Regulamin i Statut

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ORAZ JEJ FILII

W BEŁCHATOWIE, OPOCZNIE, RADOMSKU

I TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Przepisy ogólne

 

 1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim są dostępne dla użytkowników w następujących godzinach:

– od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem czwartku, od godz. 8.30 do 18.00;

– w czwartek od godz. 11.00 do 15.00;

– w soboty od godz. 8.00 do 13.00.

 1. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów są organizowane od poniedziałku do czwartku, w godz. 8.30–14.00
 1. Filia w Bełchatowie udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.30, w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8.00 do 14.00.

Filia w Opocznie udostępnia zbiory w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.

11.00–17.30, w środę w godz. 9.00–15.00; w soboty jest nieczynna.

Filia w Radomsku udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.30; w soboty jest nieczynna.

Filia w Tomaszowie Mazowieckim udostępnia zbiory w poniedziałek w godz. 9.00–15.00, od wtorku do piątku w godz. 11.00–17.30; w soboty jest nieczynna.

 1. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 1. W okresie ferii szkolnych wszystkie placówki biblioteczne udostępniają zbiory w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 –15.00; w soboty są nieczynne. W takim systemie pracują również internetowe centra informacji multimedialnej.
 1. W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 3 tygodni.
 1. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 dni w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 1. Zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy

lub dłużej, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.

 1. Zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z przepisów bhp, mogą być dokonywane za zgodą dyrektora BPP na wniosek inspektora ds. BHP.


 1. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.

1.Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i jej filii mogą korzystać:

– wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego i usytuowanych w pobliżu powiatów ościennych województw, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i innych pracowników placówek resortu oświaty i kultury.

A także:

– wszyscy pracownicy placówek oświaty i kultury pracujący na terenie ww.,

– studenci wszystkich szkół wyższych znajdujących się na terenach ww.

 1. Do korzystania ze zbiorów BPP i filii upoważnia jedna karta biblioteczna wydana

w którejkolwiek z placówek podczas pierwszej wizyty, gdzie czytelnik zobowiązany jest wypełnić deklarację.

 1. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innej osobie, za wyjątkiem osoby upoważnionej.

Wyszczególnione w §2 osoby, po zarejestrowaniu się i otrzymaniu karty bibliotecznej, jako czytelnicy Biblioteki mogą korzystać ze wszystkich usług Biblioteki. Okazanie karty obowiązuje również w czytelni.

 • 4.

Osoby niewyszczególnione w §2zainteresowane zbiorami, mogą korzystać z nich tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki lub kąciku czytelniczym (umownie określanych dalej „Czytelnią”).

Zasady korzystania z Wypożyczalni

 

 1. Rejestracja czytelników odbywa się w Wypożyczalni. Przy rejestracji należy okazać:

1) studenci – legitymację studencką i dowód osobisty;

2) wszyscy pracownicy placówek oświaty i kultury pracujący na terenie województwa łódzkiego i usytuowanych w pobliżu powiatów województw ościennych – dowód osobisty                    i oświadczenie o zatrudnieniu w oświacie bądź kulturze poprzez podpis na deklaracji;

3) uczniowie niepełnoletni – (do 16 roku życia – zapisuje się prawny opiekun),

uczniowie niepełnoletni – powyżej 16 roku życia – legitymacja szkolna lub dowód osobisty;

4) pozostałe osoby uprawnione do korzystania z Biblioteki – dowód osobisty.

 1. Wszyscy czytelnicy potwierdzają na deklaracji własnym podpisem autentyczność podanych danych oraz zobowiązanie do ścisłego przestrzegania regulaminu Biblioteki. Stwierdzają, że przepisy korzystania z biblioteki są im znane i zobowiązują się do ich ścisłego przestrzegania. Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją statutowych zadań biblioteki. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna                                      w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 122e, 97-300 Piotrków Trybunalski. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Sylwia Madalińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Podanie danych (wymienionych na odwrocie Deklaracji Czytelnika Biblioteki) jest niezbędne do otrzymania karty bibliotecznej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usług biblioteki, a dłużej jedynie w przypadku wystąpienia kar bądź innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzenia statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.                       poz. 1000 z późn. zmianami)
 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zmianami)
 1. Czytelnik zobowiązany jest zgłaszać każdą zmianę danych osobowych oraz teleadresowych.
 • 6

 

 1. Po zarejestrowaniu się czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.
 1. Karta biblioteczna wszystkich czytelników ważna jest przez 12 miesięcy od momentu zarejestrowania.
 1. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić w Wypożyczalni. Oryginał karty zostaje unieważniony, a czytelnik otrzymuje drugą kartę.

 

 1. Wypożyczenie jest rejestrowane przez bibliotekarza elektronicznie.
 1. Czytelnik wypożycza materiały biblioteczne, przedstawiając aktualną kartę biblioteczną albo dowód osobisty.
 1. Wypożyczenia może dokonać także osoba upoważniona pisemnie przez czytelnika, przy czym takie upoważnienie musi zostać wpisane w deklarację w obecności pracownika Biblioteki.
 1. Osoba upoważniona musi przedstawić kartę biblioteczną właściciela i swój dowód osobisty.
 1. Czytelnik upoważniający inną osobę do korzystania ze swej karty bibliotecznej odpowiada osobiście za wypożyczone materiały biblioteczne.
 1. Czytelnik może upoważnić tylko 1 osobę do korzystania ze swojej karty w placówkach BPP.

 

 

 • 8.

Czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną może w każdej z placówek BPP wypożyczyć jednorazowo:

– 6 egzemplarzy/jednostek inwentarzowych na okres 42 dni (nauczyciele i inni pracownicy resortu oświaty i kultury);

– 4 egzemplarze/jednostki inwentarzowe na okres 28 dni (pozostali czytelnicy);

– wybrane tytuły na czas określony przez bibliotekarza.

Biblioteka informuje czytelnika o możliwości wypożyczenia zarezerwowanych materiałów za pomocą poczty elektronicznej albo telefonicznie i rezerwuje te materiały przez okres 3 dni roboczych                      od wysłania informacji. Zamówienie jest ważne przez 60 dni od dnia jego złożenia w katalogach online. Po tym terminie automatycznie wygasa. Czytelnik nadal zainteresowany daną pozycją musi ponowić zamówienie. Zarezerwowane przez czytelnika pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji.

 • 10.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się materiałów bibliotecznych przeznaczonych do udostępniania na miejscu, oznaczonych przy sygnaturze specjalnymi symbolami, za wyjątkiem sytuacji określonej              w §16. Materiały ww. udostępnia się na miejscu w Czytelni.

 • 11.

Najpóźniej w ostatnim dniu regulaminowego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych należy je zwrócić lub prolongować termin, zgłaszając się osobiście lub telefonicznie. Prolongata może być dokonana najwyżej trzykrotnie. Prolongaty nie dokonuje się na pozycje szczególnie poszukiwane przez innych czytelników oraz na te, których termin zwrotu już upłynął. Osoba, która przetrzymała dane pozycje, może je wypożyczyć najwcześniej po upływie 3 dni od dnia zwrotu.

 • 12.

W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może prosić o zwrot materiałów bibliotecznych przed upływem terminu zwrotu.

 

 1. W przypadku przetrzymywania materiałów bibliotecznych poza wyznaczony termin, Biblioteka nalicza opłaty karne za każdy dzień po upływie terminu zwrotu. Wysokość opłaty karnej za 1 vol. ustala w każdym roku Dyrektor Biblioteki i ogłasza na tablicy ogłoszeń.
 1. Biblioteka może zawiadamiać czytelnika o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych drogą elektroniczną (jeżeli czytelnik podał nam adres poczty e mail). Ponadto Biblioteka może zawiadomić czytelnika o przetrzymywaniu materiałów bibliotecznych telefonicznie lub wysyłając upomnienia pocztą.
 1. Biblioteka ma prawo dochodzenia zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze postępowania windykacyjnego lub sądowego, którego kosztami obciąża się czytelnika.
 1. Czytelnik, który mimo zastosowanych wcześniej kar nadal nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru Biblioteki.
 1. Niesumienność czytelnika w jednej z placówek powoduje blokadę konta w pozostałych.

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność materialną za stan powierzonych im zbiorów. W razie zagubienia/zniszczenia książki lub innego materiału bibliotecznego, czytelnik zobowiązany jest odkupić Bibliotece tę pozycję. W przypadku braku możliwości odkupienia takiego samego tytułu, czytelnik może odkupić inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza                           o wartości określonej w Rozporządzeniu Dyrektora BPP na dany rok kalendarzowy.

 • 15.

Wycena wartości zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych uwzględnia:

 • bieżącą wartość pozycji,
 • aktualność merytoryczną,
 • dostępność na rynku wydawniczym,
 • zapotrzebowanie ze strony czytelników, poniesione przez Bibliotekę dodatkowe koszty                 (np. opłat pocztowych).

Zasady korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filie świadczą usługę wypożyczeń krótkoterminowych (nocnych i weekendowych), która jest formą udostępniania zbiorów poza bibliotekę.
 1. Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną oraz zwracający w terminie wypożyczone zbiory.
 1. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych Biblioteka w poszczególnych placówkach udostępnia księgozbiór oznaczony następującymi symbolami przy sygnaturze:

– „W”, „BW”, „Inf” – Biblioteka w Piotrkowie Tryb., za wyjątkiem wydawnictw szczególnie cennych,

– „P” , „W”– Filia w Bełchatowie,

– „C”, „K” – Filia w Opocznie,

– „CZT” – Filia w Radomsku,

– „C” – Filia w Tomaszowie Maz.

 1. Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych dokumentów wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej.
 1. Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych starodruków, słowników, encyklopedii, drogich i cennych podręczników akademickich.
 1. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 3 woluminów (jednostek inwentarzowych)

na czas zamknięcia Biblioteki do jej ponownego otwarcia (tj. w następnym dniu pracy Biblioteki).

 1. Wypożyczenie krótkoterminowe następuje najwcześniej na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki po uprzednim wypełnieniu rewersu.
 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki obowiązują zapisy mieszczące się w 14,§15 oraz §16 Regulaminu udostępniania.
 1. Niedotrzymanie terminu zwrotu, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek może stanowić podstawę do utraty przez użytkownika prawa do korzystania z tej formy udostępnień.

Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych

 

 1. Na prośbę czytelnika, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, sprowadza się pozycje lub kserokopie materiałów bibliotecznych, których biblioteka nie posiada w swoim księgozbiorze.
 1. Zamówione książki są udostępniane tylko w siedzibie BPP. Dokumenty przetworzone metodami reprograficznymi użytkownik otrzymuje na własność po zwrocie kosztów uzyskania kopii.
 1. Koszty wypożyczenia międzybibliotecznego pokrywa czytelnik.
 1. Okres udostępniania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca.
 1. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych BPP wypożycza zbiory własne (lub ich reprodukcje) bibliotekom w kraju.
 1. Filie BPP nie realizują zamówień w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zbiory filii udostępniane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych tylko za pośrednictwem placówki macierzystej.

Zasady korzystania z Czytelni

 

 1. Czytelnie placówek BPP są dostępne dla wszystkich, którzy posiadają aktualną kartę biblioteczną oraz osób wymienionych w 4.
 1. W Czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów Biblioteki.
 1. Korzystający z Czytelni powinien:
 • przedstawić kartę biblioteczną lub dokument tożsamości.
 1. Czytelnik proszony jest o odpowiedzialne obchodzenie się ze zbiorami oraz zgłaszanie zauważonych braków bibliotekarzowi.
 1. Przed opuszczeniem Czytelni wypożyczone materiały należy zwrócić bibliotekarzowi.

Zasady korzystania z internetowego centrum informacji multimedialnej (ICIM)

 

 1. Z ICIM mogą korzystać nieodpłatnie wszystkie osoby po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi oraz okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.
 1. Centrum informacji służy jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu                      z komputerów mają osoby pracujące w edytorze tekstu, korzystające z baz danych i katalogów oraz Internetu w celach edukacyjnych.
 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 1. Korzystający z ICIM zobowiązany jest do przestrzegania prawa i ogólnie przyjętych norm społecznych a także odpowiedniego obchodzenia się ze sprzętem, z którego korzysta.
 1. W ICIM korzystać można również z innych baz danych, do których dostęp ma Biblioteka,                    a które posiadają odrębne regulaminy.
 1. W przypadku dużego zainteresowania ICIM bibliotekarz ma prawo skrócenia użytkownikowi czasu pracy przy komputerze.


Zasady korzystania z usług informacyjnych

 

 1. Biblioteka udziela porad bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych oraz udostępnia tematyczne zestawienia bibliograficzne; udziela instruktażu dotyczącego korzystania                      z kartkowych i elektronicznych katalogów i baz danych.
 1. Prawo do korzystania z usług informacyjnych oraz serwisu internetowego BPP mają wszyscy użytkownicy Biblioteki.
 1. Informacji udziela się bezpośrednio w siedzibie Biblioteki lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów informacyjnych.

Uwagi końcowe

 

 1. Dyrektor BPP ma prawo zarządzeniem własnym wydać aktualny tekst dokumentu najpóźniej po 3 jego zmianach.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 01.09.2018 r. zarządzeniem Dyrektora BPP                nr 17/2018 z dnia 30.08.2018 roku na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2018                  z dnia 30.08.2018 roku.

 

 

 

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 roku

na podst. uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2018 z dnia 05.04.2018 roku

wydaję tekst jednolity

STATUTU

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .
  II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI .
  III. ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI .

IV.PRACOWNICY.
V. ZBIORY BIBLIOTEKI .
VI. GOSPODARKA FINANSOWA.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

1.Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej "Biblioteką" jest placówką publiczną - wojewódzką jednostką budżetową, działającą na podstawie przepisów:
   1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198
       z późn. zmianami.);

   2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm)

   3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 , poz. 574                z późn. zmianami.);

   4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.
         w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U.
       z 2013 r. , poz.369 z późn. zmianami);

  
2.Siedzibą Biblioteki jest miasto Piotrków Trybunalski.


 1. Biblioteka działa na terenie województwa łódzkiego.
 • 2.
 1. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
  2. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

Rozdział II
CELE I ZADANIA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 • 3.

1.Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, innych placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

2.Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

 1. a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 2. b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dla użytkowników;

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

5) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

 1. Biblioteka może ponadto:

  1) prowadzić działalność wydawniczą;
  2) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.
 • 4.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone
z uwzględnieniem:

 • kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty;
 • wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej;
 • realizacji podstaw programowych;
 • wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
 • wyników sprawdzianu i egzaminów;
 • innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

 

 • 5.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, polega na :

 • zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły i placówki działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
 1. a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
 2. b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
 3. c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 4. d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.
 • organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy,                  w szczególności przez wymianę doświadczeń.
 • 6.

W realizacji tych zadań Biblioteka może współpracować:

 1. a) ze szkołami , placówkami i instytucjami oświatowymi , zwłaszcza powiatu piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego,
  radomszczańskiego;
 2. b) z uczelniami wyższymi ;
 3. c) z bibliotekami pedagogicznymi oraz bibliotekami innych typów;
 4. d) z innymi organizacjami w ramach realizacji własnych zadań statutowych.
 • 7.

1.Zadania, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5, biblioteka ma obowiązek realizować od 01 stycznia 2016 roku.

2.Zadania,o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5 ,biblioteka może realizować do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

 

Rozdział III
ORGANY I ORGANIZACJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 • 8.
 1. Organami Biblioteki są:
  1) dyrektor Biblioteki - używający symbolu D;
  2) rada pedagogiczna - używająca symbolu RP.
 • 9.

1.Biblioteką kieruje dyrektor.
2. Funkcję dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
3. Do obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie działalnością Biblioteki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie w placówce nadzoru administracyjnego, organizacyjnego, finansowego
i pedagogicznego;
3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) wykonywanie wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
5) realizacja zadań statutowych, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi
w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę;
6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji wszystkich zadań statutowych Biblioteki.

 • 10.
 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym.
  2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Bibliotece.
  3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1) uchwalanie Statutu Biblioteki oraz regulaminu rady;
  2) zatwierdzanie wieloletniej strategii rozwoju oraz rocznych planów pracy Biblioteki;
  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Bibliotece.
  4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy Biblioteki;
  2) projekt planu finansowego;
  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
  5. Organizację działalności rady pedagogicznej określa szczegółowo regulamin rady.

 

 

 

 • 11.

Organy Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie ww. ich kompetencji.

 • 12.

Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej
w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Bibliotekę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 • 13.

Rada pedagogiczna Biblioteki może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący Bibliotekę po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.             O jego wyniku powiadamia radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 • 14.

W skład Biblioteki wchodzą jednostki organizacyjne używające następujących symboli:
1) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim - BPP ;
2) Filia w Bełchatowie – BŁ;
3) Filia w Opocznie – OP;
4) Filia w Radomsku – RD;
5) Filia w Tomaszowie Mazowieckim – TM.

 • 15.
 1. W bibliotece w Piotrkowie Trybunalskim tworzy się wydziały używające następujących symboli:
  1) Wydział Udostępniania - U ;
  2) Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych –W;
  3) Wydział Finansowo – Administracyjny - FA.
 2. Wydziałem kieruje kierownik, zgodnie z zakresem przydzielonych obowiązków.
 3. Dyrektor ma prawo tworzenia, likwidacji i przekształcania wydziałów Biblioteki.
 4. W BPP działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.
 • 16.
 1. Filią kieruje kierownik filii, zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.
  2. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków.
  3.Filie nie mają struktury wydziałowej.
  4. W każdej filii działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

 

 

 • 17.

Strukturę Biblioteki przedstawia "Schemat organizacyjny Biblioteki Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

 • 18.

1.Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim i jej filie są dostępne
dla użytkowników w dniach i godzinach określonych w "Regulaminie udostępniania zbiorów
i informacji Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filii
w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim".

2.Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

3.W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 3 tygodni w terminie wskazanym przez Dyrektora BPP.

 1. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 razy w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 2. Inne zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych czy przepisów bhp, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.
 3. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.
 4. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki do dnia 21 kwietnia danego roku, zaopiniowany przez Kuratora Oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący bibliotekę do dnia 29 maja danego roku.

Rozdział IV
PRACOWNICY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 • 19.
 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni:
  1) nauczyciele na stanowiskach bibliotekarzy,
  2) nauczyciele na stanowiskach kierowników filii lub wydziałów,
  3) pracownicy ekonomiczno-administracyjni,
  4) pracownicy obsługi.
 2. Zasady zatrudniania pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, określają odrębne przepisy.
 3. Stanowiska: wicedyrektora, kierowników wydziału i kierowników filii mogą być utworzone bądź zlikwidowane za zgodą organu prowadzącego.

Powierzenia i odwołania z tych stanowisk dokonuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 1. Nauczyciele Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarzy realizują zadania statutowe Biblioteki przydzielone wydziałom,
  w których są zatrudnieni, wg osobistych zakresów obowiązków zawodowych.
 2. Kierownicy wydziałów kierują ich pracą, realizują osobiście zadania własnych komórek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarzy.
 3. Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim pracujący w wydziałach realizują poszczególne zadania przypisane tym wydziałom.

Do zadań Wydziału Udostępniania Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:

 1. udostępnianie zbiorów użytkownikom w wypożyczalni oraz czytelni;
 2. prowadzenie elektronicznej bazy użytkowników, z uwzględnieniem bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji;
 3. c) udzielanie informacji, realizacja kwerend czytelniczych w oparciu o własny warsztat informacyjny oraz zasoby Internetu
 4. d) opracowywanie wystawek;
 5. e) prowadzenie spotkań promujących Bibliotekę i jej zbiory;
 6. f) realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych;
 7. g) gromadzenie, akcesja oraz prowadzenie kartkowego katalogu czasopism;
 8. h) tworzenie elektronicznej bazy artykułów z czasopism;
 9. i) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów;
 10. j) nadzór nad funkcjonowaniem ICIM;
 11. k) wypracowywanie dochodów budżetowych.

Do zadań Wydziału Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:

 1. a) gromadzenie, ewidencja, opracowywanie i selekcja zbiorów bibliotecznych;
 2. b) uzgadnianie stanu finansowego zbiorów z księgowością;
 3. c) tworzenie warsztatu informacyjnego Biblioteki poprzez:

- opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych i wykazów nabytków,

- opracowywanie baz bibliograficznych: „Piotrkowiana”, „Porta”;

 1. d) wspieranie pracy szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych poprzez:

- organizację różnorodnych form szkoleniowych,

- organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w oparciu o programy edukacyjne Biblioteki,

- publikację materiałów edukacyjnych;

 1. e) wspieranie pracy bibliotek szkolnych poprzez:

- instruktaż w siedzibie własnej lub bibliotece szkolnej,

- organizację i prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych,

- publikację materiałów szkoleniowych;

 1. f) organizacja imprez oświatowo-kulturalnych;
 2. g) promocja zbiorów i usług Biblioteki z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych mediów;
 3. h) działalność wydawnicza poprzez merytoryczne i techniczne opracowywanie pisma BPP „Warsztaty Bibliotekarskie” oraz broszurowej serii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiczna prezentuje”;
 4. i) współpraca z placówkami oświatowo-kulturalnymi regionu piotrkowskiego.

 1. Nauczyciele bibliotekarze pracujący w poszczególnych wydziałach mogą wykonywać zadania wspierające inne wydziały.
 2. Pracownicy merytoryczni działalności podstawowej BPP angażują się wspólnie
  w organizację imprez edukacyjno- kulturalnych.
 3. Kierownicy oraz bibliotekarze zatrudnieni w filiach BPP realizują wszystkie zadania związane z udostępnianiem zbiorów, informacją edukacyjną, prowadzeniem działalności dydaktycznej na rzecz wspierania szkół i placówek oświatowych, kulturalnej oraz związane
  z wypracowywaniem dochodów budżetowych. Poszczególnym pracownikom przydzielone są różne zadania związane z opracowywaniem zbiorów wg zakresu ich obowiązków zawodowych. Kierownicy filii realizują dodatkowo zadania związane z gromadzeniem zbiorów, promocją placówek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli bibliotekarzy oraz administracyjnego
  nad pracą wszystkich pracowników swych placówek.

 4. Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Finansowo-Administracyjnym Biblioteki
  w Piotrkowie Trybunalskim realizują zadania wydziału, do których należy ogólnie:

- obsługa budżetu i dochodów budżetowych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach                    ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji.
- prowadzenie wszystkich spraw administracyjnych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim
i filiach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji.
1) Pracownicy administracyjni obsługują budżet i dochody budżetowe placówki.
2) Pracownicy administracyjni zajmują się prowadzeniem sekretariatu BPP, spraw kadrowych BPP i filii, zaopatrzeniem BPP, prowadzeniem spraw bhp oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemów komputerowych.
3) Pracownicy obsługi zajmują się:

- utrzymywaniem porządku w magazynie zbiorów,

- utrzymaniem w czystości lokalu Biblioteki,
- dostarczaniem korespondencji oraz realizacją innych obowiązków związanych
z funkcjonowaniem placówki.

 1. Biblioteki filialne BPP nie zatrudniają pracowników ekonomiczno- administracyjnych.            Są w nich zatrudnieni pracownicy obsługi, którzy utrzymują w czystości lokale biblioteczne, dostarczają korespondencję oraz wykonują inne obowiązki związane z funkcjonowaniem placówek.

Rozdział V
ZBIORY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 • 20.
 1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i pozostałe druki oraz dokumenty na innych nośnikach pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujące w szczególności:


   1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach
         obcych;

     2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych
         ramowymi planami nauczania;

     3) literaturę piękną polską i dzieła klasyki światowej a także teksty kultury,
         o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania
           przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

     4)   piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

   5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy
         wychowania przedszkolnego;

   6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz
         o zmianach wprowadzanych w systemie oświaty;

   7) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek
         w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie
         wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji
         zewnętrznej;

   8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej
         z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
         -pedagogicznej.

 1. Na warunkach określonych regulaminem Biblioteki, zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla użytkowników, z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.

 2. Zbiory biblioteczne gromadzone są poprzez zakup z finansowych środków budżetowych.

 3. Biblioteka pozyskuje zbiory także poprzez dary, depozyty, odkupienie oraz wymianę.

Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 • 21.
 1. Środki finansowe na utrzymanie Biblioteki zapewnia organ prowadzący Bibliotekę.
  2. Biblioteka wypracowuje dochody budżetowe.
  3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 22.
 1. Statut uchwala Rada Pedagogiczna BPP na swym plenarnym posiedzeniu.
  2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.
  3. Dyrektor biblioteki ma prawo po 3 nowelizacjach statutu wydać w drodze własnego zarządzenia jego tekst jednolity.
 • 23.

1.Statut wchodzi w życie od 1 maja 2018 roku.

 1. Z dniem 30 kwietnia 2018 roku traci moc Statut obowiązujący  od 1 września 2013 roku.

Załącznik nr 1 do STATUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 9A/2018 z dnia 22.05.2018 roku w sprawie zmian do                STATUTU

Wprowadzam od dnia 22.05.2018 roku nowy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

DYREKTOR

 • WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA
 • WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ

                   I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 • WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY
 • FILIA W BEŁCHATOWIE
 • FILIA W OPOCZNIE
 • FILIA W RADOMSKU
 • FILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 • INFORMATYK
 • INSPEKTOR BHP
 • ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)                                          

           

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 roku w sprawie zmian do                 STATUTU

Wprowadzam od dnia 25.05.2018 roku nowy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

DYREKTOR

 • WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA
 • WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ

                   I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 • WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY
 • FILIA W BEŁCHATOWIE
 • FILIA W OPOCZNIE
 • FILIA W RADOMSKU
 • FILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 • INFORMATYK
 • INSPEKTOR BHP
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)