Chrzest Polski - 1050. rocznica

Zestawienie bibliograficzne

w wyborze :

CHRZEST POLSKI - 1050. ROCZNICA

ARNOLD, Stanisław : Zarys historii Polski od początków państwa do czasów najnowszych. – Warszawa : „Polonia’, 1962 Sygn. 4005 - 4006, 4096

BY czas nie zaćmił i niepamięć : wybór kronik średniowiecznych / oprac. Antonina Jelicz ; [kroniki z łac. tł. Roman Grodecki i in.]. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1975 Sygn. 12503 c

BRÜCKNER, Aleksander : Dzieje kultury polskiej. T.1. Od czasów przedhistorycznych do roku 1506 .- Kraków : 1930, s. 207 -307 Sygn. 26194 c

DOWIAT, Jerzy : Chrzest Polski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1961    Sygn. 3462

DOWIAT, Jerzy : Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961    Sygn. 3627

GALL, Anonim : Kronika polska. – Wyd. 5. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982        Sygn. 20207, 20328

HISTORIA kościoła. T.2, 600-1500 / M. David Knowles, Dimitri Obolensy. - Warszawa: "Pax", 1988      Sygn. 27168

JANA Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego / przew. kom. red. Krystyna Pieradzka. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985    Sygn. 22436 c

KALLAS Marian : Historia ustroju Polski X-XX wieku. -  Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, S. 28-35  Sygn. 26983

POCZĄTKI państwa polskiego : księga tysiąclecia. T. 1. Organizacja polityczna. - Poznań: 1962 Sygn. 4256 c

POLSKA Jana Długosza / red. nauk. Henryk Samsonowicz.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984 Sygn. 22400 c

POLSKA pierwszych Piastów ; państwo, społeczeństwo, kultura / red. T. Manteuffel.- Wyd. 3. - Warszawa; „Wiedza Powszechna", 1974 Sygn. 11524

SMOLKA, Stanisław : Mieszko Stary i jego wiek oraz Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski Piastowskiej. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959 Sygn. 2832

STRZELCZYK, Jerzy : Od Prasłowian do Polaków. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 Sygn. 29473

WIERUSZ-KOWALSKI, Jan : Wczesne chrześcijaństwo : I-X wiek. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985 Sygn. 22516

WYROZUMSKI, Jerzy : Legenda o świętym Wojciechu. - Kraków : UNVERSITAS, 1997 Sygn. 27411

ZAMOYSKI, Adam : Polska :  opowieść o dziejach niezwykłego narodu :  966-2008. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009 Sygn. 30304

Oprac. na podst. zbiorów Filii

Dorota Adamczyk

2016 r.