Książka mówi - konkurs

plakat1

Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. Konkurs podzielony jest na 3 etapy – szkolny, rejonowy oraz wojewódzki.
Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.
LINK  DO STRONY INTERNETOWEJ KONKURSU: http://www.bpskierniewice.pl/km_es.html

Regulamin - czytaj więcej
(Uwaga, w załączniku nr 2 duże odstępy!)

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

REGULAMIN KONKURSU KSIĄŻKA MÓWI

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą KSIĄŻKA MÓWI zwany dalej „Konkursem”.
 2. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie
  jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.
 3. Organizatorem Konkursu jest Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, Łódź 90-051 oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice przy współpracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.
 4. Konkurs jest organizowany na terenie województwa łódzkiego.
 5. Konkurs, a więc Regulamin, lista szkół biorących udział w Konkursie oraz proponowana lista utworów Św. Jana Pawła II, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach bpskierniewice.pl.

Konkurs promowany będzie także na stronie www.lodzkie.pl/edukacja, www.pbw.lodz.pl, www.pedagogiczna.edu.pl, www.bpsieradz.pl.

 1. Konkurs trwa od 14 września 2020 r. do 30 listopada 2020 i podzielony jest na 3 etapy – szkolny, rejonowy oraz wojewódzki
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz do szkół średnich z terenu województwa łódzkiego.

Mottem Konkursu są słowa Św. Jana Pawła II - Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 • 2. Etap szkolny Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń placówki edukacyjnej na terenie województwa łódzkiego, do których kierowany jest Konkurs.
 2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję weryfikującą Uczestników spośród uczniów zgłaszających się do udziału w Konkursie. W skład komisji konkursowej mają wchodzić nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz szkolny. Prace Komisji wspierać będą pracownicy Bibliotek Pedagogicznych zgodnie z zasięgiem terytorialnym.

Komisja oceni i wyłoni 2 laureatów etapu szkolnego.

 1. Uczniowie zgłaszający się do Konkursu przygotowują indywidualnie do przeczytania 2 utwory literackie dowolnie przez siebie wybrane z listy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu, tj.:
 • 1 fragment prozy o objętości około pół strony,
 • 1 wiersz

do zaprezentowania Komisji.

Ocenie podlega nie wybór tekstu a jego interpretacja - umiejętność pięknego czytania z poprawną dykcją.

 1. Sugerowane jest, żeby finalistów etapu szkolnego Konkursu wyłoniono w dniu 16 października 2020 r.
 2. Dyrektor szkoły po wyłonieniu 2 laureatów etapu szkolnego zgłasza szkołę do etapu rejonowego w Bibliotekach Pedagogicznych Województwa Łódzkiego, według podziału zamieszczonego w załączniku nr 1, w terminie do 23 października 2020 r. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną jako skan.
 • 3. Etap rejonowy Konkursu
 1. Szkoła i uczeń muszą posiadać status Uczestnika po zgłoszeniu swojego udziału do etapu rejonowego.
 2. Rozstrzygnięcie etapów rejonowych odbędzie się w siedzibach Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 1 do Regulaminu w dniu 28 października 2020 r.
 3. Każda biblioteka pedagogiczna powołuje Komisję Rejonową składającą się po 1 przedstawicielu z Biblioteki Pedagogicznej, biblioteki szkolnej oraz nauczycieli języka polskiego.
 4. Uczniowie, oprócz przygotowanego wcześniej fragmentu prozy i wiersza, będą mieli do przeczytania wylosowany fragment prozy i wiersza Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II.
 5. Komisja Rejonowa oceni Uczestników i wyłoni do 5 laureatów oraz przygotuje listę reprezentantów na Etap Wojewódzki.
 • 4. Etap wojewódzki Konkursu
 1. Etap Wojewódzki odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r.
 2. Organizatorzy powołują Komisję Wojewódzką składającą się z nauczyciela języka polskiego, przedstawiciela Departamentu Kultury i Edukacji przedstawiciela Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, aktora Teatru im. Stefana Jaracza oraz przedstawicielu pozostałych Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego.
 3. Uczniowie, oprócz przygotowanego wcześniej fragmentu prozy i wiersza - wybrane
  z listy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu, będą mieli do przeczytania wylosowany fragment prozy i wiersza Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II. Przewiduje się około 10 minut dla ucznia na przeczytanie po cichu i przygotowanie do głośniej prezentacji wylosowanych utworów Komisji.
 4. Uczestnik zostaje oceniony w skali 1-4 punktów za każdy przeczytany tekst przez każdego członka Komisji Wojewódzkiej. Łączna suma punktów przesądza o ocenie
  i zwycięstwie w Konkursie.
 5. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach we współpracy z pozostałymi Bibliotekami Pedagogicznymi z Województwa Łódzkiego przygotuje teksty literackie
  i propozycje utworów z listy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu, do wylosowania w eliminacji finałowych.
 • 4 Nagrody w konkursie
 1. Nagrody książkowe otrzymują biblioteki 10 szkół, które jako pierwsze zgłoszą co najmniej 5 swoich Uczestników Konkursu.
 2. Nagrody indywidualne dla 3 laureatów.
 3. Wyróżnienia dla 5 Uczestników konkursu.
 4. Dyplomy/inne dla wszystkich.
 • 5 Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i realizacja konkursu pt. „Książka Mówi”. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1.lit.a RODO. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane
w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu konkursu w razie   okoliczności  niezależnych od niego związanych z zagrożeniem występowania COVID-19
i konieczność przeprowadzenia eliminacji przy pomocy Internetu.

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Konkursu Książka Mówi

Wykaz Bibliotek Pedagogicznych z podziałem na powiaty

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi – miasto Łódź, powiaty: pabianicki, zgierski, łęczycki, łódzki wschodni i kutnowski

email: biblioteka @pbw.lodz.pl; www.pbw.lodz.pl

 • Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – miasto Skierniewice, powiaty: brzeziński, łowicki, skierniewicki i rawski;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.bpskierniewice.pl.

 • Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu – powiaty: sieradzki, łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.bpsieradz.pl

 • Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim – miasto Piotrków Trybunalski, powiaty: bełchatowski, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, piotrkowski;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.pedagogiczna.edu.pl,

REGULAMIN Książka Mówi 2 6REGULAMIN Książka Mówi 2 7

Załącznik nr 3

Propozycje lektur dzieł Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II

1. Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice & Jan Paweł II, Tryptyk rzymski –Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2004

2. Karola Wojtyły - Jana Pawła II – Dzieła literackie i teatralne – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020 Kraków 2020

3. Karol Wojtyła Miłość mi wszystko wyjaśniła – Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005

4. Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego       i szukającego – Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015

5. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2005

6. Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II. Andre Frossard – Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1982

7. Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II - Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994