Korzystanie z elektronicznej bazy w systemie SOWA i katalogu komputerowego

Korzystanie z elektronicznej bazy w systemie SOWA i katalogu komputerowego - konspekt lekcji w klasie gimnazjalnej

Czas trwania: 1 godz..

Cele lekcji:

ogólne:

- zapoznanie z bazą elektroniczną w systemie SOWA i katalogiem online Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i Filii

szczegółowe :

- poznanie sposobów korzystania z bazy : wyszukiwanie poprzez indeksy oraz formułowanie zapytań

- poznanie zasad korzystania z katalogu komputerowego

- wyszukiwanie materiałów w bazie, a następnie w katalogu online.

Pomoce dydaktyczne :

- plansze – baza komputerowa, katalog komputerowy, instrukcje wyszukiwania w katalogu komputerowym (przy poszczególnych stanowiskach komputerowych)

- stanowiska komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu

- materiały do ćwiczeń.

Przebieg lekcji:

Uczniowie zajmują miejsca po trzy osoby przy poszczególnych stanowiskach komputerowych. Na wstępie nauczyciel zadaje pytanie np. Co to jest baza komputerowa ?

Następnie na przykładzie wspólnej bazy komputerowej BPP i Filii , nauczyciel omawia zasady wyszukiwania w bazie elektronicznej - poprzez korzystanie z indeksów typu : autor, tytuł, hasło przedmiotowe, wydawca ISBN itd. oraz poprzez wyszukiwanie proste i złożone.

Nauczyciel prosi uczniów o skorzystanie na stronie internetowej Biblioteki z zakładki : "Katalogi online". Na przykładzie przygotowanej instrukcji, omawia poszczególne kryteria wyszukiwania w katalogu komputerowym.

Ćwiczenia praktyczne.
Nauczyciel rozdaje materiały do ćwiczeń.

Przykłady ćwiczeń :

1. Wyszukaj dwa tytuły książek, które ukazały się w Serii „Klasyka Współczesna”.

2. Wyszukaj w bazie książek na temat Powstania Styczniowego.

3. Jakie książki tłumaczył Tadeusz Żeleński? Podaj 2 tytuły.

4. Odszukaj, jak brzmi podtytuł książka „Pianista”. Kto jest jej autorem?

5. Wypisz z bazy trzy tytuły książek na temat roślin pokojowych.

6. Wymień co najmniej dwa tytuły książek na temat zwierząt chronionych w Polsce.

7. Wyszukaj w bazie dwa tytuły książek na temat mniejszości narodowych w Polsce.

8. Wyszukaj co najmniej 2 pozycje na temat czasu wolnego dzieci i młodzieży.

9. Wyszukaj w elektronicznej bazie książek na temat szybkiego czytania.

10. Wyszukaj co najmniej 2 pozycje dotyczące historii książki.

11. Wyszukaj w bazie 2 pozycje na temat terroryzmu na świecie.

12. Wyszukaj co najmniej 2 pozycje na temat twórczości Jana Pawła II.

13. Wyszukaj co najmniej 2 pozycje na temat życia Jana Pawła II.

14. Wyszukaj 3 pozycje na temat parków narodowych w Polsce.

15. Wyszukaj 3 pozycje na temat życia i twórczości Mikołaja Reja.

16. Wyszukaj 2 pozycje na temat muzyki XX wieku.

17. Wyszukaj co najmniej 2 pozycje na temat ucznia zdolnego.

18. Kto jest autorem książki : „Las : środowisko żywe” ? Kto jest wydawcą tej pozycji? Podaj miejsce i rok wydania.

19. Kto jest autorem książki: „Bibliografia powieści polskiej 1601 – 1800”. W jakiej serii została wydana? Która placówka posiada tę pozycję w swoich zbiorach?

20. Z którego roku pochodzi najnowsze wydanie „Małego księcia” znajdujące się w bazie. W jakiej serii została ta książka wydana i kto dokonał jej przekładu?

Omówienie poleceń dla poszczególnych grup.

Po wykonaniu ćwiczeń prowadzący objaśnia, jak wyszukiwać materiałów do pracy, jak tworzyć zestawienie bibliograficzne na określony temat.Podkreśla, że uczniowie w domu korzystając z katalogów, mogą tworzyć zestawienia bibliograficzne.

Podsumowanie zajęć.

Dorota Adamczyk
nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim Filii w Opoczni