Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.opoczno.pedagogiczna.edu.pl

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim  - Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim filia w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Trwają przygotowania do publikacji nowej strony, zgodnej z wymaganiami.

Niespełnione wymagania

  • ida Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany).
  • Brak klawiszy ułatwiających dostęp, ponad standardowymi
  • Materiały wytworzone przez inne podmioty i przekazane naszej placówce do publikacji, nie są dostępne cyfrowo z uwagi na brak możliwości ingerencji w treści źródłowe.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, ponad to trwają przygotowania do publikacji nowej strony zgodnej z wymaganiami.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-12.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Bernaciak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 649 65 66 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej

Opis odnosi się do deklaracja dostępności dla strony internetowej www.opoczno.pedagogiczna.edu.pl

Wejście do budynku jest na parterze

Wejście do budynku jest na parterze. Budynek w którym mieści się filia nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- schody prowadzące do wejścia
- brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak pętli indukcyjnych,
- brak oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
Filia Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie posiada miejsca parkingowe. Do budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.