BIP BPP
 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

UDOSTĘPNIANIE

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim udostępnia zbiory w cyklu zmianowym w godzinach 8.30 - 18.00. Czas pracy między godz. 8.00 a 8.30 przeznacza się na porządkowanie zbiorów. W czwartki biblioteka czynna jest dla czytelników w godzinach 11.00 - 15.00. Między godziną 8.00 a 11.00 odbywają się szkolenia pracowników i zebrania rady pedagogicznej. W soboty biblioteka jest czynna w godz. 8.00 - 12.45.

Udostępnianie zbiorów w filiach odbywa się w godz. 9.00 - 17.30. Czas między godz. 8.00 - 9.00 oraz 17.30 - 18.00 zarezerwowany jest na opracowanie i porządkowanie zbiorów.

Sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz filii określają szczegółowo regulaminy udostępniania zbiorów tych placówek.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I DYDAKTYCZNA

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji prowadzi kartotekę zagadnieniową z pedagogiki, psychologii, metodyk szczegółowych oraz literatury regionu i bibliotekoznawstwa, systematyczne rozszerza ją o inne zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. Udostępnia czytelnikom komputerową kartotekę zagadnieniową, opracowuje zestawienia bibliograficzne na poszukiwane tematy. Popularyzuje zbiory poprzez wysyłanie do szkół i placówek rejonu czytelniczego informacji o nich, zwłaszcza o zakupionych nowościach, zamieszczanie bibliografii w "Forum Nauczycielskim", przygotowywanie wystawek w gablotach. Prowadzi instruktaż dla bibliotekarzy szkolnych z zakresu sporządzania opisów bibliograficznych i prowadzenia kartotek.

Działania instrukcyjno-metodyczne biblioteki są realizowane przez pracowników pedagogicznych z kwalifikacjami bibliotekarskimi i dużym stażem pracy.

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie od kilku lat ściśle współpracuje z tutejszym Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. W latach 1995-2000, w ramach tej współpracy, zostało zrealizowanych 5 pięćdziesięciogodzinnych kursów z bibliotekarstwa - dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, wg programu autorskiego Wiesławy Olczykowskiej, dyrektora BPP, z udziałem pracowników biblioteki w charakterze wykładowców. Od roku 2001 realizowane są kursy 270-godzinne o charakterze kwalifikacyjnym. Kurs odbywa się w lokalu BPP.

W kwartalniku oświatowym WODN w Piotrkowie Tryb. "Forum Nauczycielskie" biblioteka ma stałą kolumnę, w której prezentowane są artykuły i zestawienia bibliograficzne polecające literaturę pedagogiczną i dydaktyczną, przygotowywane przez pracowników biblioteki. Dyrektor BPP jest członkiem kolegium redakcyjnego pisma i zajmuje się jego korektą.

Biblioteka służy pomocą nauczycielom i wychowawcom w ich pracy dydaktycznej i wychowaniu młodzieży poprzez wybór właściwej literatury. Opracowuje tematyczne zestawienia bibliograficzne oraz wykazy nowości i wysyła je w rejon czytelniczy do szkół i placówek w celu zaprezentowania zakupionych nowości oraz literatury na poszukiwane tematy. Opracowuje i wysyła do szkół ekspres-informacje o nowościach kierowanych do nauczycieli różnych specjalności, przygotowuje tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienie WODN w Piotrkowie Tryb. Tworzy scenariusze imprez. Prowadzi lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz przysposobienie biblioteczne dla studentów. Organizuje szkolenia z bibliotekarstwa dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z wykorzystaniem warsztatu informacyjnego placówki. Przyjmuje na praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa. Pracownicy publikują artykuły w fachowych czasopismach bibliotekarskich.

Zarówno biblioteka piotrkowska, jak i filie współpracują ze szkołami i placówkami, organizacjami oświatowo-wychowawczymi, kulturalnymi, społecznymi w zakresie uczestnictwa we wspólnych imprezach, doradztwa w opracowywaniu scenariuszy imprez, udzielania porad w poszukiwaniu materiałów dydaktycznych, wypożyczania eksponatów i innych materiałów na wystawki organizowane w ww. placówkach.

Współpraca BPP z doradcą metodycznym WODN ds. bibliotek szkolnych obejmuje kadrowe wspieranie konferencji metodycznych, warsztatów i szkoleń oraz organizację lekcji pokazowych w placówkach bibliotecznych, jak również udzielanie instruktażu przywarsztatowego. BPP i jej dwie filie stały się placówkami bazowymi dla działającego doradcy. Oznacza to większe wykorzystanie zbiorów oraz warsztatu informacyjnego biblioteki a także włączenie się jej w szeroką działalność dydaktyczną.

Od grudnia 2001 roku w BPP wydawany jest kwartalnik dla bibliotekarzy szkolnych. Pismo to służy przekazywaniu informacji oraz nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem bibliotekarzy szkolnych. Artykuły na jego łamach publikują pracownicy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz nauczyciele zajmujący się w swej pracy problematyką z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej, regionalnej, europejskiej, ekologicznej.

Biblioteka współpracuje z lokalnymi mediami, które informują opinię społeczną o wydarzeniach mających miejsce w placówce. Uczestniczy także w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez środowiska lokalne.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Od grudnia 2001 roku BPP wydaje pismo - kwartalnik "Warsztaty Bibliotekarskie" kierowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych wszystkich szkół różnych szczebli. Od pierwszego numeru zamieszczana jest w piśmie wkładka "Edukacja Ekologiczna", w której propagowane są treści związane z ekologią i ochroną środowiska wśród nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Zdobyte w ten sposób informacje wykorzystują oni w kontaktach z nauczycielami realizującymi i wspierającymi ścieżki ekologiczne w swoich szkołach. Dzięki temu informacje te docierają również do uczniów. W kwartalniku prezentowane są także wydawnictwa o tematyce ekologicznej. Biblioteka zaprasza do współpracy nauczycieli, którzy realizują ścieżki ekologiczne w szkołach i przedszkolach, aby dzielili się swoimi doświadczeniami na łamach pisma. W ten sposób czytelnicy otrzymują konkretne informacje, które mogą wykorzystać w swoich środowiskach, co niewątpliwie ma wpływ na wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży. Od 20004 roku kwartalnik ukazuje się w wersji online pod adresem http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.htm. Redaktorem naczelnym pisma jest Wiesława Olczykowska.

DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim w swojej działalności realizuje wiele zadań poświęconych edukacji ekologicznej w ramach własnego programu "Eko-medialna biblioteka". Gromadzi zbiory pomocne nauczycielom przy realizowaniu ścieżki ekologicznej w szkołach i przedszkolach; przygotowuje zestawienia bibliograficzne dotyczące edukacji ekologicznej, które są rozsyłane do szkół objętych patronatem Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i jej filii: w Opocznie, Tomaszowie Maz., Bełchatowie i Radomsku. Organizuje lekcje dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkolaków: w roku szkolnym 2003/2004 w siedzibie BPP odbyły się 83 lekcje o tematyce ekologicznej. Na stronach internetowych Biblioteki znajduje się wykaz prenumerowanych czasopism ekologicznych oraz znajdujących się w Internecie, odnośników do elektronicznych informacyjnych serwisów ekologicznych, baz danych o tematyce przyrodniczej a także ośrodków i instytucji proekologicznych obejmujących swoją działalnością powiat piotrkowski.

Pracownia medialna o profilu ekologicznym

W związku z rosnącym zainteresowaniem pedagogów wychowaniem ekologicznym Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim wyszukuje i udostępnia nauczycielom i ich wychowankom aktualne informacje dotyczące ochrony środowiska i edukacji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł i nośników informacji. W tym celu została utworzona pracownia medialna o profilu ekologicznym, w której znajdują się: dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu; skaner; drukarka, za pomocą której, na życzenie nauczycieli, są drukowane materiały z Internetu i tematyczne zestawienia bibliograficzne; regały, na których są wystawiane wydawnictwa propagujące treści proekologiczne, przyrodnicze (książki, czasopisma, zbiory specjalne) - czytelnicy otrzymują fachowe porady na temat zawartości poszczególnych pozycji i ich przydatności w pracy z dziećmi; miniczytelnia wyposażona w stoliki i krzesła, gdzie czytelnicy mogą przeglądać materiały i publikacje dotyczące zagadnień ekologicznych oraz odbywają się warsztaty i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży poświęcone tym zagadnieniom. Do pracowni został także zakupiony projektor multimedialny, który wykorzystywany jest podczas realizacji zajęć.

Pracownia działa od 1 września 2002 roku. Przez pierwszy rok działalności była dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Tematyka zagadnień ekologicznych realizowanych w ramach programu edukacyjnego "Eko-medialna biblioteka" jest dostosowana do zapotrzebowania nauczycieli i zainteresowanych czytelników. Nastawiona jest przede wszystkim na edukację środowiskową dzieci i młodzieży.

 


Jesteś     osobą, która odwiedziła serwis.