2010/2011), s. 7-22

GARA Jarosław : Socjopatologia - upozorowanie i fikcyjność // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. 11-17

GARBIEŃ Tadeusz : Kłamstwo jako przejaw niedostosowania społecznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 369-371

HORBOWSKI Adam : Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 32-37

ILNICKA Renata : Sytuacja szkolna młodzieży niedostosowanej społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 13-17

KAMIŃSKA Paulina : Więzi emocjonalne w rodzinie a niedostosowanie społeczne nieletnich. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 80-85

KIEDROWSKA Małgorzata : Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 33-37

KIEDROWSKA Małgorzata : Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18

KIEDROWSKA Małgorzata : Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 26-29

KOCZYDLOWSKA Joanna : Autoagresywne zachowania dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 1, s. 28-30

KOMOROWSKA Agnieszka : Poziom nieprzystosowania społecznego a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 47, nr 1, (2002), s. 71-81

KOPEĆ Elżbieta : Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 3, s. 9-11

KOT Anna : Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży ze środowiska małomiasteczkowego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 3, s. 5-8

KRAJEWSKA Anna : Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 3-11

KRAWCZONEK Magdalena : Uczeń niedostosowany // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 10-14
LIPIŃSKI Stanisław : Poczucie sensu życia u chłopców niedostosowanych społecznie : wprowadzenie do logoteorii i logoterapii // Opieka, Wychowanie, Terapia .-1996 , nr 3 , s. 11-17

LIPIŃSKI Stanisław : Uwarunkowania postaw moralnych u chłopców społecznie niedostosowanych . - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 2, s. 8-15

MAJEWSKA-BRZYSKA Krystyna : Patologie społeczne w rodzinie a nieprzystosowanie społeczne ucznia // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 31-35

MARCINIAK-PAPROCKA Katarzyna : Zachowania i wzorce czerpane z mediów w opinii młodzieży nieprzystosowanej społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 5-16

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Obraz mężczyzny w percepcji dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 9, dod. s. 123-124

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Samookaleczenia dokonywane przez dziewczęta niedostosowane społecznie (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym) // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 8/9, dod. s. VIII-X

MOCZYDŁOWSKI Sławomir : Problem nikotynizmu w środowisku dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 32-34

NERŁO Mirosława : Zrozumieć trudności dorastania // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 2-8
Problemy wychowawcze i nieprzystosowanie społeczne młodzieży.

NYNCA Wiesław : Nieprzystosowanie społeczne w aspekcie filozoficznym. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. 42-45

OSTROWSKI Jacek, KRUSZYŃSKI Rafał : Cechy agresywności dziewcząt nieprzystosowanych społecznie. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 1/2, s. 10-16

PLETA Jarosław : Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 14-17
Przyczyny zjawiska nieprzystosowania społecznego nieletnich.

POTEMPSKA Elżbieta : Przedmiot, zakres i cele diagnozy w resocjalizacji nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia .-1999 , nr 2 , s. 21-25

PRZEPIÓRA Małgorzata : Autoprezentacja młodzieży nieprzystosowanej społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia .-1997 , nr 4 , s. 12-18

PRZYBYSZ Małgorzata : Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 32-35

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 1, s. 18-21
Niedostosowanie społeczne, przestępczość nieletnich.

RUSINEK Katarzyna : Postawy młodzieży niedostosowanej społecznie wobec osób znaczących. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 2, s. 113-121

RUTKOWSKA Monika : Pozbawieni szansy bycia uczciwymi // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 4/5, s. 23-25

SIEMIONOW Justyna : Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 28-31

SIEMIONOW Justyna : Poznawcze korelaty zjawiska niedostosowania społecznego nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. 18-23

SIKORSKI Wiesław : Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 70-77

SIWEK Danuta : O Czerwonym Kapturku i Pani jak Wilk - czyli problem uczniów niedostosowanych (społecznie). - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 1/2, s. 37-47

STRYKOWSKA Justyna : Czynniki wpływające na poziom niedostosowania społecznego w młodszym wieku szkolnym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 262-270

STRYKOWSKA Justyna : Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192

SZOT-ODROBINA Edyta : Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. I. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 12-13

SZOT-ODROBINA Edyta : Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. II. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 14-15

SZOT-ODROBINA Edyta : Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. III. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 6-7

SZOT-ODROBINA Edyta : Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. IV . - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 11-13

TATAROWICZ Jan : ,,Bez tych chłopaków byłoby lepiej...'' : społecznie nieprzystosowana płeć? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 9, s. 44-48

TATAROWICZ Jan : Nieprzystosowanie społeczne uczniów jako problem i zjawisko w skali krajowej / // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 4, s. 5-11

WAŚKOWICZ Waldemar : Samoocena młodzieży nieprzystosowanej społecznie w schronisku dla nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 9-15).

ZABURZENIA zachowania dzieci i młodzieży : aspekty diagnostyczno-praktyczne . - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 3, s. 15-20

ZIELONKA Edyta : Poziom inteligencji uczniów społecznie niedostosowanych a ich oczekiwania względem systemu dydaktycznego. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 36-42 .

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Dorota Adamczyk

Grudzień 2016 r.