BIP BPP
 

STATUS PRAWNY BIBLIOTEKI

 

STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
II CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
III ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI IV PRACOWNICY BIBLIOTEKI
V ZBIORY BIBLIOTEKI
VI GOSPODARKA FINANSOWA
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej "Biblioteką" jest placówką publiczną - wojewódzką jednostką budżetową, działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU nr 85, poz. 539 z późn.zm.);
3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (DzU nr 89, poz. 824).
2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Piotrków Trybunalski.
3. Biblioteka działa na terenie województwa łódzkiego.

§ 2.

1. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
2. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 3.

1. Biblioteka służy potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.
2. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
2) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dla użytkowników,
3) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
4) wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia;
6) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.
3. Biblioteka może ponadto:
1) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych;
2) prowadzić działalność wydawniczą;
3) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

§ 4.

1. Realizując zadania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli, Biblioteka może stosować następujące formy pracy:
1) systematycznie informować szkoły i placówki o swoich zbiorach, zwłaszcza zaś zakupionych nowościach z różnych dyscyplin naukowych poprzez wysyłanie opracowywanych zestawień bibliograficznych, wykazów nowości, zamieszczanie ich na swojej stronie internetowej, jak również organizowanie promocyjnych spotkań, wystaw i wystawek literatury w lokalu biblioteki;
2) udzielać nauczycielom pomocy w znalezieniu literatury niezbędnej do realizacji zajęć dydaktycznych;
3) opracowywać tematyczne zestawienia bibliograficzne do poszukiwanych tematów;
4) wypożyczać swe zbiory na zajęcia edukacyjne i wystawy;
5) prowadzić edukację nauczycieli bibliotekarzy szkolnych na szkoleniach i warsztatach oraz na łamach wydawanego pisma;
6) dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych organizować w swoim lokalu instruktaż z bibliotekarstwa;
7) organizować i prowadzić lekcje biblioteczne dla uczniów szkół różnych typów, wspierając nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej;
8) organizować i prowadzić lekcje wspierające inne zadania edukacyjne dla przedszkoli oraz uczniów szkół różnych typów w ramach realizacji własnych programów edukacyjnych;
9) prowadzić przysposobienie biblioteczne dla studentów uczelni wyższych;
10) organizować przygotowanie zawodowe dla studentów wyższych uczelni o specjalności bibliotekoznawstwo.
2. W realizacji tych zadań Biblioteka może współpracować:
a/ ze szkołami, placówkami i instytucjami oświatowymi, zwłaszcza powiatu piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego;
b/ z uczelniami wyższymi;
c/ z bibliotekami pedagogicznymi oraz bibliotekami innych typów;
d/ z innymi organizacjami w ramach realizacji własnych zadań statutowych.

 

Rozdział III
ORGANY I ORGANIZACJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 5.

1. Organami Biblioteki są:
1) dyrektor Biblioteki - używający symbolu D;
2) rada pedagogiczna - używająca symbolu RP.

§ 6.

1. Biblioteką kieruje dyrektor.
2. Funkcję dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
3. Do obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie działalnością Biblioteki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie w placówce nadzoru administracyjnego, organizacyjnego, finansowego i pedagogicznego;
3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) wykonywanie wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
5) realizacja zadań statutowych, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę;
6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji wszystkich zadań statutowych Biblioteki.

§ 7.

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Bibliotece.
3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Biblioteki oraz regulaminu rady;
2) zatwierdzanie wieloletniej strategii rozwoju oraz rocznych planów pracy Biblioteki;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Bibliotece.
4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Biblioteki;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
5. Organizację działalności rady pedagogicznej określa szczegółowo regulamin rady.

§ 8.

1. Organy Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie ww. ich kompetencji.

§ 9.

Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Bibliotekę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 10.

Rada pedagogiczna Biblioteki może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący Bibliotekę po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego .O jego wyniku powiadamia radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 11.

1. W skład Biblioteki wchodzą jednostki organizacyjne używające następujących symboli:
1) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim - BPP
2) Filia w Bełchatowie - BŁ
3) Filia w Opocznie - OP
4) Filia w Radomsku - RD
5) Filia w Tomaszowie Mazowieckim - TM

§ 12.

1. W bibliotece w Piotrkowie Trybunalskim tworzy się wydziały używające następujących symboli:
1) Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - GO
2) Wydział Wypożyczalni - W
3) Wydział Czytelni - CZYT.
4) Multimedialne Centrum Informacji i Promocji - MCI i P mające strukturę wydziału
5) Medialna Pracownia Edukacyjna - PE mająca strukturę wydziału
6) Wydział Finansowo-Administracyjny - FA
2. Wydziałem kieruje kierownik, zgodnie z zakresem przydzielonych obowiązków.
3. Dyrektor ma prawo tworzenia, likwidacji i przekształcania wydziałów Biblioteki.

§ 13.

1. Filią kieruje kierownik filii, zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.
2. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków.
3. Filie nie mają struktury wydziałowej.
4. W filiach działają multimedialne centra informacji służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 14.

Strukturę organizacyjną Biblioteki przedstawia "Schemat Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

§ 15.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim i jej filie są dostępne dla użytkowników w dniach i godzinach określonych w "Regulaminie udostępniania zbiorów i informacji Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filii w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim".
2. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
3. W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 2 tygodni.
4. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 razy w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
5. Inne zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych czy przepisów bhp, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.
6. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.
7. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki do dnia 30 kwietnia danego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący bibliotekę do dnia 31 maja danego roku.

Rozdział IV
PRACOWNICY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 16.

1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni:
1) nauczyciele na stanowiskach bibliotekarzy,
2) nauczyciele na stanowiskach dyrektora i wicedyrektora,
3) nauczyciele na stanowiskach kierowników filii lub wydziałów,
4) pracownicy administracyjni,
5) pracownicy obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, określają odrębne przepisy.
3. W Bibliotece mogą być utworzone bądź zlikwidowane za zgodą organu prowadzącego stanowiska: wicedyrektora, kierowników wydziału i kierowników filii. Powierzenia i odwołania z tych stanowisk dokonuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
4. Nauczyciele Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarzy realizują zadania statutowe Biblioteki przydzielone wydziałom, w których są zatrudnieni, wg osobistych zakresów obowiązków zawodowych.
5. Kierownicy wydziałów bądź pracowni kierują ich pracą, realizują osobiście zadania własnych komórek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarzy.
6. Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim pracujący w wydziałach realizują poszczególne zadania przypisane tym wydziałom.
1) Do zadań Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim należy:
a) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów w przyjętym systemie komputerowym;
b) selekcja materiałów bibliotecznych;
c) prowadzenie kartkowych katalogów ;
d) uzgadnianie stanu finansowego zbiorów z księgowością;
e) instruktaż, prowadzenie szkoleń , warsztatów i innych form dydaktycznych dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z zakresu gromadzenia, opracowywania zbiorów,selekcji i skontrum w zależności od zapotrzebowania;
f) prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
g) udzielanie informacji o pracy biblioteki i jej zbiorach w punkcie informacji bibliotecznej.
2) Do zadań Wydziału Wypożyczalni należy:
a) udostępnianie zbiorów użytkownikom w wypożyczalni;
b) udzielanie informacji o zbiorach z wykorzystaniem tradycyjnego warsztatu informacyjnego oraz baz online w wydziale i punkcie informacji bibliotecznej;
c) instruktaż, prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form dydaktycznych dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z zakresu organizacji biblioteki szkolnej oraz udostępniania zbiorów;
d) prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
e) prowadzenie działań promocyjnych;
f) wypracowywanie środków pozabudżetowych.
3) Do zadań Wydziału Czytelni należy:
a) udostępnianie użytkownikom w czytelni, na miejscu, zbiorów wydzielonych, wydawnictw informacyjnych oraz czasopism;
b) udzielanie informacji o zbiorach z wykorzystaniem tradycyjnego warsztatu informacyjnego oraz baz online w wydziale i punkcie informacji bibliotecznej;
c) instruktaż, prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form dydaktycznych dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z zakresu organizacji biblioteki szkolnej oraz udostępniania zbiorów;
d) prowadzenie katalogu czytelni;
e) gromadzenie czasopism, prowadzenie akcesji czasopism;
f) prowadzenie kartkowego katalogu czasopism;
g) tworzenie elektronicznej bazy czasopism;
h) współpraca z Medialną Pracownią Edukacyjną w zakresie organizacji w czytelni zajęć edukacyjnych dla uczniów;
i) organizacja wystawek w czytelni;
j) organizacja we współpracy z innymi wydziałami warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych;
k) organizacja we współpracy z innymi wydziałami imprez edukacyjno-kulturalnych dla nauczycieli regionu piotrkowskiego oraz wszystkich zainteresowanych.
l) prowadzenie działań promocyjnych.
4) Do zadań Multimedialnego Centrum Informacji i Promocji należy:
a) udzielanie informacji o posiadanych zbiorach poprzez:
- opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych oraz wykazów nowości i zamieszczanie tych materiałów na stronie internetowej placówki;
- organizację wystawek;
- prowadzenie spotkań promujących literaturę z wybranymi grupami nauczycieli;
- pomoc w korzystaniu z warsztatu informacyjnego placówki w czasie dyżurów w punkcie informacji bibliotecznej oraz w MCIiP;
b) udzielanie użytkownikom bibliotekarskiej pomocy merytorycznej przy wyszukiwaniu informacji w Internecie oraz informacji bibliograficznych w oparciu o własną komputerową bazę zbiorów oraz bazy online innych bibliotek w czasie dyżurów w ICIM;
c) tworzenie baz bibliograficznych w programie CDS/ISIS;
d) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
e) aktualizacja strony internetowej Biblioteki;
f) techniczne opracowanie składu elektronicznego pisma BPP pt. "Warsztaty Bibliotekarskie" z dodatkiem "Edukacja Ekologiczna";
g) przygotowanie i przekazywanie do publikacji materiałów bibliotecznych na stronę do "Forum Nauczycielskiego" - pisma Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim;
h) promocja biblioteki;
i) prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
j) instruktaż, prowadzenie szkoleń, warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z zakresu informacji o zbiorach i sporządzania bibliografii ;
k) wypracowywanie środków pozabudżetowych.
5) Do zadań Medialnej Pracowni Edukacyjnej należy :
a) organizacja zajęć edukacyjnych w oparciu o funkcjonujące programy edukacyjne;
b) prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zbiorów na różnych nośnikach ;
c) przygotowanie materiałów dydaktycznych do publikacji w piśmie BPP;
d) sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych;
e) pomoc użytkownikom w korzystaniu z warsztatu informacyjnego placówki w czasie dyżurów w punkcie informacji bibliotecznej oraz w MCIiP;
f) przygotowywanie wystawek w gablotach;
g) wypracowywanie środków pozabudżetowych.
7. Nauczyciele bibliotekarze pracujący w poszczególnych wydziałach mogą wykonywać zadania wspierające inne wydziały.
8. Pracownicy merytoryczni działalności podstawowej BPP angażują się wspólnie w organizację imprez kulturalno-dydaktycznych.
9. Kierownicy oraz bibliotekarze zatrudnieni w filiach BPP realizują wszystkie zadania związane z udostępnianiem zbiorów, informacją edukacyjną, prowadzeniem działalności dydaktycznej, kulturalnej oraz z wypracowywaniem środków pozabudżetowych. Poszczególnym pracownikom przydzielone są różne zadania związane z opracowywaniem zbiorów wg zakresu ich obowiązków zawodowych. Kierownicy filii realizują dodatkowo zadania związane z gromadzeniem zbiorów, promocją placówek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru organizacyjnego oraz pedagogicznego nad pracą nauczycieli bibliotekarzy swych placówek.
10. Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Finansowo-Administracyjnym Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim realizują zadania wydziału, do których należy ogólnie:
- obsługa budżetu i środków pozabudżetowych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach;
- prowadzenie wszystkich spraw administracyjnych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach oraz obsługowych biblioteki piotrkowskiej.
1) Pracownicy ekonomiczni obsługują budżet i środki pozabudżetowe placówki.
2) Pracownicy administracyjni zajmują się prowadzeniem sekretariatu BPP, spraw kadrowych BPP i filii, zaopatrzeniem BPP, prowadzeniem spraw bhp oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemów komputerowych.
3) Pracownicy obsługi zajmują się:
- utrzymaniem w czystości lokalu Biblioteki;
- dostarczaniem korespondencji oraz realizacją innych obowiązków związanych z funkcjonowaniem placówki.
11. Biblioteka może zatrudniać także magazynierów w Wydziale Udostępniania Zbiorów. Ich zadaniem jest:
- utrzymywanie porządku w magazynie zbiorów,
- donoszenie zbiorów z magazynu podczas udostępniania.
12. Biblioteki filialne BPP nie zatrudniają pracowników administracyjnych. Są w nich zatrudnieni pracownicy obsługi, którzy utrzymują w czystości lokale biblioteczne, dostarczają korespondencję oraz wykonują inne obowiązki związane z funkcjonowaniem placówek.

 

Rozdział V
ZBIORY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 17.

1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i pozostałe druki oraz dokumenty na innych nośnikach pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujące w szczególności:
1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych;
2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, w tym objęte programem nauczania;
3) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury dla ucznia w wyborze;
4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; programy i podręczniki szkolne;
5) materiały dotyczące problemów oświaty w regionie.
2. Na warunkach określonych regulaminem Biblioteki, zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla użytkowników, z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.
3. Zbiory biblioteczne gromadzone są z finansowych środków budżetowych oraz ze środków pozabudżetowych Biblioteki.
4. Biblioteka pozyskuje zbiory poprzez zakupy, dary, depozyty, odkupienie oraz wymianę.

 

Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 18.

1. Środki finansowe na utrzymanie Biblioteki zapewnia organ prowadzący Bibliotekę.
2. Biblioteka wypracowuje środki pozabudżetowe.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Statut uchwala Rada Pedagogiczna BPP na swym plenarnym posiedzeniu.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.
3. Dyrektor biblioteki ma prawo po 3 nowelizacjach statutu wydać w drodze własnego zarządzenia jego tekst jednolity.

§ 20.

Statut wchodzi w życie od 1 stycznia 2005 roku, z tym że zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej BPP z dnia 22.09.2005 r. wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25.04.2007 r. wchodzą w życie od 1.09.2007 r., zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12.03.2009 r. wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 4.03.2010 r. wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10.03.2011 roku wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

Regulamin udostępniania zbiorów i informacji Biblioteki Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim i Filii
w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim

 Przepisy ogólne

§ 1.

1. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim są dostępne dla użytkowników w następujących godzinach:
- od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem czwartku, od godz. 8.30 do 18.00;
- w czwartek od godz. 11.00 do 15.00;
- w soboty od godz.8.00 do 14.00.

2. Multimedialne Centrum Informacji i Promocji w zakresie udzielania komputerowej informacji o zbiorach jest dostępne dla użytkowników od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 13.00-18.00, w soboty - w godz. 8.00-14.00. W tych samych godzinach jest możliwy wolny dostęp użytkowników do komputerów w ICIM.

3. Medialna Pracownia Edukacyjna i Wydział Czytelni organizują zajęcia dydaktyczne od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00.

4. Filia w Bełchatowie udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.30, w trzecią i czwartą sobotę miesiąca od godz. 8.00 do 14.00.
Filia w Opocznie udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.30. Pilotażowo jest czynna w wyznaczone soboty w godz. 8.00-14.00. Terminy te podane są na stronie internetowej placówki.
Filia w Radomsku udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.30.W soboty jest nieczynna.
Filia w Tomaszowie Mazowieckim udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.30,w soboty od 8.00 do 14.00. Internetowe centra informacji multimedialnej działają we wszystkich filiach od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.00 , we wszystkie soboty w Filii w Tomaszowie Mazowieckim od godz.8.00 do 14.00,w trzecią i czwartą sobotę miesiąca w Filii w Bełchatowie w godz.8.00-14.00,w wyznaczone soboty w Filii w Opocznie od godz.8.00 do 14.00.

5. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

6. W okresie ferii szkolnych wszystkie placówki biblioteczne udostępniają zbiory w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godz.8.30 -15.00; w soboty są nieczynne. W takim systemie pracują również internetowe centra informacji multimedialnej.

7. W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 2 tygodni.

8. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 razy w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

9. Inne zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych czy przepisów bhp, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.

10. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 2.

1. Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i jej filii mogą korzystać:

  1) wszyscy mieszkańcy powiatów: piotrkowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego zameldowani na pobyt stały ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i innych pracowników placówek resortu oświaty i kultury,
2) wszyscy pracownicy oświaty i kultury pracujący na terenie ww. powiatów, a nieposiadający zameldowania na pobyt stały w tych powiatach,
3) studenci wszystkich szkół wyższych znajdujących się w ww. powiatach nieposiadający zameldowania na pobyt stały.

2. Do korzystania ze zbiorów BPP i filii upoważnia jedna karta biblioteczna wydana w którejkolwiek z placówek podczas pierwszej wizyty. Czytelnik zobowiązany jest wypełnić deklarację w każdej z placówek, ze zbiorów której chce korzystać.

3. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innej osobie, za wyjątkirm osoby upoważnionej.

 

§ 3.

Wyszczególnione w § 2 osoby, po zarejestrowaniu się jako czytelnicy Biblioteki i otrzymaniu karty bibliotecznej, mogą korzystać ze wszystkich usług Biblioteki.

§ 4.

Osoby niewyszczególnione w § 2 lub niezarejestrowane jako czytelnicy Biblioteki, zainteresowane zbiorami, mogą korzystać z nich tylko na miejscu w Czytelni Biblioteki lub kąciku czytelniczym (umownie zwanym dalej "czytelnią").

 

Zasady korzystania z Wypożyczalni

§ 5.

1. Rejestracja czytelników odbywa się w Wypożyczalni. Przy rejestracji należy okazać:

  1) studenci - legitymację studencką i dowód osobisty;
2) wszyscy pracownicy oświaty i kultury pracujący na terenie ww. powiatów, a nieposiadający zameldowania na pobyt stały w tych powiatach-dowód osobisty i oświadczenie o zatrudnieniu w oświacie bądź kulturze poprzez podpis na deklaracji;
3) uczniowie niepełnoletni -legitymację szkolną oraz dowód osobisty prawnego opiekuna (zapis dokonywany jest na podstawie dokumentu w obecności opiekuna lub rodzica);
4) pozostałe osoby uprawnione do korzystania z Biblioteki - dowód osobisty. Wszyscy czytelnicy potwierdzają na deklaracji własnym podpisem zobowiązanie do ścisłego przestrzegania regulaminu Biblioteki. Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów bibliotecznych (podstawa prawna - Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - DzU 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

2. Czytelnik zobowiązany jest zgłaszać każdorazowo zmiany danych osobowych oraz teleadresowych.

§ 6.

Przy rejestracji czytelnik może wnieść roczny pieniężny dar dla biblioteki, który zostanie przeznaczony na wzbogacanie księgozbioru.

§ 7.

1. Po zarejestrowaniu się czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

2. Karta biblioteczna wszystkich czytelników ważna jest przez 12 miesięcy od momentu zarejestrowania.

3. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić w Wypożyczalni. Oryginał karty zostaje unieważniony, a czytelnik otrzymuje drugą kartę. Za jej wydanie pobiera się karę w wysokości określonej w Rozporządzeniu Dyrektora BPP na dany rok kalendarzowy.

§ 8.

1. Od momentu wdrożenia elektronicznego modułu obsługi wypożyczalni, wypożyczenie jest rejestrowane przez bibliotekarza elektronicznie.

2. Czytelnik wypożycza materiały biblioteczne, przedstawiając aktualną kartę biblioteczną oraz dowód osobisty.

3. Wypożyczenia może dokonać także osoba upoważniona pisemnie przez czytelnika (nie dotyczy to studentów niezameldowanych na pobyt stały w powiatach: piotrkowskim, bełchatowskim, radomszczańskim, tomaszowskim, opoczyńskim), przy czym upoważnienie takie musi zostać wpisane w deklarację w obecności pracownika Biblioteki.

4.Osoba upoważniona musi przedstawić kartę biblioteczną właściciela i swój dowód osobisty.

5. Czytelnik upoważniający inną osobę do korzystania ze swej karty bibliotecznej odpowiada osobiście za wypożyczone materiały biblioteczne.

6. Czytelnik może upoważnić tylko 1 osobę do korzystania ze swojej karty w placówkach BPP.

§ 9.

Czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną może w każdej z placówek BPP wypożyczyć jednorazowo:
- 6 książek na okres 42 dni (nauczyciele i inni pracownicy resortu oświaty i kultury);
- 4 książki na okres 28 dni (pozostali czytelnicy);
- 1 komplet materiałów audiowizualnych na okres 2 tygodni;
- wybrane tytuły na czas określony przez bibliotekarza.

§ 10.

Biblioteka informuje czytelnika o możliwości wypożyczenia zarezerwowanych materiałów za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatora GG albo telefonicznie i rezerwuje te materiały przez okres 3 dni od wysłania informacji. Zamówienie jest ważne przez miesiąc od dnia jego złożenia w katalogach on-line. Zarezerwowane przez czytelnika pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni od dnia złożenia rezerwacji.

§ 11.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się materiałów bibliotecznych przeznaczonych do udostępniania na miejscu, oznaczonych przy sygnaturze specjalnymi symbolami, za wyjątkiem sytuacji określonej w §17.

Materiały ww. udostępnia się na miejscu w Czytelni. W Czytelni można zamówić odpłatnie kserokopię fragmentu zbiorów bibliotecznych, bibliografii sporządzonej w oparciu o elektroniczną bazę danych Biblioteki oraz bazy online innych bibliotek.

§ 12.

Najpóźniej w ostatnim dniu regulaminowego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych należy je zwrócić lub prolongować termin, zgłaszając się osobiście lub telefonicznie albo z wykorzystaniem komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Prolongata może być dokonana najwyżej dwukrotnie. Prolongaty nie dokonuje się na pozycje szczególnie poszukiwane przez innych czytelników oraz na te, których termin zwrotu już upłynął. Osoba, która przetrzymała dane pozycje, może je wypożyczyć najwcześniej po upływie 3 dni od dnia zwrotu.

§ 13.

W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może prosić o zwrot materiałów bibliotecznych przed upływem terminu zwrotu.

§ 14.

1. W przypadku przetrzymywania materiałów bibliotecznych poza wyznaczony termin, Biblioteka nalicza opłaty karne za każdy miesiąc lub dzień (dotyczy wypożyczeń krótkoterminowych) po terminie zwrotu. Wysokość opłaty karnej za 1 vol. ustala w każdym roku Dyrektor Biblioteki i ogłasza na tablicy ogłoszeń.

2. Biblioteka może zawiadomić czytelnika o przetrzymywaniu materiałów bibliotecznych telefonicznie lub wysyłając upomnienia pocztą. Koszt tych monitów, określonych Rozporządzeniem Dyrektora BPP na dany rok, ponosi czytelnik.

3. Biblioteka ma prawo dochodzenia zwrotu materiałów bibliotecznych na drodze postępowania windykacyjnego lub sądowego, którego kosztami obciąża się czytelnika.

4. Czytelnik, który mimo zastosowanych wcześniej kar nadal nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru Biblioteki.

5. Niesumienność czytelnika w jednej z placówek powoduje blokadę konta w pozostałych.

§ 15.

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność materialną za stan powierzonych im zbiorów. W razie zagubienia/zniszczenia książki lub innego materiału bibliotecznego, czytelnik zobowiązany jest odkupić Bibliotece tę pozycję. W przypadku braku możliwości odkupienia takiego samego tytułu, czytelnik może odkupić inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o takiej samej lub większej wartości. Czytelnik ma prawo wnieść opłatę za zagubione/zniszczone materiały biblioteczne, zgodnie z obowiązującym w danym roku kalendarzowym zarządzeniem Dyrektora BPP.

§ 16.

Wycena wartości zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych uwzględnia:
1) bieżącą wartość pozycji,
2) aktualność merytoryczną,
3) dostępność na rynku wydawniczym,
4) zapotrzebowanie ze strony czytelników, poniesione przez Bibliotekę dodatkowe koszty, np. opłat pocztowych.

 

Zasady korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych

§ 17.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filie świadczą usługę wypożyczeń krótkoterminowych (nocnych i weekendowych), która jest formą udostępniania zbiorów poza bibliotekę.

2. Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie sumienni użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną.

3. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych Biblioteka w poszczególnych placówkach udostępnia księgozbiór oznaczony następującymi symbolami przy sygnaturze: - "W", "BW", "Inf" - Biblioteka w Piotrkowie Tryb., za wyj. wydawnictw szczególnie cennych, - "P" - Filia w Bełchatowie, - "C", "K" - Filia w Opocznie, - "CZT" - Filia w Radomsku, - "C" - Filia w Tomaszowie Maz.

4. Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych dokumentów wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej.

5. Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych starodruków, słowników, encyklopedii, drogich i cennych podręczników akademickich.

6. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 3 woluminów (jednostek inwentarzowych) na czas zamknięcia Biblioteki do jej ponownego otwarcia (tj. w następnym dniu pracy Biblioteki).

7. Wypożyczenie krótkoterminowe następuje najwcześniej na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki po uprzednim wypełnieniu rewersu na każdy wypożyczony wolumin.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki obowiązują zapisy mieszczące się w § 14, § 15 oraz § 16 Regulaminu udostępniania.

9. Niedotrzymanie terminu zwrotu, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek może stanowić podstawę do utraty przez użytkownika prawa do korzystania z tej formy udostępnień.

 

Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych

§ 18.

1. Na prośbę czytelnika, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, sprowadza się pozycje lub kserokopie materiałów bibliotecznych, których biblioteka nie posiada w swoim księgozbiorze.

2. Zamówione książki są udostępniane tylko na miejscu. Dokumenty przetworzone metodami reprograficznymi użytkownik otrzymuje na własność po zwrocie kosztów uzyskania kopii.

3. Limit miesięcznego międzybibliotecznego konta czytelniczego wynosi 5 woluminów.

4. Koszty wypożyczenia międzybibliotecznego pokrywa czytelnik.

5. Okres udostępniania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca.

6. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych BPP wypożycza zbiory własne (lub ich reprodukcje) bibliotekom w kraju.

7. Filie BPP nie realizują zamówień w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zbiory filii udostępniane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych tylko za pośrednictwem placówki macierzystej.

 

Zasady korzystania z Czytelni

§ 19.

1. Czytelnie placówek BPP są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi.

2. W Czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów Biblioteki.

3. Korzystający z Czytelni powinien:

  * przedstawić kartę biblioteczną lub dokument tożsamości,
* dokonać wpisu do zeszytu odwiedzin,
* zachować ciszę i nie korzystać z telefonów komórkowych.

4. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych do kopiowania poza budynek Biblioteki.

5. Czytelnik jest zobowiązany obchodzić się troskliwie ze zbiorami, a zauważone braki zgłaszać bibliotekarzowi. W przeciwnym wypadku ponosi za nie odpowiedzialność.

6. Przed opuszczeniem Czytelni wypożyczone materiały należy zwrócić bibliotekarzowi.

 

Zasady korzystania z internetowego centrum informacji multimedialnej

§ 20.

1. Z ICIM mogą korzystać nieodpłatnie wszystkie osoby po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi oraz okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.

2. Centrum informacji służy jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby pracujące w edytorze tekstu, korzystające z baz danych i katalogów oraz Internetu w celach edukacyjnych.

3. W centrum można korzystać ze skanera i drukarki. Skanowanie i drukowanie jest odpłatne.

4. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

5. Zabrania się:

  * wykorzystywania komputerów do prowadzenia gier, zabaw i rozmów;
* instalowania programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych;
* korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;
* odwiedzania internetowych stron o tematyce erotycznej lub pornograficznej;
* dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, przełączania lub odłączania klawiatury, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek itp.;
* wnoszenia do centrum jedzenia, napojów, włączonych telefonów komórkowych.


Zasady korzystania z usług informacyjnych

§ 21.

1. Biblioteka udziela porad bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych oraz udostępnia tematyczne zestawienia bibliograficzne; udziela instruktażu dotyczącego korzystania z kartkowych i bibliograficznych katalogów i baz danych.

2. Prawo do korzystania z usług informacyjnych mają wszyscy użytkownicy Biblioteki oraz serwisu internetowego BPP.

3. Informacji udziela się bezpośrednio w siedzibie Biblioteki oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej i komunikatora internetowego Gadu-Gadu.

4. Użytkownik pokrywa koszty poniesione przez Bibliotekę związane z wydrukiem zamówionych materiałów.

 

Uwagi końcowe

§ 22.

iniejszy regulamin wchodzi w życie od 01.01.2010 r., za wyjątkiem § 17, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej BPP w sprawie wprowadzenia niniejszego Regulaminu. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2010 z dnia 27.11.2010 roku wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/11 z dnia 10.03.2011 roku wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora BPP nr 9/2011 z dnia 21.10.2011 roku wchodzą w życie z dniem 01.11.2011 roku.

 

 

 


Jesteś      osobą, która odwiedziła serwis.