BIP BPP
 

STRUKTURA BIBLIOTEKI

Wydział Udostępniania Zbiorów udostępnia zbiory czytelnikom w wypożyczalni i czytelni, także w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udziela informacji katalogowych, prowadzi statystyki wypożyczeń, wysyła upomnienia. Dba o porządek w magazynie zbiorów, gromadzi czasopisma, przygotowuje roczniki do oprawy oraz do złożenia kompletów w magazynie, prowadzi działalność gospodarczą placówki i związaną z tym dokumentację. Organizuje i prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów śledzi ruch wydawniczy na rynku księgarskim, zamawia i kupuje książki w księgarniach, hurtowniach, antykwariatach, na wystawach na terenie całego kraju. Prowadzi ewidencję książek, broszur, zbiorów audiowizualnych i multimedialnych oraz czasopism w inwentarzach. Kataloguje i klasyfikuje zbiory, zajmuje się opracowaniem technicznym książek, wpisywaniem do bazy komputerowej książek kupowanych na bieżąco, systematycznym jej uzupełnianiem o nabytki wcześniejsze oraz prowadzeniem katalogów kartkowych: alfabetycznego, systematycznego, przedmiotowego, czasopism, zbiorów av. Prowadzi statystykę prac wykonanych przez wydział. Udziela bibliotekarzom szkolnym fachowego instruktażu z zakresu opracowywania zbiorów oraz prowadzenia dokumentacji ewidencji i selekcji. Organizuje również sprzedaż taniej książki.

Multimedialane Centrum Informacji i Promocji prowadzi kartotekę zagadnieniową z pedagogiki, psychologii, metodyk szczegółowych oraz bibliotekoznawstwa, systematyczne rozszerza ją o inne zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, między innymi prowadzi kartotekę "PIOTRKOWIANA" zawierającą materiały o Piotrkowie i okolicach. Udostępnia czytelnikom komputerową kartotekę zagadnieniową, opracowuje zestawienia bibliograficzne na poszukiwane tematy. Popularyzuje zbiory poprzez wysyłanie do szkół i placówek rejonu czytelniczego informacji o nich, zwłaszcza o zakupionych nowościach, zamieszczanie bibliografii w "Forum Nauczycielskim", przygotowywanie wystawek w gablotach, organizowanie spotkań promocyjnych z nauczycielami. Prowadzi instruktaż dla bibliotekarzy szkolnych. Redaguje pismo wydawane przez BPP i serwis internetowy Biblioteki oraz organizuje szkolenia wewnątrzbiblioteczne. Prowadzi lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Stale współpracuje z WODN w Piotrkowie Tryb.

Ekologiczna Pracownia Multimedialna prowadzi lekcje o tematyce ekologicznej, redaguje dział internetowego serwisu BPP - Ekologia, organizuje spotkania promocyjne dla nauczycieli dotyczące zbiorów Biblioteki oraz prowadzi dokumentację działań ekologicznych BPP.

Działania instrukcyjno-metodyczne biblioteki są realizowane przez pracowników pedagogicznych z kwalifikacjami bibliotekarskimi i dużym stażem pracy.

Wydział Finansowo-Administracyjny zajmuje się prowadzeniem księgowości budżetowej oraz środków pozabudżetowych Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz podległych filii, przepisywaniem i wysyłaniem korespondencji na zlecenie dyrektora, sprawozdawczością dla różnych instytucji: finansową, statystyczną, zaopatrywaniem placówki w materiały piśmiennicze, środki czystości, utrzymywaniem w czystości lokalów bibliotecznych, odbieraniem i wysyłaniem korespondencji.

W filiach BPP nie tworzy się wydziałów. Ze względu na brak struktury wydziałowej wszyscy pracownicy, poza przydzielonymi obowiązkami związanymi z gromadzeniem, ewidencją, selekcją oraz opracowaniem zbiorów, pracują przy udostępnianiu.

 


Jesteś      osobą, która odwiedziła serwis.