Centrum Informacji Multimedialnej

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

W ramach wspólnego projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Europejski Fundusz Społeczny w 2006 roku powstało w Bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum oferuje wszystkim czytelnikom naszej Biblioteki możliwość bezpłatnego korzystania z  Internetu w celach edukacyjnych. Pracownia została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka).

Użytkownicy ICIM mają korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych  takich jak: Encyklopedia multimedialna PWN, Atlas geograficzny świata, Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny.

Szczegółowe zasady korzystania z ICIM zostały określone w Regulaminie ICIM.
     

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać:

- Czytelnicy Biblioteki;

- Nauczyciele z terenu objętego działaniem Filii;

- Uczniowie szkół z terenu objętego  działaniem Filii.

2. Korzystać z Centrum można tylko w celach edukacyjnych, informacyjnych, poznawczych.

3. Z komputerów wolno korzystać jedynie w obecności dyżurnego bibliotekarza.

4. Zapisu dokonuje nauczyciel - bibliotekarz na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) w książce odwiedzin ; na czas korzystania z Centrum dokument tożsamości pozostaje u opiekuna ICIM.

5. Po wylegitymowaniu bibliotekarz wskazuje stanowisko, z którego użytkownik może korzystać.

6. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.

7. Użytkownicy nie posiadający podstawowych umiejętności obsługi komputera powinni zgłosić bibliotekarzowi.
8. Użytkownik ma prawo korzystania z dostępnych w Bibliotece programów multimedialnych i zasobów w sieci ( z wyłączeniem zasobów wymienionych w dalszej części regulaminu).

9. Podczas korzystania z komputerów zabrania się:

a) spożywać posiłków i pić napojów;

b) wnosić magnesów oraz metali;

c) zasłaniać otworu wentylatora w tylnej części obudowy;

d) ściągać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi;

e) obrażać uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć;

f) korzystać z komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji.

10. Kategorycznie zabrania się:

a) instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz;

b) składowania plików własnych i usuwania istniejących na dyskach twardych;

c) dokonywanie jakichkolwiek operacji napraw, zmian konfiguracji sprzętu, systemu i aplikacji zainstalowanych na danym komputerze, samowolnego manipulowania sprzętem;

d) tworzenia oraz eksperymentowania z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe  i sprzętowe;

e) dokonywanie jakichkolwiek operacji dyskowych (zmian w strukturze zbiorów i katalogów)

11. W razie nieprzestrzegania zakazów niniejszego Regulaminu, bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika, jak również odmówić późniejszego korzystania z ICIM.

12.Każde zauważone uszkodzenie sprzętu należy niezwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

13.Biblioteka umożliwia użytkownikom ICIM możliwość:

a) korzystania z zasobów Internetu (z wyjątkiem stron , o których mowa w punkcie 9 d )

b) wydrukowania lub zapisania na dyskietce lub płycie CD potrzebnych materiałów za odpłatnością wg obowiązującego cennika (na płytach i dyskietkach, które są w posiadaniu biblioteki)

c) skanowanie potrzebnych materiałów

d) korzystanie z dostępnych w bibliotece programów multimedialnych

14. Jeden użytkownik może korzystać z Centrum do 60 minut.

15. Podczas pracy użytkownicy są zobowiązani do zachowania ciszy.

16. Zakończenie pracy na stanowisku komputerowym należy zgłosić bibliotekarzowi, a następnie odebrać dokument tożsamości.

.